ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
The importance of measuring and improving the strength of primary care in Europe: results of an international comparative study [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(4): 165-179 | DOI: 10.2399/tahd.13.00165

The importance of measuring and improving the strength of primary care in Europe: results of an international comparative study

Donne Sofia Kringos1

Strong primary care (PC) is supposed to improve the capacity of a country to achieve a responsive, high quality and cost-effective health care system. The available evidence-base supporting pro-primary care policies originates from studies with a limited geographical scope, narrow use of dimensions to measure PC strength, and use relatively old data. The recently published PhD Thesis by Dionne Sofia Kringos (Health Systems Researcher from The Netherlands) aimed to get insight into the elements that form (the strength of) primary care in Europe and their impact on health care system outcomes. This article summarizes the results of this work, which has been published in more detail in different scientific publications. The strength of PC was measured by 3 dimensions of PC structure: PC governance, PC workforce development, and economic conditions of PC. The strength of PC services delivery process was measured by 4 dimensions of: accessibility, continuity, coordination, and comprehensiveness of PC. The PC dimensions were operationalized by a total of 77 indicators for which data was collected in 31 European countries. The results show variation in PC strength across Europe, indicating a discrepancy in the responsibility given to PC in (inter)national policy initiatives and the needed investments in PC to solve e.g. future shortages of workforce. Countries are consistent in their PC focus on all important structure dimensions. Countries need to improve their PC information infrastructure to facilitate PC performance management. This study was able to show that strong PC has a positive impact on population health, reducing disparity in health, and avoiding unnecessary hospitalizations

Keywords: Primary health care, benchmarking, Europe.

Avrupa’da birinci basamağın gücünü ölçmenin ve artırmanın önemi: Uluslararas› karşılaştırmalı bir çalışmanın sonuçları.

Donne Sofia Kringos1
Department of Social Medicine, Academic Medical Centre - University of Amsterdam, Postdoctoral Health System Researcher, Amsterdam, The Netherlands

Güçlü bir birinci basamak (BB), bir ülkenin tüm gereksinimlere yanıt veren, yüksek nitelikli ve maliyet etkili bir sağlık sistemine ulaşma kapasitesine katkıda bulunacaktır. Şu anda var olan ve BB sağlık hizmetlerini önceleyen politikalara temel oluşturan kanıtlar, dar coğrafyalarda yapılmış, sınırlı ölçütlerin kullanıldığı ve görece eski verilere dayanan çalışmalardan gelmektedir. Hollanda’da Sağlık Sistemleri Araştırmacısı olan Dionne Sofia Kringos’un yakın zamanda yayınlanmış doktora tezi, Avrupa’da BB'yi (ve onun gücünü) oluşturan bileşenleri ve bunların sağlık sistemi çıktıları üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu makalede farklı yerlerde yayınlanmış söz konusu çalışmanın sonuçları özetlenmektedir. Birinci basamağın yapısal gücü, bu yapının üç boyutu ile ölçülmüştür: Yönetim, BB işgücünün gelişmişliği ve ekonomik koşullar. Birinci basamak sağlık hizmetleri sunumu sürecinin gücü ise dört boyutta değerlendirilmiştir: Erişilebilirlik, süreklilik, eşgüdüm ve kapsamlılık. Bu boyutlar, 31 Avrupa ülkesinden toplanan verilerde toplamda 77 gösterge kullanılarak de- ğerlendirilmiştir. Sonuçlar Avrupa ülkelerinin birinci basamağın gücü açısından farklılıklar gösterdiğini ortaya koymakta ve ulusal veya uluslararası politika yapıcıların birinci basamağa yükledikleri sorumluluk ve örneğin gelecekteki işgücü açığının çözümü için birinci basamakta gereksinim duyulan yatırım bakımından ayrışmalara işaret etmektedir. Ülkeler, tüm önemli yapısal boyutlar açısından tutarlı bir şekilde BB odaklıdırlar ve daha iyi bir performans yönetimi sağlayabilmek için BB bilgi altyapılarını geliştirmelidirler. Bu çalışma, güçlü bir birinci basamağın toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkisini, eşitsizliklerin azaltılmasında ve gereksiz hastane yatışlarının önlenmesindeki katkısını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Temel sağlık hizmetleri, kıyaslama, Avrupa.

Donne Sofia Kringos. The importance of measuring and improving the strength of primary care in Europe: results of an international comparative study. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(4): 165-179
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale