ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Internet addiction, attention deficit and impulsivity among young people in internet cafes [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(1): 12-22 | DOI: 10.15511/tahd.20.00112

Internet addiction, attention deficit and impulsivity among young people in internet cafes

Müberra Kulu1, Filiz Özsoy2
1Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Uzm. Dr. Tokat
2Tokat Devlet Hastanesi, Uzm. Dr., Tokat

Objective: With the increasing number of people using the Internet, definitions such as ‘pathological, excessive or inappropriate internet use’ and ‘internet addiction’ occur. In our study; we aimed to investigate levels of internet addiction, impulsivity and attention deficit and hyperactivity characteristics people with habit of going to internet cafes. Method: Two separate internet cafes, in the same seasons, at weekends, ten times in a week 150 people were interviewed. A total of 60 people with a habit of continuing internet cafes and 50 as a control group were included in the study. All participants; The sociodemographic data form, Internet Addiction Scale (PSS), Barratt Impulsivity Scale (BIS-11), Adult Attention Deficit Disorder/ Attention Deficit and Hyperactivity Disorder Diagnosis and Evaluation Inventory (ADH/ADHD scale) (Turgay 1995) were applied. Results: The attitudes of the people with the habit of going to the Internet cafes were significantly higher than the control group with the attention-related impulsivity, motor impulsivity and total scores, and all sub-dimensions of AD/ADHD. In addition, the first (carefully related section) and 2nd (hyperactivity part) sections of ADH and ADHD scale and BIS-11 motor impulsivity sub-dimension and total score were positively related to all sub-dimensions of ADD/ ADHD scale. Conclusion: Based on our results, it was seen that people with the habit of going to internet cafes were at risk for internet addiction, impulsivity and attention deficit. It can be inferred that these people spend a lot of time in cafes, spend money in these places and consequently decrease in their work/school achievements. Based on all these results, the inspections of the internet cafes, which are an important internet connection area, should be conducted more comprehensively and further research is needed to prevent possible harmful consequences.

Keywords: internet cafes, addiction, impulsivity, Hyperactivity Disorder

İnternet kafelerdeki sık zaman geçiren gençlerde internet bağımlılığı, dikkat eksikliği ve dürtüsellik

Müberra Kulu1, Filiz Özsoy2
1Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Uzm. Dr. Tokat
2Tokat Devlet Hastanesi, Uzm. Dr., Tokat

Amaç: İnternet kullanan kişi sayısının her geçen gün artması ile ‘Patolojik, aşırı ya da uygun olmayan internet kullanımı’ ve ‘internet bağımlılığı’ gibi tanımlar ve hastalıklar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada; internet kafelere gitme alışkanlığı olan gençlerin internet bağımlılığı ve dürtüsellik düzeyleri ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite özelliklerini incelemeyi amaçladık. Yöntem: İzin alınan iki ayrı internet kafeye aynı mevsim içinde, hafta sonları, birer hafta arayla toplamda on defa gidilerek 150 kişi ile görüşüldü. Çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan internet kafelere devam etme alışkanlığı olan toplam 60 kişi olgu grubuna, 50 kişi de kontrol grubuna alındı. Tüm katılımcılara; sosyodemografik veri formu, internet bağımlılığı ölçeği (İBÖ), Barratt dürtüsellik ölçeği (BIS-11), erişkin dikkat eksikliği bozukluğu/dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanı ve değerlendirme envanteri (DEB/DEHB ölçeği) uygulandı. Bulgular: İnternet kafelere gitme alışkanlığı olan kişilerin İBÖ, dikkatle ilişkili dürtüsellik, motor dürtüsellik ve BIS-11 toplam puanları ile DEB/DEHB tüm alt boyutları kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek saptanmıştır. Beraberinde; İBÖ ile DEB/ DEHB ölçeğinin 1. (dikkatle ilişkili kısım) ve 2. (hiperaktivite kısmı) bölümleri ve BIS-11 motor dürtüsellik alt boyutu ve DEB/ DEHB ölçeğinin tüm alt boyutları pozitif ilişkili bulunmuştur. Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlara dayanarak internet kafelere gitme alışkanlığı olan kişilerin internet bağımlılığı, dürtüsellik ve dikkat dağınıklığı açısından riskli oldukları görüldü. Bu kişilerin kafelerde fazla zaman geçirdikleri, buralarda para harcadıkları ve buna bağlı olarak da iş/okul başarılarında düşme yaşanabileceği çıkarımı yapılabilir. Tüm bu sonuçlardan yola çıkarak önemli bir internet bağlantı alanı olan internet kafelerin denetimlerinin daha kapsamlı yapılması, olası zararlı sonuçların önlenebilmesi için ileri araştırmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnternet kafeler, bağımlılık, dürtüsellik, dikkat eksikliği

Müberra Kulu, Filiz Özsoy. Internet addiction, attention deficit and impulsivity among young people in internet cafes. Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(1): 12-22
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale