ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
The reasons of intrauterin device discontinuation in women applied to a family planning policlinic [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(3): 149-155 | DOI: 10.15511/tahd.14.03149

The reasons of intrauterin device discontinuation in women applied to a family planning policlinic

Ruhuşen Kutlu1, Ayşe Özlem Kılıçaslan2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr., Konya

Objective: Intrauterine device (IUD) application is a widely used effective, safe and economic method for family planning. In this study, we aimed to assess the reasons of intrauterine device discontinuation in women applied to a family planning policlinic. Methods: This descriptive study was performed in a family planning policlinic with 190 women, aged 18 and older, who admitted for IUD removal between 01.12.2012-31.12.2012. Their socio-demographic characteristics and the IUD discontinuation reasons were surveyed by a questionnaire which is developed by researchers according to the literature. Results: The participants mean age was 33.52±8.78 years. Of the respondents, 64.2% had primary school, 23.2% had middle/high school education and 92.1% of them were housewives. The most frequently used IUD type (97.8%) was copper-containing intrauterine device (Cu-IUD). The complaints due to IUD use were; 52.6% increase in menstrual bleeding comparing to previous, 51.6% prolonged bleeding time, 40.0% dysmenorrhea, 51.6% foul-smelling discharge, 35.8% pain during sexual intercourse. The causes of discontinuation were; the desire to have children (34.2%), intermenstrual spotting or prolonged menstrual bleeding (17.9%), uterine infection (14.2%), spontane expulsion (10.5%) respectively. Increase in age, number of children and duration of marriage was related with higher frequency of IUD discontinuation. This difference was statistically significant (p=0.001). When we searched for the relationship between the duration of IUD use and reasons for removal, IUD using time was short in women who want child whereas it was long in menopausal period (p=0.001). Conclusion: Whilst the desire to have children was the privileged reason of IUD discontinuation, prolonged and heavy menstrual bleeding, dysmenorrhea, uterine infection, IUD plus pregnancy were the other causes.

Keywords: intrauterine device, menstrual bleeding, woman.

Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri

Ruhuşen Kutlu1, Ayşe Özlem Kılıçaslan2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dr., Konya

Amaç: Rahim içi araç (RİA) uygulaması aile planlamasında yaygın olarak kullanılan, güvenilir, ekonomik bir metottur. Bu çalışmada, bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınlarda RİA’yı terk etme nedenlerini ve etkileyen faktörleri araştırmayı amaçladık. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma 01.12.2012- 31.12.2012 tarihleri arasında, Konya Faruk Sükan Çocuk Hastalıkları ve Doğumevi aile planlaması polikliniğine RİA çıkarılmak üzere başvuran 18 yaş ve üstü 190 kadında yapıldı. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen katılanların sosyodemografik özellikleri ve RİA’yı terk nedenlerini sorgulayan bir anket formu kullanıldı. Bulgular: Katılanların yaş ortalaması 33,52±8,78 yaş (20-58) idi. Kadınların %64,2’si ilköğretim, %23.2’si ortaokul-lise mezunu ve bunların %92,1’i ev hanımı idi. Kullanılan RİA tipi %97,8 sıklıkta en fazla bakırlı RİA idi. RİA kullanımı sırasında karşılaşılan şikayetler sorgulandığında %52,6’sı RİA öncesine göre menstrüel kanama miktarının arttığını, %51,6’sı kanama süresinin uzadığını, %40,0’ı menstrüel siklusunun ağrılı olduğunu, %51,6’sı kötü kokulu akıntının, %35,8’i cinsel ilişki sırasında ağrısının olduğunu bildirdi. RİA kullanmayı terk etme nedenleri incelendiğinde; sıklık sırasıyla %34,2’si çocuk istedikleri için, %17,9’u menstrüel kanamanın uzaması, %14,2’si uterin enfeksiyon, %10,5’i RİA’nın spontan atılması nedeni ile RİA’yı terk ettiklerini bildirmişlerdi. Yaş, çocuk sayısı ve evlilik süresi arttıkça RİA’yı terk etme sıklığı da artmakta idi. Bu fark istatistiksel olarak önemli idi (p=0,001). RİA kullanma süresi ile çıkarılma nedenleri arasındaki ilişki incelendiği RİA kullanma süresi özellikle çocuk isteyen kadınlarda daha kısa süreli iken, menopozdaki kadınlarda daha uzun süreli idi (p=0,001). Sonuç: RİA kullanımının bırakılmasında çocuk sahibi olma isteği birinci neden olarak yer alırken uzun ve ağrılı menstrüel kanama, uterin enfeksiyon, RİA+gebelik olması diğer nedenler arasında yer alıyordu.

Anahtar Kelimeler: Rahim içi araç, menstrüel kanama, kadın.

Ruhuşen Kutlu, Ayşe Özlem Kılıçaslan. The reasons of intrauterin device discontinuation in women applied to a family planning policlinic. Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(3): 149-155
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale