ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Evaluation of epidemiological, clinical and laboratory findings in Henoch Schönlein purpura [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(2): 87-94 | DOI: 10.15511/tahd.20.00287

Evaluation of epidemiological, clinical and laboratory findings in Henoch Schönlein purpura

Ünal Akça1, Gülfer Akça1, Hülya Nalcıoğlu1, Gürkan Genç1, Ozan Özkaya1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun

Objective: The aim of this study was to evaluate the presentation, clinical and pathological manifestation and prognosis of patients with Henoch Schönlein purpura. Methods: 364 cases who were diagnosed with Henoch Schönlein purpura between April 2005-2011 was evaluated retrospectively. Demographic properties of patients, systemic effects of disease, laboratory findings and organ involvement and clinical outcome were investigated. Results: The patients consisted of 56.3% males (n=205) and 43.7% females (n=159) with the mean age of 8.32±3.38 years. 57.1% (n=208) of the patients had joint involvement, 50.8% (n=185) gastrointestinal involvement, 29.7 %(n=108) renal involvement,1.3 % (n=5) scrotal and 0.8% (n=3) central nerve system. Familial Mediterranean Fever was present in 4.1% (n = 15) of the patients. While age and thrombocytosis were found to be risk factors for renal involvement, leukocytosis was a risk factor for gastrointestinal involvement. Conclusion: In our study, the most common clinical manifestation was purpuric skin lesions followed by joint involvement. Renal involvement was detected in %29.7 of the patients. Our findings revealed that age and thrombocytosis were risk factors for renal involvement where as leukocytosis was found to be a risk for gastrointestinal involvement.

Keywords: Henoch-Schönlein purpura, renal involvement, clinical outcome

Henoch Schönlein purpuralı hastalarda epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar bulguların değerlendirilmesi

Ünal Akça1, Gülfer Akça1, Hülya Nalcıoğlu1, Gürkan Genç1, Ozan Özkaya1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun

Amaç: Bu çalışmanın amacı Henoch Schönlein purpurası tanısı ile izlenen hastaların klinik, patolojik ve prognostik özelliklerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Nisan 2005-Nisan 2011 tarihleri arasında HenochSchönlein purpurası tanısı alan 364 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, hastalığın sistemik etkileri, laboratuvar bulguları ve organ tutulumları kaydedildi. Bulgular: Hastaların %56,3’ü erkek (n=205), %43,7’si (n=159) kız, yaş ortalaması 8,32 ± 3,38 yıl idi. Tüm hastalarda hastalık seyri boyunca karakteristik palpabl purpura izlendi. Hastaların %57,1’inde (n=208) eklem tutulumu, %50,8’inde (n=185) gastrointestinal sistem tutulumu, %29,7’sinde (n=108) renal tutulum, %1,3’ünde (n=5) skrotal ve %0,8’inde (n=3) merkezi sinir sistemi tutulumu tespit edildi. Hastaların % 4,1’inde (n=15) Ailevi Akdeniz Ateşi mevcuttu. Yaş ve trombositozun renal tutulum için risk faktörü olduğu, ayrıca lökositozun da gastrointestinal tutulum için risk faktörü olduğu saptandı. Sonuç: Çalışmamızda cilt tutulumundan sonra en sık eklem tutulumu gözlenmiş olup böbrek tutulumu %29,7 sıklıkta saptanmıştır. Yaş ve trombositozun böbrek tutulumu, lökositozun ise gastrointestinal tutulum açısından risk faktörü olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Henoch-Schönlein purpurası, böbrek tutulumu, klinik sonuçlar

Ünal Akça, Gülfer Akça, Hülya Nalcıoğlu, Gürkan Genç, Ozan Özkaya. Evaluation of epidemiological, clinical and laboratory findings in Henoch Schönlein purpura. Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(2): 87-94
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale