ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Evaluation of Urinary Tract Infection Agents and Antibiotic Susceptibility in Patients Receiving Home Care [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(4): 102-108 | DOI: 10.54308/tahd.2023.24582

Evaluation of Urinary Tract Infection Agents and Antibiotic Susceptibility in Patients Receiving Home Care

Nur Şimşek Yurt1, Esra Böcek Aker1, Erdinç Yavuz2
1Samsun Training And Research Hospital, Clinic Of Family Medicine, Samsun, Turkey
2Samsun University Faculty Of Medicine, Department Of Family Medicine, Samsun, Turkey

Objective: In our study, it was aimed to evaluate the urine culture results of patients receiving home care services and to examine the antibiotic susceptibility of isolated agents.
Methods: Our research was carried out in Samsun Training and Research Hospital Home Care Services between 01.02.2022 and 01.02.2023 by retrospectively evaluating the urine culture results obtained from patients with urinary infection symptoms. In this process, all patients who were registered to home care services, aged 18 and over, with or without a urinary catheter, and with complete demographic and clinical data were included in the study. Variables of the demographic and clinical data of the participants and descriptive data for the factors were given as frequency (n and %) tables, and continuous variables were given as mean±standard deviation. SPSS 26.0 package program was used for data analysis.
Results: A total of 162 people were included in the study. 61.7% (n=100) of them were female. The mean age was 75.49±15.95 years. The median value was found to be 2 (minimum: 1-maximum: 10) when the frequency of urinary infections in the patients within a year was examined. A total of 224 urine culture results were evaluated. When the incidence of urinary agents is evaluated, Escherichia coli (32.6%) being the most common, Klebsiella pneumonia (23.2%), Pseudomonas aeruginosa (16.1%), Candida albicans (7.6%), Proteus mirabilis (5%, 8), Enterobacter cloacae (4.5%). The antibiotic susceptibility of the agents isolated from urine cultures was 84.9% to nitrofurantoin in Escherichia coli strains and 63.5% to gentamicin in Klebsiella pneumonia strains. When the general susceptibility rates of the isolates to antibiotics were examined, it was determined that gentamicin was 66.5%, ertapenem-imipenem-meropenem 54.5%, piperacillin-tazobactam 48.7%, and nitrofurantoin 46.0%.
Conclusion: Escherichia coli is the most common urinary tract infection agent in home care patients. Next comes Klebsiella pneumonia and Pseudomonas aeruginosa. The susceptibility of agents obtained from urine cultures to antibiotics was found to be low. We recommend the use of nitrofurantoin in terms of empirical treatment that can be given to patients enrolled in home care services in our hospital.

Keywords: Aged, bacteriuria, home care services, urinary catheterization, urinary tract infection

Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastalarda Üriner Sistem Enfeksiyon Etkenlerinin ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi

Nur Şimşek Yurt1, Esra Böcek Aker1, Erdinç Yavuz2
1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Samsun, Türkiye
2Samsun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda evde sağlık hizmeti alan hastaların idrar kültürü sonuçlarının değerlendirilmesi ve izole edilen etkenlerin antibiyotik duyarlılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırmamız 01.02.2022 ile 01.02.2023 tarihleri arasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetlerine kayıtlı, üriner enfeksiyon bulguları gelişen hastalardan alınan idrar kültür sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte evde sağlık hizmetlerine kayıtlı olarak hizmet alan, 18 yaş ve üzeri, üriner kateteri mevcut olan ve olmayan, demografik ve klinik verileri eksiksiz olan tüm hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcıların demografik ve klinik verilerine ait değişkenleri ile etkenlere yönelik tanımlayıcı veriler frekans (n ve %) tabloları, sürekli değişkenler ise ortalama±standart sapma şeklinde verilmiştir. Veri analizi için SPSS 26.0 paket programı kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya toplam 162 kişi dahil edildi. %61,7’si (n=100) kadındı. Yaş ortalaması 75,49±15,95 yıl idi. Hastaların bir yıl içerisinde üriner enfeksiyon geçirme sıklığı incelendiğinde median değer 2 olarak saptandı (minimum: 1-maksimum: 10). Toplamda 224 idrar kültür sonucu değerlendirildi. Üriner etkenlerin görülme oranları değerlendirildiğinde en sık Escherichia coli (%32,6) olmak üzere, Klebsiella pneumonia (%23,2), Pseudomonas aeruginosa (%16,1), Candida albicans (%7,6), Proteus mirabilis (%5,8), Enterobacter cloacae (%4,5) olarak saptandı. İdrar kültürlerinden izole edilen etkenlerin antibiyotiklere duyarlılıkları Escherichia coli suşunda nitrofurantoine %84,9, Klebsiella pneumonia suşunda gentamisine %63,5 oranında saptandı. İzolataların antibiyotiklere genel duyarlılık oranları incelendiğinde gentamisin %66,5, ertapenem-imipenem-meropenem %54,5, piperasilin-tazobaktam %48,7, nitrofurantoin %46,0 olarak belirlendi.
Sonuç: Evde sağlık hizmeti alan hastalarda en sık üriner enfeksiyon etkeni Escherichia coli’dir. Daha sonrasında Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa gelmektedir. İdrar kültürlerinden elde edilen etkenlerin antibiyotiklere duyarlılıkları düşük saptanmıştır. Hastanemizde evde sağlık hizmetlerine kayıtlı hastalarda verilebilecek ampirik tedavi açısından nitrofurantoin kullanımını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Bakteriüri, evde sağlık hizmetleri, yaşlı, üriner kateter, üriner sistem enfeksiyonu

Nur Şimşek Yurt, Esra Böcek Aker, Erdinç Yavuz. Evaluation of Urinary Tract Infection Agents and Antibiotic Susceptibility in Patients Receiving Home Care. Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(4): 102-108

Corresponding Author: Nur Şimşek Yurt, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale