ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
The knowledge and attitudes of the internal science assistants of the faculty of medicine about smoking cessation treatment [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(3): 138-145 | DOI: 10.15511/tahd.20.00338

The knowledge and attitudes of the internal science assistants of the faculty of medicine about smoking cessation treatment

Dursun Çadırcı1, Yeşim Ayazöz1, Bahar Er1, Erkan Oturakçıoğu1, Kadir Çelik1
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Urfa

Objective: Smoking is one of the leading causes of preventable death worldwide. The main drugs that act as an aid to smoking cessation include nicotin replacement, varenicline and bupropion. In this study, it was aimed to evaluate the knowledge and attitudes of internal department assistants of a medical faculty about smoking cessation treatment and to compare them with similar studies. Methods: A questionnaire with 33 questions was developed, questioning the attitudes of physicians about smoking cessation and their knowledge about smoking cessation treatments. The questionnaires were applied to 60 internal department junior doctors on a voluntary basis. Mann-Whitney U test was used in two-level comparisons between groups, and Kruskal Wallis test was used in three-level comparisons. Spearman correlation analysis was used to examine the relationships between continuous variables. The analyzes were made in SPSS.23 program and p <0.05 was accepted as the significance value in all analyzes. Results: It was found that the level of knowledge (85.66 ± 15.90) of the residents working in family medicine about smoking cessation treatment was higher than the junior doctors working in cardiology (59.82 ± 13.91) (?2 (4) = 12.45, p= 0.014). However, there was no significant relationship between knowledge level score and gender, marital status, smoking status and number of children (p>0.05). 52 (86.7%) of the doctors questioned whether patients smoke or not, 58 (96.7%) recommended that they stop smoking if they smoke, and 43 (71.7%) referred the patients to smoking cessation outpatient clinics. Conclusion: Doctors have important duties and responsibilities in the fight against smoking. The data obtained from the study suggest that the level of knowledge of residents about smoking cessation treatment was not sufficient. It is an important approach in the fight against smoking that the vast majority of resident doctors question their patients’ smoking status and advise them to quit smoking.

Keywords: Smoking cessation, treatment, physician, knowledge, attitude

Tıp fakültesi dahili bilimler asistanlarının sigara bıraktırma tedavisi hakkında bilgileri ve tutumları

Dursun Çadırcı1, Yeşim Ayazöz1, Bahar Er1, Erkan Oturakçıoğu1, Kadir Çelik1
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Urfa

Amaç: Sigara içmek, dünya çapında önlenebilir ölüm nedenlerinin başında gelir. Sigara bırakmaya yardımcı olarak etkinlik gösteren ana ilaçlar arasında nikotin replasmanı, vareniklin ve bupropion bulunur. Bu çalışmada tıp fakültesi dahili bilimler asistanlarının sigara bıraktırma tedavisi hakkındaki bilgi ve tutumlarını değerlendirmek ve benzer çalışmalarla karşılaştırmak amaçlanmıştır. Yöntem: Hekimlerin sigara bırakma konusundaki tutumlarını ve sigara bırakma tedavileri konusundaki bilgilerini sorgulayan 33 soruluk anket formu geliştirildi. Anketler gönüllülük esasına uygun olarak 60 dahili bölüm asistanına uygulandı. Gruplar arası iki düzeyli karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, üç ve üzeri düzeyli karşılaştırmalarda ise Kruskal Wallis test kullanılmıştır. Sürekli değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde ise Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Analizler SPSS.23 programında yapılmış ve tüm analizlerde anlamlılık değeri olarak p<0,05 kabul edilmiştir. Bulgular: Aile hekimliğinde çalışan asistanların sigara bıraktırma tedavisi hakkında bilgi düzey puanlarının (85,66± 15,90) kardiyolojide çalışan asistanlara göre (59,82±13,91) daha yüksek olduğu bulunmuştur (?2(4) = 12,45, p=0,014). Buna karşın, bilgi düzey puanı ile cinsiyet, medeni durum, sigara içme durumu ve çocuk sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Asistanların 52’si (%86,7) hastaların sigara içip içmediğini sorguladığını, 58’i (%96,7) eğer hastası sigara içiyorsa bırakmalarını tavsiye ettiğini, 43’ü (%71,7) ise sigarayı bırakmak isteyen hastaları sigara bıraktırma polikliniğine yönlendirdiğini belirtmiştir. Sonuç: Sigara ile mücadelede doktorlara önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Elde ettiğimiz veriler asistan hekimlerin sigara bıraktırma tedavisi hakkındaki bilgi düzeylerinin yeterli seviyede olmadığını düşündürmektedir. Asistan hekimlerin büyük çoğunluğunun hastalarının sigara içme durumunu sorgulamaları ve sigara içenlere bırakmalarını tavsiye etmeleri sigara ile mücadelede önemli bir yaklaşımdır.

Anahtar Kelimeler: Sigarayı bırakma, tedavi, doktor, bilgi,tutum

Dursun Çadırcı, Yeşim Ayazöz, Bahar Er, Erkan Oturakçıoğu, Kadir Çelik. The knowledge and attitudes of the internal science assistants of the faculty of medicine about smoking cessation treatment. Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(3): 138-145
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale