ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Oral and dental health in family medicine: Knowledge and attitudes of resident physicians [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(4): 213-221 | DOI: 10.15511/tahd.18.00492

Oral and dental health in family medicine: Knowledge and attitudes of resident physicians

Duygu Efeoğlu Bayram1, Nurcan Akbaş Güneş1, Derya İren Akbıyık1, Cenk Aypak1, Süleyman Görpelioğlu1
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Ankara.

Objectives: Oral and dental diseases are major public health problems all over the world and effect mostly developing countries. Oral and dental (ODD) diseases can be largely prevented by identification of patients under risk like older people, expectant women, and children in primary health care system. This study was conducted to determine the knowledge and attitude of family medicine residents about oral and dental health (ODH) who works in the city center of Ankara. Methods: 160 family medicine residents who work in Ankara were included in our study. A survey which consisted of 20 questions has been applied to the physicians in order to assess their knowledge and attitude about ODD. Results: The physicians’ knowledge score level was moderate. The average percentage of correct answers was 61.4 ± 11.9%. The majortiy of physicians (74.4%) reported it as necessary for a physician to know about ODH and admitted (88.1%) that oral and dental health is a public health issue. Conclusion: Physicians’ lack of knowledge of ODH and their generally positive attitudes toward it revealed a great need for planning of a continuous medical education program in medical training. Oral health promotion should be integrated into the existing preventive programs implemented by medical professionals.

Keywords: Family medicine, primary care, oral and dental health

Aile hekimliğinde ağız ve diş sağlığı: Asistan hekimlerin bilgi ve tutumları

Duygu Efeoğlu Bayram1, Nurcan Akbaş Güneş1, Derya İren Akbıyık1, Cenk Aypak1, Süleyman Görpelioğlu1
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Ankara.

Amaç: Ağız ve diş sağlığı (ADS) hastalıkları tüm dünyada özellikle de gelişmekte olan ülkelerde önde gelen halk sağlığı sorunlarıdan biridir. Ağız ve diş sağlığı hastalıkları yaşlılar, gebeler ve çocuklar gibi riskli grupların birinci basamak sağlık sisteminde tanımlanmasıyla büyük oranda önlenebilmektedir. Bu çalışmada Ankara’daki aile hekimliği asistan hekimlerinin ADS hakkındaki bilgi ve tutumları değerlendirilmiştir. Yöntem: Çalışmaya Ankara’da görev yapan 160 aile hekimliği asistanı katılmıştır. Katılımcılara ağız ve diş sağlığı hakkındaki bilgi düzeylerini ölçen 20 sorudan oluşan bir anket yönlendirilmiştir. Bulgular: Hekimlerin ortalama doğru yanıt yüzdesi %61.4 ± 11.9’du. Hekimlerin bilgi düzeyi orta seviyedeydi. Hekimlerin çoğu (%74.4) diş sağlığı hakkında bilgi sahibi olunması gerektiğini düşünürken %88.1’i diş sağlığını bir halk sağlığı sorunu olarak görmekteydi. Sonuç: Hekimlerin ağız ve diş sağlığı hakkındaki bilgi düzeyleri yeterli değildi ancak asistan hekimlerin çoğunun buna tutumu olumlu yöndeydi, sonuçlar sürekli tıp eğitimi programlarının ağız ve diş sağlığı eğitimine yer vermesi gerektiğine işaret etmekteydi. ADS’nin hekimler tarafından yürütülen mevcut önleyici tıp konularına entegrasyonu sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ağız ve diş sağlığı, aile hekimliği, I. Basamak

Duygu Efeoğlu Bayram, Nurcan Akbaş Güneş, Derya İren Akbıyık, Cenk Aypak, Süleyman Görpelioğlu. Oral and dental health in family medicine: Knowledge and attitudes of resident physicians. Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(4): 213-221
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale