ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Determination of osteoporosis frequency among the thalassemia major patients [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(4): 153-156 | DOI: 10.2399/tahd.13.38247

Determination of osteoporosis frequency among the thalassemia major patients

Hatice Hamarat1, Göknur Yorulmaz2, Uğur Bilge3, Özlem Demirpençe4
1
2
3
4

Objective: Thalassemia major is the heaviest form of the thalassemias. Anemia, hepatosplenomegaly, spinal deformities and osteoporosis can be seen in the patients with thalassemia major. Our aim is to detect the frequency of osteoporosis among the thalassemia major patients. Methods: Patients with diagnosis of thalassemia major were included in the study. Bone mineral density (BMD) scores (T-score and Z-score) less than -2.5 were accepted as osteoporosis and the scores between -1.5 and -2.5 were accepted as osteopenia. Patients were asked if they had any treatment for bone disorders. Results: Total 25 patients with thalasemia major (14 men, 11 women) were included to study. Patients average age was 22.0± 0.90 years. According to BMD scores 16 of our patients had osteoporosis where as 9 patients had osteopenia. None of the patients were screened for osteoporosis and also none of them was taken any supportive bone treatment. Conclusions: Patients with thalasemia major should be screened for osteoporosis which will affect their further life and quality of life and appropriate medications should be given at early stages.

Keywords: Thalassemia major, osteoporosis, osteopenia.

Talasemi majör tanısı olan hastalarda osteoporoz sıklığının değerlendirilmesi

Hatice Hamarat1, Göknur Yorulmaz2, Uğur Bilge3, Özlem Demirpençe4
1Batman Bölge Hastanesi iç Hastalıkları Kliniği, Uzm. Dr., Batman
2Eskişehir Devlet Hastanesi iç Hastalıkları ve Endokrinoloji Kliniği, Uzm. Dr., Eskişehir
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Eskişehir
4Batman Bolge Devlet Hastanesi Biyokimya Bölümü, Uzm. Dr., Batman

Amaç: Talasemilerin en ağır tipi talasemi majördür. Talasemi majörlü hastalarda anemi, hepatosplenomegali ve spinal deformiteler gibi kemik deformiteleri yanında osteoporoz da görülebilmektedir. Amacımız talasemi majör tanısı olan hastalarda osteoporoz sıklığını değerlendirmektir. Yöntem: Çalışmaya talasemi majör tanısı alıp takipte olan bireyler dahil edildi. Kemik mineral dansitesi T ve Z skorunun -2.5’in altında olması osteoporoz, -1 ile -2.5 arasında olması ise osteopeni olarak kabul edildi. Hastaların osteoporoz açısından tedavi alıp almadıkları sorgulandı. Bulgular: Çalışmaya 14’ü erkek, 11’i kadın toplam 25 talasemi majör hastası alındı. Hastaların yaş ortalaması 22.0±0.90 yıldı. Kemik mineral dansitesi skorlarına göre hastaların 16’sında hem Z hem de T skorlarına göre osteoporoz, 9 hastada ise osteopeni saptandı. Bu hastaların hiçbirisine daha önce osteoporoz taraması yapılmamış ve herhangi bir destek tedavisi de başlanmamıştı. Sonuç: Talasemi majör hastalarının kalan hayatlarını ve yaşam kalitesine olan etkileri açısından kemik dansitometri ile taranmasının ve uygun tedavilere en erken dönemde başlanmasının önemli olduğu görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Talasemi majör, osteoporoz, osteopeni.

Hatice Hamarat, Göknur Yorulmaz, Uğur Bilge, Özlem Demirpençe. Determination of osteoporosis frequency among the thalassemia major patients. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(4): 153-156
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale