ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Violence towards healthcare staff at emergency departmant of a public hospital: the rate of reported events of violence [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(4): 147-152 | DOI: 10.2399/tahd.13.92486

Violence towards healthcare staff at emergency departmant of a public hospital: the rate of reported events of violence

Fisun Vural1, Seval Çiftçi2, Şükran Fil2, Ayşe Dura2, Birol Vural3
1
2
3

Objective: There has been an increase in violence towards physicians and healthcare staff in the health-care environment in recent years. The risk of violence remains stronger in people working in health institutions than the ones working in other businesses. We aimed to search violence towards healthcare staff and rates of event reporting in a public hospital emergency department. Methods: The survey which is performed in fifty employees during face to face interviews. They were asked exposure to violence, type of violence and report or underreport of violance. Results: In this study, 82% of emergency department healthcare staff reported the exposure to violence independent from sex, age, professional seniority (p<0.001). Verbal violence were found to be more common than physical violence and sexual assault (p<0.001). Emergency department, doctors (87.5%), nurses (100%) and laboratory workers (90.9%) were the most vulnerable population to violence with respect to secretaries (50%) (p<0.005). The rate of violence reported events of violence was low (26.8%) (p<0.001). The most common cause of violence was prolonged waiting time for physical examination. Conclusions: Although the incidince of violence towards healthcare staff at emergency departments were high, the most of the healthcare workers underreported their exposure to violance.

Keywords: Emergency department, violence, health care employee.

Bir devlet hastanesinde acil servis çalışanlarına yönelik şiddet: şiddetin rapor edilme sıklığı

Fisun Vural1, Seval Çiftçi2, Şükran Fil2, Ayşe Dura2, Birol Vural3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Op. Dr., İstanbul
2Gölcük Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalğ, Prof. Dr., Kocaeli

Amaç: Son yıllarda sağlık sektörü çalışma ortamında sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik şiddet eylemlerinde artış gözlenmektedir. Diğer iş alanlarına göre sağlık sektöründe çalışan insanların şiddete maruz kalma riskleri daha yüksektir. Bu çalışmada, bir devlet hastanesi acil servisinde görevli sağlık çalışanlanlarına yönelik şiddet ve şiddetin rapor edilip edilmediğini araştırmayı planladık. Yöntem: Acil serviste çalışan 50 sağlık çalışanı ile yapılan yüz yüze görüşmelerde anket uygulandı. şiddete maruz kalma, sebepleri ve şiddetin rapor edilip edilmediği sorgulanmıştır. Bulgular: Bu çalışmada acil çalışalanlarının %82’sinin şiddete maruz kaldığı ve şiddete maruziyetin cinsiyet, yaş ve mesleki kıdemden bağımsız olduğu bulunmuştur. şiddetin en sık karşılaşılan tipi sözel şiddettir, daha az oranda fiziksel şiddet ve cinsel taciz gelmektedir (p<0.001). Acilde çalışan doktor (%87.5), hemşire (%100) ve laboratuar çalışlanları (%90.9), sekreterlik hizmetleriyle (%50) karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı olarak yüksek oranda şiddete maruz kalmaktadır (p<0.005). Sağlık çaşılanlarının şiddeti rapor etme oranları oldukça düşüktür (%26.8’dir) (p<0.001). Şiddet görmenin en önemli sebebi; muayene olabilmek için beklenen sıradır. Sonuç: Acil servis çalışanlarına yönelik şiddet oranları oldukça yüksek olmasına rağmen, yaşanan şiddet rapor edilmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Acil tıp, şiddet, sağlık çalışanları.

Fisun Vural, Seval Çiftçi, Şükran Fil, Ayşe Dura, Birol Vural. Violence towards healthcare staff at emergency departmant of a public hospital: the rate of reported events of violence. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(4): 147-152
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale