ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
The Effect of Family Physicians’ Consultation and Relational Empathy Skills on the Level of Satisfaction with Primary Health Care [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2022; 26(3): 116-123 | DOI: 10.54308/tahd.2022.50570

The Effect of Family Physicians’ Consultation and Relational Empathy Skills on the Level of Satisfaction with Primary Health Care

Furkan Şakiroğlu1, Yasemin Çayır2
1Şerif Efend Family Health Center, Erzurum, Turkey
2Ataturk University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Erzurum, Turkey

Aim: It was aimed to investigate the effect of family physicians’ consultation and relational empathy skills on the level of satisfaction with primary health care services.
Methods: This study is a cross-sectional study conducted with patients enrolled in Education Family Health Centers affiliated with Atatürk University Department of Family Medicine. Data were collected on age, gender, profession, education level, marital status, application reason, application frequency, registered time, and waiting time. Consultation and Relational Empathy (CARE) scale was used to measure the empathy that patients perceive from their physicians. Primary Care Assessment Survey (PCAS) with seven sub-dimensions (accessibility, continuity, inclusiveness, coordination, service satisfaction, physician’s personal approach, and trust) was used to measure satisfaction with primary health care services. Data analyzes were performed by SPSS 22 program. Student-t test, ANOVA test, Tukey’s B test, Pearson correlation test, and chi-square test were used in Post Hoc comparisons. The significance level was accepted as p<0,05.
Results: 341 volunteers participated in the study. Their mean age was 35,2±14,3 years. 67,2% of the participants (n=229) were women. The mean CARE score was 38,0±8,9. A positive correlation was found between the CARE score and all the PCAS sub-dimension scores (p<0.05). As the waiting time before consultation with the physician increased, it was observed that the mean scores in all CARE and PCAS sub-dimensions decreased significantly (p<0.05). It was found that the PCAS scores of the participants who applied to the family physician once a month were statistically significantly higher than the participants who applied once a year (p<0.05).
Conclusion: It was observed that there was a correlation between the consultation and relational empathy skills of family physicians perceived by the patients and the level of satisfaction of the patients with primary health care services. As the patients’ waiting time increased, the satisfaction and perceived empathy decreased. Participants who visit the family health center once a month are more satisfied than those who visit once a year. Accordingly, physicians’ training to increase their empathy level, shortening the waiting times by making appointments of patients and ensuring continuity will increase satisfaction in primary health care services.

Keywords: Empathy, patient satisfaction, family medicine, CARE, PCAS

Aile Hekimlerinin Görüşme ve İlişkisel Empati Becerisinin Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyine Etkisi

Furkan Şakiroğlu1, Yasemin Çayır2
1Şerif Efendi Aile Sağlığı Merkezi, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, aile hekimlerinin görüşme ve ilişkisel empati becerisinin birinci basamak sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyine olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma, Atatürk Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı’na bağlı Eğitim Aile Sağlığı merkezlerine kayıtlı hastalarla yapılan kesitsel özellikte bir araştırmadır. Katılımcıların yaş, cinsiyet, meslek, eğitim düzeyi, medeni durum, başvuru nedeni, başvuru sıklığı, aile hekimine kayıtlı olunan süre, bekleme süresi gibi verileri kaydedildi. Daha sonra Consultation and Relational Empathy (CARE) ölçeği ile hastaların hekimlerinden algıladığı empati düzeyi ölçüldü. Hastaların birinci basamak sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri ise yedi alt boyuttan oluşan (ulaşılabilirlik, süreklilik, kapsayıcılık, eşgüdüm, hizmet memnuniyeti, hekimin kişisel yaklaşımı ve güven) Primary Care Assessment Survey (PCAS) ile ölçüldü. Verilerin analizleri SPSS 22 programı kullanılarak yapıldı. Student-t testi, ANOVA testi, Post Hoc karşılaştırmalarda Tukey’s B testi, Pearson korelasyon testi, ki-kare testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya 341 gönüllü katıldı. Yaş ortalamaları 35,2±14,3 yıldı. Katılımcıların %67,2’si (n=229) kadındı. CARE puan ortalaması 38,0±8,9 idi. CARE puanı ile PCAS alt boyut puanlarının tamamı arasında pozitif korelasyon tespit edildi (p<0,05). Hekim ile görüşmeden önceki bekleme süresi arttıkça CARE ve PCAS alt boyutlarının tamamında puan ortalamalarının anlamlı bir şekilde düştüğü görüldü (p<0,05). Ayda bir aile hekimine başvuran katılımcıların yılda bir başvuran katılımcılara göre PCAS skorlarının istatistiksel olarak anlamlı seviyede daha yüksek olduğu saptandı (p<0,05).
Sonuç: Bu çalışmada, hastalar tarafından algılanan aile hekimlerinin görüşme ve ilişkisel empati becerisi ile hastaların birinci basamak sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri arasında korelasyon olduğu görüldü. Hastaların bekleme süresi arttıkça memnuniyet düzeyi ve algılanan empati düzeyi azalmaktaydı. Ayda bir aile sağlığı merkezine başvuranların yılda bir başvuranlara göre daha memnun olduğu görüldü. Buna göre, hekimlerin empati düzeyini artıracak eğitimlerden geçmesi, randevulu hasta kabulü yapılarak bekleme sürelerinin kısaltılması ve sürekliliğin sağlanması birinci basamak sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyeti artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Empati, hasta memnuniyeti, aile hekimliği, CARE, PCAS

Furkan Şakiroğlu, Yasemin Çayır. The Effect of Family Physicians’ Consultation and Relational Empathy Skills on the Level of Satisfaction with Primary Health Care. Türk Aile Hek Derg. 2022; 26(3): 116-123

Corresponding Author: Yasemin Çayır, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale