ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
What Has Changed in 20 Years in Abdominal Wall Hernia Repairments Performed in Two Hospitals in Adana? [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(1): 28-33 | DOI: 10.5222/tahd.2021.52724

What Has Changed in 20 Years in Abdominal Wall Hernia Repairments Performed in Two Hospitals in Adana?

Mehmet Murat Şahin1, Feyzi Kurt2, Didem Adahan3, Sitem Merve Şahin4, Ömer Uluçay5
1Karabük City Health Directorate Kurtuluş Family Health Center
2Turkish Republic Health of Ministry Adana Seyhan State Hospital General Surgery Clinic
3Karabük University Faculty of Medicine Family Medicine
4Hacettepe University Science Institute Bioengineering Department
5Turkish Republic Health of Ministry Adana Numune Training and Research Hospital General Surgery Clinic

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the developments in the last 20 years regarding abdominal wall hernia repairments by examining the surgery records performed in the General Surgery Clinics of two large hospitals in Adana.
METHODS: This cross-sectional and descriptive study was conducted in two stages. In the first stage, abdominal wall hernia repairments performed in Adana Numune Training and Research Hospital between 01.01.1999-31.12.1999 were analyzed. In the second stage, operations performed in Adana Seyhan State Hospital between 01.01.2019-31.12.2019 were analyzed by using medical records. The following parameters were compared for 1999 and 2019: age, gender, type of hernia, being unilateral or bilateral, emergency or elective operation, recurrence constellation, operation technique and type of mesh.
RESULTS: In the first stage of the study, 391 operations were performed with bilateral repairs on 379 cases. The mean age of the patients was 49.0(±3.7) and median was 43 years, 62.2%(n = 263) were male, 41.4% (n = 157) were between 45-64 years of age. The most common type of hernia was inguinal hernia with 72.0%(n = 273) and the rate was 7.8 times higher in male than in female. The most common surgical technique was Bassini repair(42.4%, n = 166).
In the second stage of the study, 1719 operations were performed with bilateral repairs on 1680 cases. The mean age of the patients was 49.4(±3.3) and median was 51 years, 65.9%(n = 1107) of them were male, 48.6%(n = 816) were between 45-64 years of age. The most common type of hernia was inguinal hernia with 50.4%(n = 848) and the rate was 16.6 times higher in male than in female. The most common surgical technique was Prolene Mesh Hernioraphy(73.1%, n = 1257).

DISCUSSION AND CONCLUSION: In the last 20 years, it was determined that surgical repair techniques in abdominal wall hernias have changed a lot, and techniques such as Bassini, Shouldice, Halsted, McVay have been replaced by prosthetic mesh and laparoscopic repairs that provide less recurrence, less chronic pain and faster recovery time.

Keywords: Inguinal Hernia, Mesh, Herniorraphy

Adana’da İki Hastanede Gerçekleştirilen Karın Duvarı Fıtık Onarımlarında 20 Yılda Ne Değişti?

Mehmet Murat Şahin1, Feyzi Kurt2, Didem Adahan3, Sitem Merve Şahin4, Ömer Uluçay5
1Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Kurtuluş Aile Sağlığı Merkezi
2TC Sağlık Bakanlığı Adana Seyhan Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
3Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.B.D.
4Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Bölümü
5TC Sağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, Adana ilinde iki büyük hastanenin genel cerrahi kliniğinde yapılan ameliyatların kayıtları incelenerek karın duvarı fıtık onarımları ile ilgili son yirmi yıldaki gelişmelerin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikteki çalışma iki aşamada gerçekleştirildi. Birinci aşamada 01.01.1999-31.12.1999 tarihleri arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, ikinci aşamada ise ilkinden 20 yıl sonra 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Seyhan Devlet Hastanesi’nde yapılan karın duvarı fıtık onarımları retrospektif olarak değerlendirildi. Vakaların yaş, cinsiyet, fıtık tipi, fıtığın tek ya da çift taraflı olması, ameliyatın acil ya da elektif yapılması, nüks gelişip gelişmemesi durumu, uygulanan ameliyat tekniği ve kullanılan mesh tipi kaydedildi ve karşılaştırıldı.
BULGULAR: Araştırmanın ilk aşamasında 379 vakaya 391 çift taraflı onarım yapıldı. Hastaların yaş ortalamaları 49,0(±3,7) yıl olup %62,2'si(n=263) erkekti, %41,4'ü(n=157) 45-64 yaş grubundaydı. En fazla görülen fıtık tipi %72,0(n=273) ile inguinal herni idi ve bu oran erkeklerde kadınlara göre 7,8 kat daha fazlaydı. En sık uygulanan ameliyat tekniği Bassini onarımı(% 42,4, n=166) idi.
Araştırmanın ikinci aşamasında 1680 vakaya 1719 çift taraflı onarım yapıldı. Hastaların yaş ortalamaları 49,4(±3,3) yıl olup %65,9’u(n=1107) erkekti, %48,6’sı(n=816) 45-64 yaş aralığındaydı. En fazla görülen fıtık tipi %50,4(n=848) ile inguinal herni idi ve bu oran erkeklerde kadınlara göre 16,6 kat daha fazlaydı. En sık uygulanan ameliyat tekniği Prolene Mesh Herniorafi(%73,1, n=1257) idi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Son 20 yılda karın duvarı fıtıklarında cerrahi onarım tekniklerinin çok değiştiği, Bassini, Shouldice, Halsted, McVay gibi tekniklerin yerini daha az nüks, daha az kronik ağrı ve daha hızlı iyileşme süresi sağlayan prostetik mesh ve laparoskopik onarımların aldığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: İnguinal Herni, Mesh, Herniorafi

Mehmet Murat Şahin, Feyzi Kurt, Didem Adahan, Sitem Merve Şahin, Ömer Uluçay. What Has Changed in 20 Years in Abdominal Wall Hernia Repairments Performed in Two Hospitals in Adana?. Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(1): 28-33

Corresponding Author: Mehmet Murat Şahin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale