ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Multiple drug use in elderly in primary care: An example of rural field [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(1): 2-8 | DOI: 10.15511/tahd.19.00102

Multiple drug use in elderly in primary care: An example of rural field

Raziye Şule Gümüştakım1, Duygu Ayhan Başer2
1Sütçi İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Objective: It can be said that the risk of polypharmacy and inappropriate drug use is high in primary care and this situation is often seen in elderly patients. Our aim is determining multiple drug use in elderly and determination of the prevention to be taken according to the results of the study. Methods: The study is a cross-sectional descriptive type and the research population covers patients aged 65 years and older who applied to the Family Medicine Polyclinic of Karaman Sarıveliler District Integrated Hospital between 15 November 2013 and 15 February 2014. A total of 310 patients aged 65 years and over included in the study. They have received oral informed consent and. 10 patients who had missing information in the survey form were excluded from the study. Results: A total of 300 patients, 169 female (56.3%) and 131 male (43.7%) were included in the study. The mean age of the patients was 73.05±6.20. 58.3% (n=174) patients were using four or over drugs. The most commonly used medication group is the cardiovascular system drugs with 72.7% (n=218). Sociodemographic characteristics were compared with the number of drugs and there was a significant difference between the sexes (p=0.040). It is observed that women use more drugs than men. Conclusion: Family physicians responsible for primary care need to be careful about the use of multiple drugs and especially those the drugs that may interact each other while evaluating their patients.

Keywords: primary care, polypharmacy, elderly

Birinci basamakta yaşlılarda çoklu ilaç kullanımı: Bir kırsal alan örneği

Raziye Şule Gümüştakım1, Duygu Ayhan Başer2
1Sütçi İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Amaç: Birinci basamakta çoklu ilaç kullanımı (polifarmasi) ve uygunsuz ilaç kullanımı riskinin yüksek olduğu; ve bu durumun, çoğunlukla yaşlı hastalarda görüldüğü söylenebilir. Bu çalışmadaki amacımız da, birinci basamakta yaşlılarda çoklu ilaç kullanımının incelenmesi ve çalışma sonucuna göre alınması gereken önlenmelerin belirlenmesidir. Yöntem: Araştırma kesitsel tanımlayıcı tipte olup, araştırma evreni 15.11.2013-15.02.2014 tarihleri arasında Karaman Sarıveliler İlçe Entegre Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne herhangi bir nedenle başvuran 65 yaş ve üzeri hastaları kapsamaktadır. Araştırma grubuna, polikliniğe reçete yazdırma ya da herhangi bir hastalık yakınması ile başvuran, sözlü onamları alınan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 65 yaş ve üstü 310 hasta alınmış; ancak anket formunda bilgileri eksik kalan 10 hasta çalışma dışı bırakılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza 169 kadın (%56,3) ve 131 erkek (%43,7) olmak üzere toplamda 300 hasta dahil edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 73,05±6,20’dir. Hastaların %58,3’ü (n=174) dört ve üzeri ilaç kullanmaktadır. En fazla kullanılan ilaç grubu %72,7’lik (n=218) bir oran ile kardiyovasküler sistem ilaçlarıdır. Sosyodemografik özelliklerle ilaç sayıları karşılaştırılmış olup arada sadece cinsiyetle anlamlı fark bulunabilmiştir (p=0,040). Kadınların erkeklere nazaran daha fazla ilaç kullandığı gözlenmiştir. Sonuç: Birincil bakımdan sorumlu aile hekimlerinin hastalarını değerlendirirken çoklu ilaç kullanımı ve özellikle etkileşime girebilecek ilaçlar konusunda dikkatli olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: birinci basamak, polifarmasi, yaşlı

Raziye Şule Gümüştakım, Duygu Ayhan Başer. Multiple drug use in elderly in primary care: An example of rural field. Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(1): 2-8
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale