ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
The relationship between obesity, quality of life and psychological state in women living in rural areas [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(4): 176-184 | DOI: 10.15511/tahd.18.00472

The relationship between obesity, quality of life and psychological state in women living in rural areas

Nilüfer Emre1, Mehmet Öner2
1Deliktaş Aile Sağlığı Merkezi, Denizli
2Hatice Çakmak Aile Sağliği Merkezi, Denizli

Objectives: Obesity, is a problem of public health that affects quality of life and psychological state as well as many health problems that are increasing in the prevalence in our country as it is in the whole world. The aim of this study is to determine the relationship between obesity, quality of life and anxiety depression in women living in rural areas. Methods: Our study is a descriptive study consisting of 94 females enrolled in a single unit family health center in rural areas. Along with socio-demographic characteristics questionnaire, quality of life measurement Short Form-12 (SF12) and Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) for psychological state evaluation were provided to participants. Results: The average age of the women who participated in this study was 47,17 ± 13,05. In terms of body mass indeks (BMI), 18,1% of the women were found to be normal weight, 38,3% were overweight, 38,3% were obese and 5,3% were morbidly obese. According to the HAD scale, 9,6% HAD anxiety and 25,5% HAD depression levels above the threshold. 88,9% of those with anxiety levels; 83,3% of depressed patients were overweight and obese. Mental Component Summary (MCS) and Physical Component Summary (PCS) values were 41,02 ± 6,65 for MCS when the patients’ quality of life scale scores were examined; PCS was found to be 43,1 ± 5,95. There was a statistically significant difference with MCS scores when compared to BMI (p = 0.002). There was statistically significant negative correlation between HAD anxiety and depression scores and MCS and PCS scores in the correlation analysis (p = 0.009, r = -0.269, p = 0.000 r = -0.426, p = 0.000, r = -0.389, p = 0.000, r = -0.431). Conclusion: In our study, it was observed that the prevalence of obesity, and the risk of accompanying anxiety and depression was higher than the normal weight group, and the quality of life simultaneously affected this in a negative way. As a result, obesity should be handled with a multi-faceted approach including mental state

Keywords: rural, women, obesity, quality of life, psychological state

Kırsalda yaşayan kadınlarda obezite, yaşam kalitesi ve ruhsal durum i·lişkisi

Nilüfer Emre1, Mehmet Öner2
1Deliktaş Aile Sağlığı Merkezi, Denizli
2Hatice Çakmak Aile Sağliği Merkezi, Denizli

Amaç: Obezite, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de prevalansı gittikçe artan pek çok sağlık sorununun yanında, yaşam kalitesini ve ruhsal durumu da etkileyen bir halk sağlığı problemidir. Bu çalışmanın amacı kırsalda yaşayan kadınlarda obe-ziteyi, yaşam kalitesini, anksiyete ve depresyon ilişkisini belirlemektir. Yöntem: Çalışmamız kırsal bölgede yaşayan tek birimli Aile Sağlığı Merkezi’ne kayıtlı 94 kadından oluşan, tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Katılımcılara sosyodemografik özellikleri içeren anket sorularıyla birlikte, yaşam kalitesini değerlendirmek için Kısa Form-12 (SF-12) ve ruhsal durumu değerlendirmek için Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD) anket formu uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya alınan kadınların yaş ortalamaları 47.17±13.05 idi. Vücut kitle indeksi (VKİ) açısından bakıldığında; kadınların %18,1’i normal kilolu, %38,3’ü fazla kilolu, %38,3’ü obez ve %5,3’ü morbid obez olarak bulunmuştur. HAD ölçeğine göre; %9,6 kişide anksiyete, %25,5 kişide depresyon düzeyi eşik üstü değerde bulundu. Anksiyete düzeyi eşik üstü olanların %88,9’unu, depresyon düzeyi eşik üstü olanların %83,3’ünü fazla kilolu ve obez hastalar oluşturmaktaydı. Hastaların yaşam kalitesi ölçek puanlarına bakıldığında, Mental Bileşen Özet (MCS) ve Fiziksel Bileşen Özet (PCS) değerleri MCS için 41,02 ± 6,65; PCS için 43,1 ± 5,95 olarak bulundu. VKİ ile karşılaştırıldığında MCS skorları ile istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p= 0.002). Yapılan korelasyon analizinde HAD anksiyete ve depresyon puanları ile MCS ve PCS skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde ilişki bulundu (p=0.009, r=-0.269; p=0.000 r=-0.426; p=0.000, r=-0.389; p=0.000, r=-0.431). Sonuç: Çalışmamızda, obezite prevalansının yüksek olduğu, eşlik eden anksiyete ve depresyon riskinin normal kilolu bireylere göre daha yüksek eşik üstü değerde olduğu ve yaşam kalitesinin buna paralel negatif yönde etkilendiği izlendi. Sonuç olarak obezitenin ruhsal durumu da içeren çok yönlü bir yaklaşımla ele alınması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: kırsal, kadın, obezite, yaşam kalitesi, ruhsal durum

Nilüfer Emre, Mehmet Öner. The relationship between obesity, quality of life and psychological state in women living in rural areas. Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(4): 176-184
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale