ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Breastfeeding related practices of 15-49 years old mothers and influencing factors [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(2): 51-55 | DOI: 10.2399/tahd.13.63835

Breastfeeding related practices of 15-49 years old mothers and influencing factors

Betül Battaloğlu İnanç1

Objective: This study aimed to determine feeding behaviors and breastfeeding patterns of 15-49 years old mothers and to identify factors having impact on these practices. Methods: Three hundred and thirty mothers (15-49 years old) were included in the study. They were selected by simple randomized sampling method among those women who applied to gynecology clinics at Mardin Maternity and Child Health Hospital, between 1st October and 30th November, 2012. A pre-prepared questionnaire was applied to the participants by using face to face interviewing technique. Results: Of 330 mothers with mean age of 28.2±5.2 years, 23.5% gave breast milk to their babies until 6 months, with 24.4% until 12 months, 40.8% until 24 months and 11.3% over 24 months. The rate of exclusive breastfeeding in the first 6 months was 69.1%. Exclusive breastfeeding rate was higher among the the mothers having higher educational level (p=0.017). Mothers who started to give complementary food to their babies after 6 months were mostly from vocational high schools and universities; as the educational level of mothers decreased, some statistically nonsignificant divergences from this encouraged practice were seen, significance (p>0.05). Mothers who were graduates from vocational high schools and universities, got information about breastfeeding mostly from health professionals. The source of information was family and close relatives/friends for the participants having lower educational level (p= 0.018). Conclusions: Although breastfeeding is a common practice among most of the participants, as the educational level decreases, starting complementary feeding at unrecommended months increase. On the other hand, as the educational level of mothers decreases, the period of breastfeeding prolongs.

Keywords: : Breastfeeding, feeding behavior, infant food.

15-49 yaş arası annelerin anne sütü ile ilgili uygulamaları ve etki eden faktörler

Betül Battaloğlu İnanç1
Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Yard. Doç. Dr., Mardin

Amaç: Bu çalışmada, 15-49 yaş arasındaki annelerin bebeklerini besleme durumlarının ve emzirme konusundaki uygulamalarının saptanması ve etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kadın Doğum Polikliniğine 1 Ekim–30 Kasım 2012 tarihleri arasında başvuran, 15-49 yaş arası kadınlardan basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 330 anne çalışmaya dahil edildi. Amaca uygun olarak hazırlanmış bir anket, yüz yüze görüşme tekniği ile katılımcılara uygulandı. Bulgular: Yaş ortalaması 28.2±5.2 olan kadınların %23.5’i anne sütünü ilk 6 ay, %24.4’ü 12 aya kadar, %40.8’i 24 aya kadar ve %11.3’ü 24 aydan fazla süre bebeklerine vermişlerdi. Kadınların %69.1’i ilk 6 ay, sadece anne sütü vererek bebeklerini beslemişlerdi. Bu besleme tarzı, annelerin eğitim düzeyi arttıkça artış göstermekteydi (p=0.017). Ek gıdaya 6 aydan sonra başlayanlar daha çok yüksek okul ve üniversite mezunları idi ve eğitim seviyesinin azalmasıyla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmasa da bu süreden sapmalar görülmekteydi (p>0.05) Yüksekokul ve üniversite mezunları anne sütü ile ilgili bilgileri daha çok ebe-hemşire ve doktordan alırken, eğitim düzeyi düştükçe bu bilgiler aile ve çevreden alınmaktaydı (p=0.018). Sonuç: Annelerin büyük çoğunluğu bebeklerine anne sütü vermelerine karşın, eğitim düzeyi düştükçe ek gıdaya başlama yaşı konusunda yanlış uygulamalar artmaktadır. Öte yandan eğitim düzeyi düştükçe anne sütü verme süresi uzamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü verme, besleme davranışı, bebek gıdası.

Betül Battaloğlu İnanç. Breastfeeding related practices of 15-49 years old mothers and influencing factors. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(2): 51-55
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale