ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Association with Non-Dipper blood pressure and aortic arch width [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(4): 147-154 | DOI: 10.15511/tahd.17.00447

Association with Non-Dipper blood pressure and aortic arch width

Adem Adar1, Orhan Önalan2, Fahri Çakan3, Ekrem Karakaya4, Ertan Akbay5
1Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Uzm. Dr., Karabük
2Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Prof. Dr., Karabük
3Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Arş. Gör., Karabük
4Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Yrd. Doç. Dr., Karabük
5Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Uzm. Dr., Karabük

Aim: The aim of the present study is to evaluate a possible relationship between non-dipper blood pressure pattern and aortic arch width. Materials and Methods: Patients who underwent 24-hour ambulatory blood pressure monitoring between June 2014 and December 2015 were enrolled to this study. The lack of adequate blood pressure drop at night (systolic <10%) was defined as a non-dipper blood pressure pattern. Aortic arch width on the chest X-ray was measured digitally by experienced doctors who did not know the result of ambulatory blood pressure monitorization. Non-dipper blood pressure predictors were investigated by multivariate regression analysis. Results: A total of 271 patients were included in the study (125 patients non-dipper, 146 patients dipper). In non-dipper group, patients were older, prevalence of hypertension and diabetes mellitus were higher and glomerular filtration rate was lower than dipper group. Aortic arch was significantly wider in the non-dipper group (38,5 ± 3,7 vs. 35,1 ± 4, p <0,001). In multivariate regression analysis, aortic arch width (ß: 1,216; p <0,0010; CI: 1,109-1,334) and left ventricular mass index (ß:0,968; p = 0,019; CI: 0,942-0,995) were found to be independent predictors of non-dipper blood pressure pattern. Conclusion: There is an independent and strong relationship between the aortic arch width measured by chest X-ray and non-dipper blood pressure pattern. Increased aortic arch width on chest x ray may alert the doctors in the primary healty care center for the presence of non-dipper blood pressure pattern.

Keywords: Aortic arch width, Non-dipper blood pressure pattern, Chest X ray

Non-Dipper kan basınç paterninin aortik ark genişliği ile ilişkisi

Adem Adar1, Orhan Önalan2, Fahri Çakan3, Ekrem Karakaya4, Ertan Akbay5
1Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Uzm. Dr., Karabük
2Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Prof. Dr., Karabük
3Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Arş. Gör., Karabük
4Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Yrd. Doç. Dr., Karabük
5Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Uzm. Dr., Karabük

Amaç: Non-dipper kan basınç paterni ile akciğer grafisinde ölçülebilen aortik ark genişliği arasındaki ilişkiyi araştırmak. Gereç ve Yöntem: Kardiyoloji polikliniğinde Haziran 2014 ile Aralık 2015 tarihleri arasında muayene olan ve 24 saatlik ambulatuar kan basınç monitörizasyonu yapılan 18 yaş üzeri hastalar ardışık olarak çalışmaya dahil edildi. Gece yeterli kan basınç düşüşünün (sistolik<%10) olmaması non-dipper kan basınç paterni olarak tanımlandı. Hastaların ön arka akciğer grafilerinde aortik ark genişliği ambulatuar kan basınç moniterizasyon sonucunu bilmeyen tecrübeli doktorlar tarafından dijital ortamda ölçüldü. Non-dipper kan basınç prediktörlerini saptamak için çok yönlü regresyon analizi uygulandı. Bulgular: Toplam 271 hasta çalışmaya dahil edildi (125 hasta nondipper, 146 hasta dipper) Non-dipper grubu daha yaşlı, hipertansiyon ve diabetes mellitus dipper grubuna göre daha fazla, glomerüler filtrasyon hızı ise daha düşük bulundu. Aortik ark genişliği non-dipper grubunda anlamlı olarak daha geniş izlendi (38,5 ± 3,7 vs 35,1 ± 4; p <0,001). Çok yönlü regresyon analizinde, non-dipper KBP ile aortik ark genişliği (ß : 1,216; p< 0,0010; CI: 1,109-1,334) ve sol ventrikül kitle indeksi (ß : 0,968; p= 0,019; CI: 0,942-0,995) arasında bağımsız bir ilişki bulundu. Sonuç: Akciğer grafisi ile ölçülebilen aortik ark genişliği ile nondipper kan basınç paterni arasında bağımsız ve güçlü bir ilişki vardır. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında ön arka akciğer grafisindeki artmış aortik ark genişliği non-dipper kan basınç paterni varlığı açısından uyarıcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Aortik ark genişliği, Non-dipper kan basınç paterni, Akciğer röntgeni.

Adem Adar, Orhan Önalan, Fahri Çakan, Ekrem Karakaya, Ertan Akbay. Association with Non-Dipper blood pressure and aortic arch width. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(4): 147-154
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale