ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Social media dependency and sleep quality in high school students [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(4): 185-192 | DOI: 10.15511/tahd.18.00475

Social media dependency and sleep quality in high school students

Nurcan Akbaş Güneş1, Derya İren Akbıyık2, Cenk Aypak2, Süleyman Görpelioğlu2
1Eskişehir Yeni Aile Sağlığı Merkezi, Eskişehir
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Ankara.

Objective: We aimed to investigate effects of social media addiction on sleep quality in high school students between 16 and 19 years of age. Methods: In this study, we used the validated Turkish version of Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and Facebook Addiction Index. P values less than 0.05 were considered to be statistically significant. Seven hundred sixty-one students from two different schools were attended to the study (516 male (67.8%) and 245 female (32.2%)). Results: There was a significant relation between the scores of Facebook Addiction Index and PSQI (p=0.000, p<0.05). We showed that, as the Facebook Addiction Index score increases, sleep quality decreases. The comparison of Facebook Addiction Index and PSQI scores according to age groups showed no significant difference (p=0,745, p=0,826, p>0,05). PSQI scores were significantly different based on genders (p=0,000, p<0,05). Sleep quality was found worse in female students compared to male ones. Facebook Addiction Index scores were significantly different between two schools (p=0,000, p<0,05). Facebook Addiction Index scores of Techinal High School students were higher. Conclusion: Problematic sleep habits and sleep problems were found more common in adolescents with higher Facebook Addiction Index scores. Health workers and families should be aware of the probable unfavorable effects of excessive and uncontrolled social media usage on sleep habits.

Keywords: Social media, sleep disorders, addiction, adolescent

Lise öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ve uyku kalitesi

Nurcan Akbaş Güneş1, Derya İren Akbıyık2, Cenk Aypak2, Süleyman Görpelioğlu2
1Eskişehir Yeni Aile Sağlığı Merkezi, Eskişehir
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Ankara.

Amaç: Yaptığımız çalışmada Facebook bağımlılığının 16-19 yaş arası lise öğrencilerinde uyku kalitesi üzerine olan etkilerinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada, Türkiye standardizasyonu yapılmış Pitsburg uyku kalite ölçeği (PUKÖ) ve Facebook bağımlılık ölçeği kullanıldı. İstatistiksel analizde p<0,05 anlamlı kabul edildi. Çalışmaya iki farklı okulda eğitim gören 516 (%67,8) erkek ve 245 (%32,2) kız öğrenci olmak üzere toplam 761 öğrenci dahil edildi. Bulgular: Facebook bağımlılık ölçeği puanlarının PUKÖ puanları ile ilişkisi değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edildi (p=0,000, p<0,05). Facebook bağımlılık ölçeği skoru arttıkça uyku kalitesinin bozulduğu sonucuna varıldı. Facebook bağımlılık ölçeği puanları ve PUKÖ puanlarının yaş grupları açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü (p=0,745, p=0,826, p>0,05). PUKÖ puanlarının cinsiyetler arası farklılıklarına bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görüldü (p=0,000, p<0,05). Kız öğrencilerde uyku kalitesinin erkek öğrencilere oranla daha kötü olduğu sonucuna varıldı. İki okul arasında Facebook bağımlılık ölçeği puanlarına bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edildi (p=0,000, p<0,05). Meslek lisesinde okuyan öğrencilerin Facebook bağımlılık ölçeği skorlarının daha yüksek olduğu görüldü. Sonuç: Problemli uyku alışkanlıkları ve uyku sorunlarının yüksek Facebook bağımlılık ölçeği skoru olan ergenlerde daha sık olduğu bulundu. Sağlık çalışanları ve aileler, aşırı ve kontrolsüz sosyal medya kullanımının ergenlerin uyku alışkanlıkları üzerine yaptığı muhtemel olumsuz etkiler konusunda farkında olmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, uyku bozuklukları, bağımlılık, adölesan

Nurcan Akbaş Güneş, Derya İren Akbıyık, Cenk Aypak, Süleyman Görpelioğlu. Social media dependency and sleep quality in high school students. Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(4): 185-192
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale