ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Knowledge and behaviors about oral health of adults admitted to family medicine clinic in a rural area* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(4): 193-201 | DOI: 10.15511/tahd.18.00493

Knowledge and behaviors about oral health of adults admitted to family medicine clinic in a rural area*

Ezgi Ağadayı1, Selma Aydın2, Sinem Nemmezi Karaca3, Hatice Küçükceran4, Bahar Teker5
1Sivas Akıncılar İlçe Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Polikliniği
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı
4Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı
5Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı

Objective: It is aimed to evaluate the knowledge and attitudes of adults about oral health in a rural area. Our secondary aim is to determine parents’ teaching status of their children about oral health. Methods: Our research is a descriptive study. Our study included 235 participants, who applied to Sivas Akıncılar District State Hospital, Family Medicine Outpatient Clinic between January 1-February 1, 2018 and agreed to participate in the study. The questionnaire which measures the information and behaviors of the participants about oral health was applied with the face to face interview method.by. Patients under 18 years of age, those with no cognitive ability to answer the questions, and patients without teeth were excluded from the study. Numerical values’ normality analysis was performed with Shapiro-Wilk test. The Mann-Whitney U test was used to compare the normal distribution data. Results: Among the 235 participants, 64.3% (n=151) were female and 35.7% (n=84) were male. The median age is 35.0 (min:18-max:79). The correct answers’ median, to given 9 question that measure the knowledge in the questionnaire was 5 (min:0-max:9). The median age of the participants began brushing their teeth was found to be 12 (min:3-max:53). While 6.0% (14) of the participants went to the dentist regularly, 88.5% (208)’s went when they have complaint. 186 of the participants had children. 60.2% (n=112) of the parents gave education about oral health to their children. Conclusion: It was determined that the participants’ level of knowledge was low and they had training needs about oral health. It was determined that more than half of those with children had given education to their children. Oral health education for adults is thought to be necessary both for their own health and for giving the right information to their children.

Keywords: oral health, adult, rural, knowledge, behavior

Kırsal bir bölgede aile hekimliği polikliniğine başvuran yetişkinlerin ağız sağlığı konusunda bilgi ve davranışları*

Ezgi Ağadayı1, Selma Aydın2, Sinem Nemmezi Karaca3, Hatice Küçükceran4, Bahar Teker5
1Sivas Akıncılar İlçe Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Polikliniği
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı
4Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı
5Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı

Amaç: Kırsal bir bölgede yetişkinlerin ağız sağlığı konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İkincil amacımız ebeveynlerin, bu konuda çocuklarına eğitim verme durumlarının belirlenmesidir. Yöntem: Araştırmamız tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmamıza Sivas Akıncılar İlçe Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Polikliniği’ ne 01 Ocak-01 Şubat 2018 tarihleri arasında başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 235 kişi dahil edilmiştir. Katılımcılara ağız sağlığı hakkında bilgi ve davranışlarını ölçen anket yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. 18 yaş altı hastalar, soruları cevaplayabilecek bilişsel yetenekte olmayanlar ve dişsiz hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Sayısal değerlerin Shapiro-Wilk testi ile normallik analizi yapılmıştır. Normal dışı dağılan verilerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza katılan 235 katılımcının %64,3 (n= 151)’ü kadın, %35,7 (n=84)’si erkektir. Yaş ortancaları 35,0 (min:18-maks:79)’tir. Ankette bilgi ölçen 9 soruya verilen doğru cevap ortancası 5 (min:0-maks:9)’tir. Katılımcıların diş fırçalamaya başlama yaş ortancası 12 (min:3-maks:53) olarak bulunmuştur. Katılımcılarımızın %6,0 (n=14)’sı diş hekimine düzenli giderken, %88,5 (n=208)’i şikayeti oldukça gittiğini belirtmiştir. Katılımcıların 186’sının çocuğu vardı. Ebeveynlerin %60,2 (n=112)’si çocuklarına ağız sağlığı hakkında eğitim vermiştir. Sonuç: Katılımcıların bilgi düzeylerinin düşük olduğu ve ağız sağlığı konusunda eğitim ihtiyaçlarının olduğu tespit edildi. Çocuğu olanların yarısından fazlasının çocuklarına bu konuda eğitim verdiği tespit edildi. Yetişkinlere yönelik verilecek ağız sağlığı eğitimlerinin hem kendi sağlıkları için hem de çocuklarına doğru bilgileri öğretmeleri açısından gerekli olduğunu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: ağız sağlığı, erişkin, kırsal, bilgi, davranış

Ezgi Ağadayı, Selma Aydın, Sinem Nemmezi Karaca, Hatice Küçükceran, Bahar Teker. Knowledge and behaviors about oral health of adults admitted to family medicine clinic in a rural area*. Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(4): 193-201
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale