ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Evaluation of diabetes risk and eating habits of university students and personnel [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(2): 50-55 | DOI: 10.15511/tahd.17.00250

Evaluation of diabetes risk and eating habits of university students and personnel

Burcu Doğan1, Nurdan Yörük2, Can Öner3, Gülcan Yavuz4, Aytekin Oğuz5
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Uzm. Dr., İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyabet hemşiresi, İstanbul
3İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile hekimliği Anabilim Dalı, Uzm. Dr., İstanbul
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzm. Dr., İstanbul
5İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul

Aim: The aim of this study was to assess the eating habits, prevalence of obesity and diabetes risk of university students and employees in Istanbul Medeniyet University Goztepe and Maltepe campuses. Material and method: Three hundred and fifty seven people comprising 200 students and 157 employees of university were included to the study between 13 and 14 November 2013. Study data were obtained via face to face applied questionnaires and measurements. Results: As a result, 30.8% of participants were overweight or obese and only 54.3% were regularly doing exercise. Fourteen percent of students and 31.8% of employees were smoking. The diabetes risk assessment showed that 37.5% of students and 61.1% of employees had diabetes risk. There was no relationship between consumed food products anddiabetesrisk. Fast-food consuming more than once a week were 36.5% in students and most of the students (82.5%) were consuming at least one fizzy drink a week. The rate of students having every day fizzy drinks was 62%. Conclusion: Diabetes risk is considerable in young population. We think that changing life style and education for this group canreduce that risk.

Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus, Body Mass Index, Diabetes risk

Üniversite öğrenci ve çalışanlarının diyabet riski ve beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi

Burcu Doğan1, Nurdan Yörük2, Can Öner3, Gülcan Yavuz4, Aytekin Oğuz5
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Uzm. Dr., İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyabet hemşiresi, İstanbul
3İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile hekimliği Anabilim Dalı, Uzm. Dr., İstanbul
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzm. Dr., İstanbul
5İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin Göztepe ve Maltepe kampüslerinde öğrenim gören üniversite öğrencileri ve çalışanlarının beslenme alışkanlıkları, obezite prevalansı ve diyabet risklerini değerlendirmektir. Materyal ve metot: Çalışmaya 13 - 14 Kasım 2013 tarihlerinde 200’ü üniversite öğrencisi ve 157’si üniversite çalışanı olmak üzere toplam 357 kişi katılmıştır. Çalışma verileri katılımcılarla yüz yüze uygulanan anketler ve ölçümlerle elde edilmiştir. Bulgular: Çalışma sonunda katılımcıların %30,8’inin kilolu veya obez olduğu ve düzenli egzersiz yapma oranlarının ise %54,3 düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin %14,0’ü ve üniversite çalışanlarının %31,8’i sigara içmektedir. Diyabet risk değerlendirmesi sonucunda öğrencilerin %37,5’inde, çalışanların ise %61’inde diyabet riski olduğu belirlenmiştir. Tüketilen gıda türü ile diyabet riski arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. Üniversite öğrencilerinin%36,5’i haftada birden fazla fast-food tüketirken, öğrencilerin çok büyük bir kısmı (%82,5) haftada en az bir defa gazlı içecek tüketmektedir. Her gün gazlı içecek tüketen öğrencilerin oranı ise %62’dir. Sonuç: Genç popülasyonda önemli oranda diyabet riski mevcuttur. Bu gruba yönelik yapılacak hayat tarzı değişikliği ve eğitimin bu riski azaltabileceği düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diyabetes Mellitus, Beden kitle indeksi, Diyabet riski

Burcu Doğan, Nurdan Yörük, Can Öner, Gülcan Yavuz, Aytekin Oğuz. Evaluation of diabetes risk and eating habits of university students and personnel. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(2): 50-55
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale