ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
An overview of smoking habits of state hospital staff workers [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(2): 92-99 | DOI: 10.15511/tahd.18.00292

An overview of smoking habits of state hospital staff workers

Fatih Üzer1
Kastamonu Devlet Hastanesi, Uzm.Dr., Kastamonu

Results: A total of 326 participants with a mean age of 3 3.82±10,47 years, of which 107 (33.86%) male and 219 (66.14%) female, participated in the study. Of our participants, 111 (30.04%) were current smokers, 215 (65.96%) were never smokers and 17 (5.37%) were former smokers. The mean age of the smokers was 36.5 ± 8.8 years, and the mean age of the non-smokers was 32.5 ± 10.9 years. Smokers were significantly older than those who did not smoke (p <0.001). The mean FNDT score of smokers was 4.04 ± 2.81 (0-10), the mean age at starting smoking was 20.10 (7-35) and the amount of cigarette consumption was 16.69 (1-70) pack years. As the participants’ social status decreased, smoking rate increased, but no statistically significant difference was found between education level and smoking habits. Conclusion: The rate of smoking among health workers is high. Smoking behavior was higher in males than females, smokers were older, cigarette consumption increased as social status dropped. There was no relationship between education level and smoking habit.

Keywords: Addiction, health workers, smoking, state hospital

Devlet hastanesi çalışanlarının sigara kullanma alışkanlıklarına bakış

Fatih Üzer1
Kastamonu Devlet Hastanesi, Uzm.Dr., Kastamonu

Bulgular: Çalışmaya ortalama yaşı 33,82±10,47 olan, 107 (%33,86) erkek, 219 (%66,14) kadın katıldı. Çalışmamızda katılımcıların 111’nin (%30,04) halen sigara kullandığı, 215’inin (%65,96) kullanmadığı, 17’sinin (%5,37) ise daha önce kullanıp şu anda kullanmadığı saptandı. Sigara içenlerin yaş ortalaması 36,53±8,88 yıl, sigara içmeyenlerin yaş ortalaması 32,53±10,93 yıl olarak tespit edildi. Sigara içenler içmeyenlere göre istatistiki anlamlı düzeyde daha yaşlıydı (p<0.001). Sigara içicilerinin ortalama FNBT skoru 4,04 ± 2,81 (0-10), sigaraya başlama yaşı 20,10 (7-35), sigara tüketim miktarı 16,69 (1-70) paket yıl olarak saptandı. Katılımcıların sosyal statüleri arttıkça sigara kullanma alışkanlığında azalma tespit edildi, ancak okur yazarlık düzeyi ile sigara kullanımı arasında istatistiki anlamlı farklılık tespit edilmedi. Sonuç: Sağlık çalışanlarında sigara içme düzeyi yüksek sayılabilecek bir düzeydedir. Sigara içme davranışının, erkeklerde kadınlardan daha yüksek olduğu, sigara içenlerin daha yaşlı olduğu, sosyal statünün düştükçe sigara tüketiminin arttığı sonucuna varılmıştır. Eğitim düzeyi ile sigara kullanma alışkanlığı arasında bir ilişki tespit edilemedi

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, devlet hastanesi, sağlık çalışanları, sigara içme

Fatih Üzer. An overview of smoking habits of state hospital staff workers. Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(2): 92-99
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale