ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Determination of breast cancer risk level in women 18 years of age or older [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(1): 32-40 | DOI: 10.15511/tahd.20.00132

Determination of breast cancer risk level in women 18 years of age or older

Elif Serap Esen1, Beray Gelmez Taş1, Güzin Zeren Öztürk1, Dilek Toprak2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
2Namık Kemal Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tekirdağ

Objective: Cancer is one of the most important causes of mortality in the world. In our country and in the world, breast cancer is the most common cancer among women. In this study, we aimed to determine the risk factors of breast cancer in the population of women 18 years of age or older, and evaluate their sociodemographic features and their knowledge about the diagnostic methods wtih the risk factors we determined. Methods: This research was counducted in Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital Family Medicine Clinic between 01.10.2018 – 31.12.2018. Sociodemographic features, a questionnaire about the diagnostic tools of breast cancer and “Breast Cancer Risk Assessment Form” were asked to the volunteers during a face-to-face interview. The data were analyzed with SPSS 15.0 software programme, level of significance was taken as p<0.05. Results: Three hundred patients attended to our study. The average age was 40.3±15.3 (18-85). The mean breast cancer risk score was 146.5±63.9 (50-580). We found that, 91.3% (n=274) women had low risk, 8.7% (n=26) had high risk for breast cancer. We evaluated the relationship between breast cancer, sociodemographic features and clinical status of participants and found that there was a statistically significant relationship with body mass index, marial status, first menstruation age, family history of breast cancer and a personal history of cancer (p=0.014; p=0.007; p=0.01; p=0<001; p<0.001 respectively). Divorced patients had high risk for breast cancer. In addition, as age increased and first menstruation age decreased, the risk score decreased. The knowledge of the diagnostic methods of breast cancer among the age group of 18-29 was low but it was high in the age group of 41-50 (p=0.009). We found that among our participants, having high school education or higher, having a history of breast cancer in their family and having breast examination by a doctor correlated with significantly higher level of knowledge about diagnostic methods for breast cancer (p=0.03; p<0.012; p<0.001 respectively). Conclusion: Age, first menstruation age, family history of breast cancer and personal history of cancer were identified as important risk factors that increase the risk of breast cancer in our study.

Keywords: Breast cancer, risk, female, family practice

18 yaş ve üzeri kadınlarda meme kanseri risk düzeyinin belirlenmesi

Elif Serap Esen1, Beray Gelmez Taş1, Güzin Zeren Öztürk1, Dilek Toprak2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
2Namık Kemal Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tekirdağ

Amaç: Kanser dünyadaki ölüm sebepleri arasında önemli yere sahiptir. Dünyada ve ülkemizde de kadınlarda meme kanseri en sık görülen kanserdir. Bu nedenle çalışmamızda 18 yaş üstü kadınların meme kanseri risk faktörlerini belirleyip sosyodemografik verilerle ilişkisini ve tanı araçları hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Bu çalışma 01.10.2018 – 31.12.2018 tarihlerinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği’nde gerçekleştirildi. Yüz yüze görüşme ile hastalara tarafımızdan hazırlanan sosyodemografik faktörlerin yanı sıra, meme kanseri tanı araçları hakkında bilgilerinin sorgulandığı anket ve Meme Kanseri Risk Değerlendirme Formu uygulandı. İstatistiksel analizde SPSS 15.0 for Windows programı kullanıldı, anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan 300 gönüllünün yaş ortalaması 40,3±15,3 (18-85) olarak saptandı. Katılımcıların meme kanseri risk puan ortalamaları 146,5±63,9 (50-580) olarak belirlendi. Meme kanseri için, kadınların %91,3’ünün (n=274) düşük, %8,7’sinin (n=26) yüksek riske sahip olduğu bulundu. Meme kanseri risk grupları ile katılımcıların sosoyodemografik özellikleri ve klinik durumları arasındaki ilişkiye bakıldığında; BKİ, medeni durum, menstürasyon başlama yaşı, ailede meme kanseri öyküsü ve kendinde kanser öyküsü olması arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (sırasıyla p=0,014; p=0,007; p=0,01; p<0,001, p<0,001). Boşanmışlarda risk yüksekti. Ayrıca yaş arttıkça ve ilk menstrüasyon yaşı azaldıkça risk puanı artmaktaydı. Meme kanseri tanı yöntemlerini bilme oranı 18-29 yaş grubunda düşük, 41-50 yaş grubunda yüksekti (p=0,009). Eğitim durumu lise ve üzerinde olanların, lise altı eğitim düzeyine sahip olanlara göre; ailesinde meme kanseri öyküsü olanlar olmayanlara göre ve doktor tarafından meme muayenesi yaptıranların yaptırmayanlara göre meme kanseri tanı yöntemlerini bilme oranları anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla; p=0,03; p=0,012; p<0,001). Sonuç: Çalışma grubumuzda yaş, menstrüasyon başlama yaşı, ailede meme kanseri öyküsü ve kendinde kanser öyküsü olması meme kanseri riskini arttıran önemli faktörler olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, risk, kadın, aile hekimliği

Elif Serap Esen, Beray Gelmez Taş, Güzin Zeren Öztürk, Dilek Toprak. Determination of breast cancer risk level in women 18 years of age or older. Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(1): 32-40
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale