ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Tuberculosis of the urinary tract in pe diatric patient [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(2): 90-93 | DOI: 10.15511/tahd.17.00290

Tuberculosis of the urinary tract in pe diatric patient

Hatice Dülek1, Işık Gönenç2, Mebrure Yazıcı3, Zeynep Tuzcular Vural4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Asst. Dr., İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzm. Dr., İstanbul
3Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Kliniği, Uzm. Dr., İstanbul
4Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul

Urinary childhood tuberculosis is a rare form of extrapulmonary tuberculosis. The treatment of recurrent urinary tract infections and complications to know to be successful and to be put on early initiation of treatment is important for pathogenesis. In this study it was evaluated in the pediatric age group, recurrent urinary tract infection and tests in sterile pyuria and hematuria in patients with urinary tuberculosis should be suspected.

Keywords: Sterile pyuria, Pediatric, tuberculosis

Pediatrik hastada üriner sistem tüberkülozu

Hatice Dülek1, Işık Gönenç2, Mebrure Yazıcı3, Zeynep Tuzcular Vural4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Asst. Dr., İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzm. Dr., İstanbul
3Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Kliniği, Uzm. Dr., İstanbul
4Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul

Üriner tüberküloz çocukluk döneminde nadir görülen ekstrapulmoner tüberküloz şeklidir. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunun ve komplikasyonlarının tedavisinde başarılı olabilmek için tanının erken dönemde konması ve patogeneze yönelik tedavinin başlatılması önemlidir. Çalışmamızda pediatrik yaş grubunda tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu ve tetkiklerinde steril piyüri ve hematürisi olan hastalarda üriner tüberkülozdan şüphe edilmesi gerektiği değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Steril piyüri, pediatri, tüberküloz

Hatice Dülek, Işık Gönenç, Mebrure Yazıcı, Zeynep Tuzcular Vural. Tuberculosis of the urinary tract in pe diatric patient. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(2): 90-93
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale