ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
The Correlation Between Symptoms In The Menopausal Period And Life Quality [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(4): 77-87 | DOI: 10.54308/tahd.2023.84856

The Correlation Between Symptoms In The Menopausal Period And Life Quality

Güner Kurt1, Güzin Zeren Öztürk2, Gürsoy Burak Kurt3
1Şebi̇nkarahi̇sar State Hospi̇tal,Family Medicine Clinic,Gi̇resun,Turkey
2Unıversıty Of Health Scıences Şişli Hamidiye Etfal Traınıng And Research Hospıtal,Family Medicine Clinic,İstanbul,Turkey
3Şebi̇nkarahi̇sar State Hospi̇tal,Gynecology And Obstetrics Clınıc,Gi̇resun,Turkey

Objective: The aim of this study is to determine the symptoms experienced by women in the menopausal period with the menopausal symptoms assessment scale and to determine its effect on the quality of life with the menopause-specific quality of life scale.
Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted with menopausal women who applied to the Health Sciences University Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital Family Medicine Outpatient Clinic. 314 female participants participated in the study and a face-to-face survey was conducted with these participants.
Results: Type of family, presence of chronic diseases, the status of going to a gynecologist for control purposes, the way of perceiving menopause, how she evaluated her marriage, going to the doctor for menopausal complaints, where they got their relevant information, the state of getting treatment for menopause, their relationship with their partner after menopause, the menopause itself affecting and feeling pain in the body after menopause effect of all these parameters
Conclusion: According to our study results, the symptoms observed during the menopausal period affect the quality of life of women. Physicians should evaluate the factors known to be effective on symptoms in the menopausal period and produce personalized treatment programs.

Keywords: Menopause, Menopausal Symptoms, Quality of Life, Menopause-Specific Quality of Life, Risk Factor

Menopozal Dönemdeki Semptomlar ve Yaşam Kalitesi Arasında İlişki

Güner Kurt1, Güzin Zeren Öztürk2, Gürsoy Burak Kurt3
1Şebinkarahisar Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Giresun, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Şebinkarahisar Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Giresun, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, menopozal dönemdeki kadınların hangi semptomları yaşadıklarını menopoz semptomları değerlendirme ile ölçeği belirlemek ve bunun yaşam kalitesine olan etkisini menopoza özgü yaşam kalitesi ölçeği ile belirlemektir.
Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı nitelikteki araştırma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Polikliniği’ne başvuran menopozal dönemdeki kadınlarla yürütüldü. Araştırmaya 314 kadın katılımcı katıldı ve bu katılımcılara yüz yüze anket yapıldı.
Bulgular: Çalışma sonuçlarına göre medeni durum, evlenme yaşı, yaşadığı aile tipi, kronik hastalık varlığı, kontrol amaçlı kadın doğum uzmanına gitme durumu, menopozu algılama şekli, evliliğini nasıl değerlendirdiği, menopoz yakınmaları nedeniyle doktora gitme durumu, menopozla ilgili bilgilerini nerden edindiği, menopoz için tedavi alma durumu, menopozdan sonra eşiyle ilişkisinin etkilenmesi, menopozun kendini etkilemesi ve menopozdan sonra vücudunda ağrı hissetme istatistiksel açıdan anlamlı faktörler olarak saptandı.
Sonuç: Çalışma sonuçlarımıza göre, menopozal süreçte gözlenen semptomlar kadınların yaşam kalitesini etkilemektedir. Hekimler menopozal dönemdeki semptomlar üzerinde etkili olduğu bilinen faktörleri değerlendirmeli ve kişiye özgü tedavi programları üretmelidir.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, menopozal semptom, yaşam kalitesi, menopoza özgü yaşam kalitesi, risk faktörü

Güner Kurt, Güzin Zeren Öztürk, Gürsoy Burak Kurt. The Correlation Between Symptoms In The Menopausal Period And Life Quality. Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(4): 77-87

Corresponding Author: Güner Kurt, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale