ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Falling risk assesment in home care patients [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(2): 50-57 | DOI: 10.15511/tahd.18.00250

Falling risk assesment in home care patients

Mahcube Çubukçu1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Uzm.Dr., Samsun

Objective: We aimed to determine the frequency and the risk factors associated with falling in patients registered to home care unit. By assesing these results to we try to increase the effectiveness of the prevention strategies at the community level. Methods: This descriptive research was conducted between January 1-February 28, 2015. One hundred-eighty four patients were visited at home by Samsun Educatin and Research Hospital Home Care Unit. The patients or the caregivers who signed the informed consent form had a questionnary about socio-demograghic data and face to face Itaki Fall Risk Scale. The data were evaluated using the SPSS 20.00 package program.The distribution of the data was evaluated by the Pearson Ki Kare, Mann-Whitney U, KruskalWallis test, Logistic regression analysis test.p values< 0.05 were accepted as statistically significant. Results: The mean age of a hundred-eighty four patients were 74.4±7.8 year. 55.5% of them were female. 51.3% of patients were independent on the bed.The most common diagnosis we saw in patients was Alzheimer 30.3% (n=56). Risk of falling were found significantly higher in those with over 65 years of age, and also in patients with chronic illness and drug usage history. (p values<0.05) 55.5% of patients in home care have high fall risk. According the Itaki Fall Risk Scale the mean total score was 5.02±1.40, 5.10±1.40 in women, 5,04±1.32 in men. Conclusion: Fall risk is higher in home care patients. The most common minor risk factor is being over sixty-five years old and the most common major risk factor is unconsciousness and lack of cooperativity. Fall risk should be assessed at certain intervals in home care patients

Keywords: Home care, home care unit, fall, patient

Evde bakım alanlarda düşme riskinin değerlendirilmesi

Mahcube Çubukçu1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Uzm.Dr., Samsun

Amaç: Bu çalışmada evde bakıma kayıtlı hastaların düşme ile ilişkili risk faktörlerini belirlemek, düşme sıklığını saptamak ve bu sonuçlar doğrultusunda toplum düzeyinde düşmenin önlenmesi stratejilerinin etkinliğini artırmak amaçlanmıştır. Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışma 01.01.2015-28.02.2015 tarihleri arasında yapıldı. 184 hasta Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Bakım Birimince evlerinde ziyaret edildi. Aydınlatılmış onamı alınan hasta veya hasta yakınlarına sosyodemografik bilgilerini içeren anket formu ve İtaki Düşme Riski Ölçeği yüz yüze uygulandı. Veriler SPSS 20.00 programı ile değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde Pearson ki kare ve Mann-Whitney U testi uygulandı. p<0,05 anlamlı kabul edildi. Bulgular: 184 hastanın yaş ortalaması 72,6±7,2 idi. % 55,5’i kadındı. Hastalarımızın % 49,7’si yatağa yarı bağımlı ya da bağımsızdı. Düşme riski değerlendirdiğimiz hastalarda en sık gördüğümüz tanı Alzheimer (% 30,3,n=56) idi. Düşme riski, 65 yaş üstünde olanlarda, kronik hastalık ve ilaç kullanım öyküsü olanlarda daha yüksek bulunmuştur (p<0,05) Evde bakım alanların % 55,5’i yüksek düşme riskli bulunmuştur. Evde bakım hizmeti alan 184 hastanın İtaki Düşme Riski Ölçeğine göre ortalama puanı 5,02±1,40, kadınlarda 5,10±1,40, erkeklerde 5,04±1,32 bulunmuştur. Sonuç: Evde bakım alanlarda düşme riski yüksektir. En sık görülen minör risk faktörü 65 yaşının üstünde olmak iken, en sık görülen major risk faktörü bilinç kapalılığı ve kooperasyon bozukluğudur. Evde bakım alanların belli aralıklarla düşme riski değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Evde bakım, evde bakım birimi, düşme, hasta

Mahcube Çubukçu. Falling risk assesment in home care patients. Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(2): 50-57
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale