ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors of Medical Faculty Students about HPV and HPV Vaccine [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(4): 88-94 | DOI: 10.54308/tahd.2023.96630

Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors of Medical Faculty Students about HPV and HPV Vaccine

Rahime Yılmaz Özdemir1, Kamile Marakoğlu1, Muslu Kazım Körez2
1Department of Family Medicine, Faculty of Medicine, Selçuk University, Konya, Turkey
2Department of Biostatistics, Faculty of Medicine,Selçuk University, Konya, Turkey

Objective: In this study, it was aimed to evaluate the level of knowledge, attitudes and behaviors of medical school students about HPV and HPV vaccine.
Methods: This study comprised of 1238 Selçuk University Faculty of Medicine students who were enrolled in 2021–2022. Sociodemographic Information Form, Human Papilloma Virus (HPV) Knowledge Scale and Questionnaire for Evaluation of Knowledge Levels and Attitudes were applied by face-to-face interview method
Results: This study was prepared with 1238 students, 53.2% of whom were women (n=659) and 46.8% were men (n=579). The participation rates of the 1, 2, 3, 4, 5 and 6th year students in our study were 93,0%, 87,4%, 85,2%, 85,1%, 90,4% and 86,2%, respectively, and the total participation rates were 87,8%. While 81% of the students stated that they had heard of HPV before, 60.7% of them about the HPV test and 68.2% of them about the HPV vaccine, this frequency was higher in women (p<0.05). HPV Knowledge Scale and subscale scores were found to be significantly lower in the 1st and 2nd grades compared to other grades (p<0.001). As the level of education increased, the average knowledge score increased.
Conclusion: It was observed that the level of knowledge about HPV infection and vaccine of medical school students, who are doctors of the future, was higher in students who were in their clinical years compared to preclinical students.

Keywords: HPV, HPV Vaccine, Student, Attitude

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Human Papillomavirüs ve Human Papillomavirüs Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Rahime Yılmaz Özdemir1, Kamile Marakoğlu1, Muslu Kazım Körez2
1Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, tıp fakültesi öğrencilerinin HPV ve HPV aşısı hakkındaki bilgi düzeylerinin, tutumlarının ve davranışlarının değerlendirmesi amaçlandı.
Yöntem: Çalışmaya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2021–2022 yıllarında eğitim görmekte olan 1.238 öğrenci dâhil edildi. Yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanan ankette, Sosyodemografik Bilgi Formu, Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgi Ölçeği ve Bilgi Düzeyleri ve Tutumların Değerlendirilmesi için anket uygulandı.
Bulgular: Çalışmaya katılan 1238 öğrencinin %53,2’si kadın (n=659), %46,8’i erkekti (n=579). Çalışmamıza dönem 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’ların katılım sıklıkları sırasıyla %93,0, %87,4, %85,2, %85,1, %90,4 ve %86,2 olup, toplam katılım sıklığı %87,8’dir. Öğrencilerin %81’i HPV’yi, %60,7’si HPV testini, %68.2’si HPV aşısını daha önceden duyduklarını belirtirken, kadınlarda bu sıklık daha yüksekti (p<0,05). HPV Bilgi Ölçeği ve alt ölçek puanları 1. ve 2. sınıflarda diğer sınıflara göre anlamlı düzeyde düşük olarak bulundu (p<0,001). Eğitim görülen sınıf düzeyi arttıkça ortalama bilgi puanında artış görülmekteydi.
Sonuç: Geleceğin doktorları olan tıp fakültesi öğrencilerinin HPV enfeksiyonu ve aşısı hakkındaki bilgi düzeylerinin klinik yıllarında olan öğrencilerde klinik öncesi dönem öğrencilerine göre daha yüksek olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: HPV, HPV aşısı, öğrenci, tutum

Rahime Yılmaz Özdemir, Kamile Marakoğlu, Muslu Kazım Körez. Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors of Medical Faculty Students about HPV and HPV Vaccine. Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(4): 88-94

Corresponding Author: Rahime Yılmaz Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale