ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
The Effect of Pregnancy School Training on Fear of Birth [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2022; 26(1): 12-16 | DOI: 10.54308/tahd.2022.98608

The Effect of Pregnancy School Training on Fear of Birth

Bahadır Yazıcıoğlu1, Erdinç Yavuz2
1Department of Family Medicine, Samsun University Faculty of Medicine, Samsun
2Department of Family Medicine, Health Sciences University Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey

Objective: Pregnancy can be a joyful and enjoyable process as well as a severe fearful experience. It is known that pregnant women experience high rates of fear of delivery, which should be taken into consideration, and there is an increase in the possibility of birth preferences and congenital complications due to this fear. Prenatal pregnancy training can reduce fear and enable a healthier birth process.
Methods: The study was carried out in Samsun Training and Research Hospital Gynecology and Obstetrics Clinic. The Wijma-A prenatal birth expectancy scale (W-DEQ) was applied to pregnant women in our pregnancy school who accepted to participate in the study using face-to-face interview method.
Results: The study was conducted with 124 pregnant women. Average age was 27,13±5,07. The pre-education birth expectancy W-DEQ score was 76,88 and the post-education W-DEQ score was 48,78. The difference was found to be statistically significant (p<0,001). Only the history of previous cesarean delivery showed a significant difference in Wijma score as a result of the educational intervention (p=0,048). Age, first gestational age, abortus history, planned pregnancy, previous education about pregnancy and education level did not cause a significant difference on the change in W-DEQ score.
Conclusion: Our results have shown that most of the prenatal pregnant women experienced severe fear of birth. Education intervention reduced perceived fear of childbirth.

Keywords: Pregnancy, prenatal education, parturition

Gebe Okulu Eğitimlerinin Doğum Korkusu Üzerine Etkisi

Bahadır Yazıcıoğlu1, Erdinç Yavuz2
1Samsun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Samsun, Türkiye

Amaç: Gebelik, neşeli ve eğlenceli bir süreç olduğu gibi şiddetli korkulu bir süreç olarak geçebilir. Gebelerin önemsenmesi gereken yüksek oranlarda doğum korkusu yaşadıkları, bu korkuya bağlı doğum tercihi değişikliği ve doğumsal komplikasyon görülme olasılığında artış olduğu bilinmektedir. Prenatal gebe eğitimleri bu süreçteki korkunun azalmasına daha sağlıklı bir doğum süreci yaşanmasına olanak sağlayabilir. Bu çalışmada, gebelik okulu eğitimlerinin doğum korkusu üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği’ne bağlı gebe okulunda yürütülmüştür. Wijma-A doğum öncesi doğum beklentisi ölçeği (W-DEQ) gebe okuluna başvuru yapan ve çalışmaya katılmayı kabul eden gebelere eğiticiler tarafından yüz yüze görüşme metoduyla uygulanmıştır. Gebelere hastane bünyesinde çalışan gebelik okulunda halihazırda uygulanmakta olan 4 haftalık yapılandırılmış eğitim programı ile gebelik, doğum, anne sütü ve lohusalık gibi konularda eğitim verilmiştir.
Bulgular: Çalışma 124 kişi ile yürütülmüştür. Ortalama yaş 27,13±5,07’dir. Eğitim öncesi doğum beklentisi W-DEQ skoru 76,88 eğitim sonrası W-DEQ skoru 48,78 olarak saptanmıştır. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001). Daha önce geçirilmiş sezaryenle doğum yapmış olma öyküsü eğitim müdahalesi sonucunda W-DEQ skoru değişimi üzerinde anlamlı fark oluşturmaktadır (p=0,048). Yaş, ilk gebelik yaşı, daha önce düşük yapma öyküsü, planlı gebelik, daha önce gebelik ile ilgili eğitim almış olma ve eğitim durumu ise W-DEQ skoru değişimi üzerinde anlamlı farka neden olmamıştır.
Sonuç: Çalışmamızda, doğum öncesi gebelerin büyük kısmı şiddetli derecede doğum korkusu yaşadığı gösterilmiştir. Eğitim müdahalesi algılanan doğum korkusunu azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, prenatal eğitim, doğum

Bahadır Yazıcıoğlu, Erdinç Yavuz. The Effect of Pregnancy School Training on Fear of Birth. Türk Aile Hek Derg. 2022; 26(1): 12-16

Corresponding Author: Erdinç Yavuz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale