ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Awareness of the pregnancy planning women about relationship between BMI, Obesity and Pregnancy [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(1): 15-20 | DOI: 10.5222/tahd.2021.00719

Awareness of the pregnancy planning women about relationship between BMI, Obesity and Pregnancy

Emrah Ersoy1, Esra Saatci2, Cüneyt Ardiç3
1Fındıklı Bölge Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezi, Aile Hekimliği Polikliniği, FındıklıRize.
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana.
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Rize.

INTRODUCTION: Adequate knowledge about body mass index (BMI), which is a traditional method of measuring obesity, and about obesity-related pregnancy risks will possibly decrease obesity-related pregnancy complications in women contemplating pregnancy. In this study, we aimed to determine knowledge levels of women contemplating pregnancy about BMI and pregnancy risks related with obesity.
METHODS: In this cross-sectional study, our sample was 211 married women age 18 to 45 years old who visited a family physician in Fındıklı Center of Goitre Research and Treatment between June to August 2020. Patients completed the questionnaire including sociodemographic data, questions about BMI and questions about effects of obesity on pregnancy via the face-to-face interview method. The data was analyzed using statistical analysis program.
RESULTS: The mean age of participants (n=211) was 31.7 ± 5.9 years. Of the participants, 40.3% (n=85) stated that they received pre-pregnancy counseling and 37.4% (n=79) had BMI score between 25 to 29.9. The mean BMI knowledge score of participants was 0.99±0.69 out of 5, and the mean BMI knowledge score of participants who received preconceptional counselling was significantly higher than those who did not (p=0.01). The mean BMI knowledge score of participants who stated 'high' or 'very high' risk level for each complication during pregnancy of a morbid obese woman was significantly higher than those of the remaining groups (p<0.05). In case of that a morbid obese woman loses weight before pregnancy, the mean BMI knowledge score of participants who stated 'lower' or 'much lower' risk level for each complication during pregnancy significantly higher than those of the remaining groups (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we determined women who contemplating pregnancy had inadequate BMI knowledge levels, but had adequate awareness about effects of obesity on pregnancy and potential pregnancy risks related obesity. The conversation of family physicians about BMI with their patients will ensure them to realise their own weight as well as effective prevention and management of obesity, and will increase awareness of women contemplating pregnancy about obesity related pregnancy risks.

Keywords: Body mass index, family medicine, obesity, pregnancy

Gebelik Planlayan Kadınların Beden Kitle İndeksi, Obezite ve Gebelik İlişkisi Farkındalıkları

Emrah Ersoy1, Esra Saatci2, Cüneyt Ardiç3
1Fındıklı Bölge Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezi, Aile Hekimliği Polikliniği, FındıklıRize.
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana.
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Rize.

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebelik planlayan kadınların, obeziteyi saptamakta kullanılan geleneksel yöntem olan beden kitle indeksi (BKİ) kavramı hakkında ve obeziteye bağlı gebelik komplikasyonları hakkında yeterli bilgi sahibi olmaları, obeziteye bağlı gebelik komplikasyonlarında azalma sağlayabilir. Bu çalışmada, gebelik planlayan kadınların BKİ ve obeziteye bağlı oluşan gebelik riskleri hakkındaki bilgi düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışmada, Haziran-Ağustos 2020 tarihleri arasında Fındıklı Bölge Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezi Aile Hekimliği Polikliniği’ne başvuran 18-45 yaş arası gebelik planlayan toplam 211 evli kadın ele alınmıştır. Sosyodemografik özellikler anketi, BKİ bilgi düzeyi ve obezitenin gebeliğe etkileri hakkında sorular içeren ölçekler yüz yüze yöntemiyle uygulanmıştır. Veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların (n=211) yaş ortalaması 31,7 ± 5,9 yıldır. Katılımcıların %40,3’ü (n=85) gebelik öncesi danışmanlık aldığını belirtmiştir ve %37,4’ünün (n=79) BKİ 25 ile 29.9 arasındadır. Katılımcıların BKİ ölçeği ortalama puanları 5 üzerinden 0,99 ± 0,69 olup prekonsepsiyonel bakım alanların ortalama BKİ puanları, almayanlara göre anlamlı olarak yüksektir (p=0,01). Katılımcıların ‘morbid (aşırı) obez bir kadında gebelikte oluşabilecek her bir komplikasyon için ‘yüksek’ veya ‘çok yüksek’ risk düzeyi’ belirtmiş olanların ortalama BKİ puanları anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05). Katılımcıların morbid (aşırı) obez bir kadının gebelikten önce kilo vermesi durumunda gebelikte oluşabilecek her bir komplikasyon için ‘daha düşük’ veya ‘çok daha düşük’ risk düzeyi’ belirtmiş olanların ortalama BKİ puanları anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda gebelik planlayan kadınların BKİ bilgi düzeylerinin düşük olduğu ve obezitenin gebeliğe etkileri ve olası komplikasyon risklerinin farkındalığının yeterli düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Aile hekimlerinin, hastaları ile BKİ kavramı hakkında konuşmaları, kişilerin kendi kilolarını gözden geçirmeye olanak sağlayacağı gibi obezite yönetiminde veya obeziteyi önlemede etkili olacak, gebelik planlayan kadınların obezitenin risklerine ait farkındalıklarını arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, beden kitle indeksi, gebelik, obezite

Emrah Ersoy, Esra Saatci, Cüneyt Ardiç. Awareness of the pregnancy planning women about relationship between BMI, Obesity and Pregnancy. Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(1): 15-20

Corresponding Author: Emrah Ersoy
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale