ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Talasemi majör, osteoporoz, osteopeni.Pseudomonas aeruginosa pneumonia as cause of persistent cough in a child with cystic fibrosis: a case report [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(4): 157-160 | DOI: 10.2399/tahd.13.73792

Talasemi majör, osteoporoz, osteopeni.Pseudomonas aeruginosa pneumonia as cause of persistent cough in a child with cystic fibrosis: a case report

Ruhuşen Kutlu1, Sevgi Pekcan2, Derya Işıklar Özberk3
1
2
3

Cystic fibrosis (CF) is a disease which is caused by a mutation in the transmembrane conductance regulator gene, and displays autosomal recessive heredity. Cystic fibrosis trans-membrane regulator protein (CFTR) is required to regulate the components of sweat, digestive fluids, and mucus. The prevalence of the disease is estimated as 1/2500-1/3500 in the white race. But the frequency of CF is not known for our country. Cystic fibrosis occurring in childhood, is a hereditary disease that proceeds with the dysfunction of all exocrine glands. The characteristic feature of the disease is the production of abnormal secretions in sweat, salivary, tracheobronchial, colon, urogenital system and pancreatic exocrine glands. The significant clinical signs of cystic fibrosis are chronic obstructive pulmonary disease and pancreatic insufficiency symptoms. Pseudomonas aeruginosa may lead to colonization, chronic and recurrent infections in patients with CF. In this article, a 10-year-old girl with CF having persistent cough related to acute exacerbation of chronic lung infection due to Pseudomonas aeruginosa colonization, has been presented

Keywords: Cystic fibrosis, cough, Pseudomonas aeruginosa, growth retardation.

Kistik fibrozisli çocukta düzelmeyen öksürük nedeni olarak Pseudomonas aeruginosa pnömonisi: Olgu sunumu

Ruhuşen Kutlu1, Sevgi Pekcan2, Derya Işıklar Özberk3
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimli¤i Anabilim Dalı, Doç. Dr., Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Gö¤üs Hastaı›klaı› Bölümü, Doç. Dr., Konya
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimli¤i Anabilim DaIı, Arfl, Gör. Dr., Konya

Kistik fibrozis (KF), transmembran ileti regulator genindeki mutasyon sonucu oluşan ve otozomal resesif kalıtım gösteren bir hastalıktır. Kistik fibrozis transmembran regulator protein (KFTR) ter, sindirim sıvıları ve mukus bileşenlerinin düzenlenmesinde gereklidir. Hastalığın sıklığı beyaz ırkta 1/2500-1/3500 civarındadır. Kistik fibrozisin ülkemizdeki sıklığı ise bilinmemektedir. Kistik fibrozis çocukluk yaşlarında ortaya çıkan ve tüm ekzokrin bezlerin fonksiyon bozukluğu ile seyreden kalıtsal bir hastalıktır. Temel bozukluk ter, tükrük, solunum sistemi, kalın barsak, ürogenital sistem ve pankreas ekzokrin bezlerinden anormal sekresyonların oluşumudur. Önde gelen klinik belirtiler, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve pankreas yetersizliğine ait bulgulardır. Pseudomonas aeruginosa KF hastalarında kolonizasyona, kronik ve tekrarlayan enfeksiyonlara neden olan bir bakteridir. Bu yazıda kalıcı öksürüğünün sebebi olarak, Pseudomonas aeruginosa kolonizasyonuna bağlı kronik akciğer enfeksiyonunun akut alevlenmesi tespit edilen kistik fibrozis tanısı almış 10 yaşında bir kız çocuğu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kistik fibrozis, öksürük, Pseudomonas aeruginosa, gelişme geriliği

Ruhuşen Kutlu, Sevgi Pekcan, Derya Işıklar Özberk. Talasemi majör, osteoporoz, osteopeni.Pseudomonas aeruginosa pneumonia as cause of persistent cough in a child with cystic fibrosis: a case report. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(4): 157-160
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale