ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Fifth and Sixth Grade Medical Faculty Students’ Awareness About Melanoma: A Descriptive Study [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2022; 26(1): 6-11 | DOI: 10.54308/tahd.2022.29392

Fifth and Sixth Grade Medical Faculty Students’ Awareness About Melanoma: A Descriptive Study

Hilal Aksoy1, Derya Demir Uyan1, Kübra Dağcıoğlu1, Merve Durmuş1, Emre Sarı1, İzzet Fidancı1, Duygu Ayhan Başer1, Mustafa Cankurtaran2
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine
2Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Division of Geriatric Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Objective: Melanoma is a rapidly progressing malignancy that can cause death in a short time with metastases. Early diagnosis and large excision are associated with a 5-year survival rate of 98%. Our aim in this study is; to increase awareness of the Medical Faculty students’ about melanoma that can be diagnosed early with self-skin examination.
Methods: Our study is a descriptive study. The 5th and 6th grade students of the Medical Faculty who applied to the Family Medicine outpatient clinics between September and November 2020, were included in the study. A questionnaire consisting of 21 questions was applied to the participants to assess sociodemographic characteristics, melanoma risk factors, awareness and level of knowledge.
Results: One hundred seventy six individuals, 61,9% (n=108) female and 38,1% (n=68) male, were included in the study. 88,1% of the participants were between the ages of 22-25 (min: 20- max: 31). 57,4% (n=101) were 6th grade students and 42,6% (n=75) were 5th grade students. It was seen that students with a family history of skin cancer and students who were suspected of having melanoma and consulted a doctor, the rate of correct answers to the question; “What are the characteristics of melanoma?” was found to be significantly higher (p=0,007, p=0,001, respectively). The rate of correct answers to the same question was also significantly higher (p=0,025) in individuals with freckles.
Conclusion: Medical Faculty students were not aware enough about the prevention and early diagnosis of melanoma. This result indicates the need for new approaches in education.

Keywords: Melanoma, awareness, self examination, medical students

Tıp Fakültesi Dönem 5 ve 6 Öğrencilerinin Melanom Hakkında Farkındalığı: Tanımlayıcı Bir Çalışma

Hilal Aksoy1, Derya Demir Uyan1, Kübra Dağcıoğlu1, Merve Durmuş1, Emre Sarı1, İzzet Fidancı1, Duygu Ayhan Başer1, Mustafa Cankurtaran2
1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Melanom çok hızlı ilerleyen ve metastazlarla kısa sürede ölüme neden olabilen bir malignitedir. Erken teşhis ve geniş eksizyon %98’e yakın 5 yıllık sağkalım oranı ile ilişkilidir. Bu çalışmada amacımız; Tıp Fakültesi öğrencilerinin kendi kendine cilt muayenesiyle erken teşhis edilebilecek melanom hakkında farkındalıklarını artırmaktır.
Yöntem: Araştırmamız tanımlayıcı tipte bir çalışmadır Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne 2020 Eylül-Kasım ayları arasında başvuran Tıp Fakültesi 5. ve 6. sınıflarda öğrenim gören çalışmaya katılmaya gönüllü öğrenciler çalışmaya dâhil edildi. Katılımcılara sosyodemografik özellikleri, melanom risk faktörleri, farkındalığı ve bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik 21 sorudan oluşan anket uygulandı.
Bulgular: Çalışmaya %61,9’u (n=108) kadın, %38,1’i (n=68) erkek olan 176 kişi dâhil edildi. Katılımcıların %88,1’i 22-25 yaş aralığında idi (min: 20- maks: 31); %57,4’ü (n=101) altıncı sınıf, %42,6’sı (n=75) beşinci sınıf öğrencisiydi. Ailede cilt kanseri öyküsü olan kişilerin ve melanomdan şüphelenip doktora başvuran kişilerin “Melanomun karakteristik özellikleri nedir?” sorusuna verdikleri doğru yanıt oranı anlamlı derecede yüksek çıkmıştır (sırasıyla p=0,007, p=0,001). Aynı soruya çili olan kişilerin doğru yanıt verme oranları da anlamlı derecede yüksektir (p=0,025).
Sonuç: Tıp Fakültesi öğrencilerinde melanomun önlenmesi ve erken teşhisi konusunda yeterli farkındalık mevcut değildir. Bu sonuç yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Melanom, farkındalık, kendi kendine muayene, tıp öğrencileri

Hilal Aksoy, Derya Demir Uyan, Kübra Dağcıoğlu, Merve Durmuş, Emre Sarı, İzzet Fidancı, Duygu Ayhan Başer, Mustafa Cankurtaran. Fifth and Sixth Grade Medical Faculty Students’ Awareness About Melanoma: A Descriptive Study. Türk Aile Hek Derg. 2022; 26(1): 6-11

Corresponding Author: Hilal Aksoy, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale