ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Health Facility Preferences of Patients in the Follow-up of Hypertension and Affecting Factors [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(1): 8-13 | DOI: 10.54308/tahd.2023.30602

Health Facility Preferences of Patients in the Follow-up of Hypertension and Affecting Factors

Merve Vatansever Balcan1, Hüseyin Elbi2, Fatih Özcan2
1Kemalpaşa District Health Directorate, İzmir, Türkiye
2Manisa Celal Bayar University, Department of Family Medicine, Manisa, Türkiye

Objective: This study aimed to determine the reasons for choosing a healthcare institution in the follow-up of hypertension patients who applied to a tertiary healthcare institution.
Method: This descriptive cross-sectional study was conducted on 286 patients with hypertension who applied to the Cardiology Outpatient Clinic of Manisa Celal Bayar University Hospital. In the study, an introductory information form and a questionnaire on hypertension and its follow-up, prepared by the research team through a literature review, were applied to the participants through a face-to-face interview.
Results: The mean age of the 286 participants was 61.53±12.05 years, and 54.2% were 60 or older. In the follow-up of hypertension treatment, 72% of the participants preferred a university hospital, 57.3% preferred a family health center, and 23.8% preferred a state hospital. Participants older than 60 years and with primary education or less mostly preferred family health centers for their hypertension treatment follow-ups.
Conclusion: In this study, it was observed that the participants had their hypertension treatment follow-ups in more than one healthcare institution. They also tended to have follow-ups in the center where they were diagnosed. Factors that significantly affect the healthcare institution preferences in the follow-up of hypertension treatment include age, educational status, the center where the hypertension was diagnosed, and their perception of the effectiveness of the family physician’s treatment. In this context, attention should be paid to the fact that the primary care administration addresses all segments of society, and to the periodic health examinations.

Keywords: Hypertension, follow-up, health institution, effective factors

Hipertansiyon Tanılı Hastaların İzlemlerinde Sağlık Kuruluşu Tercihleri ve Etkileyen Faktörler

Merve Vatansever Balcan1, Hüseyin Elbi2, Fatih Özcan2
1Kemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü, İzmir, Türkiye
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, üçüncü basamak bir sağlık kuruluşuna başvuran hipertansiyon hastalarının izlemlerinde sağlık kuruluşu tercihini etkileyen nedenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi kardiyoloji polikliniğine başvuran 286 hipertansiyon tanılı hastada yapılmıştır. Çalışmada katılımcılara tanıtıcı bilgi formu ve araştırma ekibi tarafından literatür taranarak hazırlanmış hipertansiyon hastalığı ve takibi ile ilgili anket formu yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır.
Bulgular: İki yüz seksen altı katılımcının yaş ortalaması 61,53±12,05 yıldır ve %54,2’si 60 yaş ve üzeridir. Hipertansiyon tedavi izleminde katılımcıların %72’si üniversite hastanesini, %57,3’ü aile sağlığı merkezini, %23,8’i devlet hastanesini tercih etmiştir. Altmış yaş üzeri ve lise öncesi eğitim düzeyine sahip katılımcılar hipertansiyon tedavi izlemlerinde yoğunlukla aile sağlığı merkezini tercih etmektedir.
Sonuç: Bu çalışmada, katılımcıların hipertansiyon tedavi izlemlerini birden fazla sağlık kuruluşunda yaptırdıkları ve bunun yanında izlemlerini tanı aldıkları merkezde yaptırma eğiliminde oldukları gözlenmiştir. Hipertansiyon tedavi izleminde sağlık kuruluşu tercihlerini anlamlı düzeyde etkileyen faktörler arasında yaş, eğitim durumu, hipertansiyon tanısı aldığı merkez ve aile hekiminin tedavilerini etkin bulma durumu bulunmaktadır. Bu bağlamda birinci basamak yönetiminin toplumun her kesimine hitap ediyor oluşuna ve periyodik sağlık muayenelerine önem verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, izlem, sağlık kuruluşu, etkili faktörler

Merve Vatansever Balcan, Hüseyin Elbi, Fatih Özcan. Health Facility Preferences of Patients in the Follow-up of Hypertension and Affecting Factors. Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(1): 8-13

Corresponding Author: Merve Vatansever Balcan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale