ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
The assessment of molecular HCV RNA test results on anti HCV seropositive people [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(2): 56-59 | DOI: 10.2399/tahd.13.66376

The assessment of molecular HCV RNA test results on anti HCV seropositive people

Cem Çelik1, Mustafa Gökhan Gözel2, Fatma Dayı3, Rakibe Kaygusuz3, Mustafa Zahir Bakıcı4
1
2
3
4

Objective: In this study, HCV-RNA levels of patients with positive values of anti-HCV were determined and the relationship between gender and recovering after acute infection, chronicity the patients’ response to therapy were evaluated by measuring the quantity of HCV-RNA viral loads. Methods: The HCV-RNA levels of patients with positive values of anti-HCV were evaluated retrospectively using laboratory records in Cumhuriyet University Research and Practice Hospital between January 2005 and December 2009. Results: In this study, the HCV RNA results of 347 patients were evaluated. We determined that Hepatitis C virus (HCV) infection showed high rates of chronicity (79.0%) and some patients showed recovery (21.0%) without treatment. HCV-RNA test results were positive in 76.1% of the women and 82.9% of the men and there was no correlation between gender and HCV-RNA test sero positivity (p>0.05). When we evaluated the HCV-RNA results of the 185 patients receiving treatment, we observed that the rate of positive response to treatment was 56.2% and 39.5% of the patients did not respond to treatment. The relapse rate was 4.3%. Response rates to therapy were not correlated with gender (p>0.05). Conclusions: Patients infected with Hepatitis C virus have high rates of chronic infection and the rate of response to treatment is still not at desired levels. Therefore, we believe that education concerning routes of transmission, prevention and taking all necessary measures to prevent contamination are of utmost importance.

Keywords: Hepacivirus, chronic Hepatitis C, viral load

Anti HCV seropozitif kişilerde moleküler HCV RNA test sonuçlarının değerlendirilmesi

Cem Çelik1, Mustafa Gökhan Gözel2, Fatma Dayı3, Rakibe Kaygusuz3, Mustafa Zahir Bakıcı4
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Sivas
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarı, Biyolog, Sivas
4Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarı, Prof. Dr., Sivas

Amaç: Bu araştırmada, Anti HCV pozitif kişilerin HCV RNA viral yük miktarları incelenerek, akut enfeksiyon sonrası iyileşme, kronikleşme, hastaların tedavi yanıtları ve bunların cinsiyet ile iliflkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Ocak 2005-Aralık 2009 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji laboratuarlarında, Anti HCV pozitif hastaların moleküler yöntemlerle çalışılan HCV RNA testlerinin sonuçları, laboratuar kayıtlarından geriye dönük olarak incelenmiştir. Bulgular: Bu araştırmada 347 hastanın HCV RNA sonuçları incelendiğinde, Hepatit C virüsü (HCV) enfeksiyonunun oldukça yüksek oranda kronikleşme (%79.0) gösterdiği, hastaların bir kısmının ise (% 21,0) herhangi bir tedavi almadan iyileştiği saptanmıştır. Anti HCV test sonuçları seropozitif olan kadınların %76.1’inde, erkeklerin %82.9’unda HCV RNA testinin pozitif olduğu görülmüş ve HCV RNA test pozitifliği yönünden cinsiyetler arası farklılık anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Araştırmada tedavi gören 185 hastanın tedavi sürecindeki HCV RNA sonuçları incelendiğinde tedaviye % 56.2 oranında olumlu yanıt alındığı görülürken, hastaların %39.5’inde ise bu tedaviye cevap alınamadığı görülmüştür. Hastaların %4.3’ünde ise relaps geliştiği anlaşılmıştır. Ancak bu tedavi yanıtlarının istatistiksel olarak cinsiyet ile önemli bir değişiklik göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05). Sonuç: Hepatit C virüsü enfeksiyonunun yüksek oranda kronikleştiği ve tedavi başarılarının kısmen yükseltilmiş olmasına rağmen hala arzu edilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu nedenlerle en önemli noktanın hastalığın bulaş yollarının iyi bilinmesi ve bulaşın önlenmesi için gerekli tüm önlemlerin alınması olduğunu düflünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hepatit C virüsü, kronik Hepatit C enfeksiyonu, viral yük.

Cem Çelik, Mustafa Gökhan Gözel, Fatma Dayı, Rakibe Kaygusuz, Mustafa Zahir Bakıcı. The assessment of molecular HCV RNA test results on anti HCV seropositive people. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(2): 56-59
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale