ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Smoking behaviors of mothers during pregnancy and postpartum in a semirural area [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(1): 23-31 | DOI: 10.15511/tahd.20.00123

Smoking behaviors of mothers during pregnancy and postpartum in a semirural area

Ahmet Ergin1, Ramazan Reha Erken2, Ayşen Til1, Havva Kasal1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Sosyal Pediatri Birimi, Denizli

Objective: This study aimed to determine smoking behavior during pregnancy and postpartum and affecting factors of mothers with small children in semirural area, in Denizli, Honaz, Kaklık, Kocabaş, Pınarkent provinces. Methods: This cross-sectional study was carried out between October and November in 2014. The population of the study was 459 women who had children between 12 to 24 months of age and registered to one of the Family Health Centers in Honaz, Kaklik, Kocabas or Pınarkent. We collected the data, from 254 women, without making a sample selection, who were willing to participate in the study, by using a questionnaire prepared by the researchers consisting of 31 questions; 10 questions for sociodemographic features and 21 questions for smoking and passive exposure to cigarette smoke. Results: The mean age of the participants was 28.4±5.4 years and 64.6% (n=164) of the participants’ educational status was secondary school or less. Never smokers, current smokers and ex-smokers consisted 79.1% (n=201), 12.6% (n=3) and 8.3% (n=21) of the study group, respectively. Smoking during pregnancy was reported by 35.8% (n=19) of the ever smoker mothers. Among working mothers (n=9) and non-working mothers (n=10) smoking rates during pregnancy were 81.8% and 23.8%, respectively(p<0.001). Of those who smoked during pregnancy 78.1%reported not receiving, any advice about giving up smoking by any health care provider. Conclusions: We conclude that the rate of receiving education and counseling about giving up smoking from health care workers was low among pregnant women who smoke. This study showed that the participants appear to have inadequate advice or support from health care providers regarding giving up smoking or protecting themselves from environmental tobacco smoke.

Keywords: Pregnancy, smoking, prevalence

Yarı kırsal bölgede annelerin gebelik ve doğum sonrası sigara içme davranışı

Ahmet Ergin1, Ramazan Reha Erken2, Ayşen Til1, Havva Kasal1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Sosyal Pediatri Birimi, Denizli

Amaç: Bu araştırmanın amacı Denizli Honaz ilçesine bağlı Kaklık, Kocabaş ve Pınarkent Mahalleleri’nde 12-24 aylık çocuğu olan annelerin gebelik ve doğum sonrası sigara içme davranışlarını ve bunları etkileyen faktörleri belirlemektir. Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma Ekim-Kasım 2014 tarihlerinde yapılmıştır. Evrenini Honaz, Kaklık, Kocabaş ve Pınarkent Aile Sağlığı Merkezi (ASM)’nde kayıtlı 12-24 aylık çocuğu olan 459 kadın oluşturmaktadır. Örneklem seçimine gidilmeden evren üze-rinde çalışılmış, araştırmaya toplam 254 kadın katılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyo-demografik özellikleri sorgulayan 10 soru, sigara kullanımını ve maruziyetini sorgulayan 21 soru olmak üzere toplam 31 sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Bulgular: Katılımcı annelerin yaş ortalaması 28,4±5,4 yıldır ve %64,6’sının (n=164) öğrenim düzeyi ortaokul ve altıdır. Katılımcıların %79,1’i (n=201) hayatı boyunca hiç sigara içmemiş, %12,6’sı (n=32) halen içmekte ve %8,3’ü (n=21) ise sigarayı bırakmıştır. Sigara içmiş olan annelerin %35,8’i (n=19) gebeliği sırasında sigara tüketmiştir. Gebelikte sigara içme durumunu sadece annenin çalışma durumu etkilemektedir. Çalışan annelerin %81,8’i (n=9), çalışmayan annelerin ise %23,8’i (n=10) gebelikte sigara kullanmıştır (p<0,001). Gebeliklerinde sigara içen kadınların %78,1’i sigara bırakma konusunda bir hekim veya hemşireden yeterli bırakma tavsiyesi ve desteği almamıştır. Gebeliği sırasında sigarayı bırakmış 34 kişinin 27’si (%79,4) doğum sonrası sigaraya tekrar başlanmıştır. Sonuç: Bu araştırmada, sigara içen gebelerin hizmet aldıkları sağlık çalışanlarınca sigarayı bırakmaya yönelik eğitim ve danışmanlık alma oranlarının düşük olduğu belirlenmiştir. Gebelikte sigara tüketilmesinin anne ve yenidoğan sağlığı üzerine olan zararlı etkileri bilindiğinden, bu konu hakkında sağlık personeline ve halka verilecek eğitim programlarının planlanmasına yönelik girişimler arttırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, sigara, prevalans

Ahmet Ergin, Ramazan Reha Erken, Ayşen Til, Havva Kasal. Smoking behaviors of mothers during pregnancy and postpartum in a semirural area. Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(1): 23-31
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale