ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
The Evaluation of the Anxiety Towards Scientific Research Among the Medical Faculty Residents [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(1): 9-14 | DOI: 10.5222/tahd.2021.36855

The Evaluation of the Anxiety Towards Scientific Research Among the Medical Faculty Residents

Nilufer Emre, Tamer Edirne, Aysun Özşahin, Burak Arikan
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.D. Denizli

INTRODUCTION: Improving the current medical health care system is achieved by increasing the quality on research and this is managed by encouraging residents to develop interest in research beginning from the first years of the medical school. It is important to understand the attitudes of students and address their negative opinions for research, and to evaluate their anxiety. In this study, we aimed to assess the levels of anxiety related to scientific research and the factors that may be related to these factors among the residents working in a university hospital.
METHODS: This descriptive study covered all medical faculty residents working at a medical school between October and December 2019. The sociodemographic characteristics of all participants were questioned and all medical faculty residents completed an anxiety scale that assessment the level of anxiety for research
RESULTS: A total of 310 medical faculty residents were included in the study. The mean age of the participants was 28.3±2.6 years and 49.0% (n=152) of the participants were women. The mean score of the anxiety scale for scientific research in residents was 33.37 ± 9.27 and there was no difference between the participants in terms of gender (p = 0.666). The residents who were doing their residency on basic science compared to those working in other departments, those who had a less workload compared to those who had a more workload, those who thought of pursuing an academic career compared to those who do not think of becoming an academic, those who were satisfied with the department compared to those who were not satisfied with the department had a significantly lower level of anxiety for scientific research (p=0.023; p <0.001; p <0.001; p<0.001 respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: A total of 310 medical faculty residents were included in the study. The mean age of the participants was 28.3±2.6 years and 49.0% (n=152) of the participants were women. The mean score of the anxiety scale for scientific research in residents was 33.37 ± 9.27 and there was no difference between the participants in terms of gender (p = 0.666). The residents who were doing their residency on basic science compared to those working in other departments, those who had a less workload compared to those who had a more workload, those who thought of pursuing an academic career compared to those who do not think of becoming an academic, those who were satisfied with the department compared to those who were not satisfied with the department had a significantly lower level of anxiety for scientific research (p=0.023; p <0.001; p <0.001; p<0.001 respectively).

Keywords: medical faculty residents, scientific research, research anxiety

Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencileri Arasında Bilimsel Araştırmaya Yönelik Kaygının Değerlendirilmesi

Nilufer Emre, Tamer Edirne, Aysun Özşahin, Burak Arikan
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.D. Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Mevcut tıbbi sağlık bakım sistemini iyileştirmek iyi bir araştırma kalitesi ile sağlanır ve bu tıp fakültesi öğrencilerinden başlayarak uzmanlık öğrencilerinin araştırmaya yönelik ilgilerini oluşturmakla başlanır. Öğrencilerin araştırmaya yönelik tutumlarını anlamak, araştırmaya yönelik olumsuz görüşlerini ele almak, kaygılarını değerlendirmek önemlidir. Bu çalışmada, bir üniversitesi hastanesinde görev yapan tıpta uzmanlık öğrencileri arasında bilimsel araştırmaya yönelik kaygı düzeylerini ve ilişkili olabilecek faktörleri değerlendirmek amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tasarlanan bu çalışma Ekim-Aralık 2019 tarihleri arasında bir tıp fakültesinde görevli tıpta uzmanlık öğrencilerini kapsamaktadır. Araştırmaya katılanların sosyodemografik özellikleri sorgulandı ve araştırma kaygısını değerlendiren araştırmalara yönelik kaygı ölçeği uygulandı.
BULGULAR: Toplam 310 tıpta uzmanlık öğrencisinin katıldığı bu araştırmada, katılanların yaş ortalaması 28,3±2,6 yıl ve %49,0’u (n=152) kadındı. Tıpta uzmanlık öğrencilerinde bilimsel araştırmaya yönelik kaygı ölçeği ortalama puanı 33,37±9,27 idi ve cinsiyetler arası fark bulunmadı (p=0,666). Temel bilimlerde uzmanlık eğitimi alanların diğer bölümlerde uzmanlık eğitimi alanlara göre, iş yükünün orta-az olanların iş yükü fazla olanlara göre, ileride akademisyenlik düşünenlerin akademisyenlik düşünmeyenlere göre, asistanlık yaptığı bölümden memnun olanların çalıştığı bölümden memnun olmayanlara göre bilimsel araştırma yapmaya yönelik kaygı düzeylerinin anlamlı düzeyde daha düşük olduğu saptandı (sırasıyla p=0,023; p<0,001; p<0,001; p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada, tıpta uzmanlık öğrencilerinin çalıştıkları bölümün, çalışma koşullarının, memnuniyet durumlarının ve akademisyen olma isteğinin bilimsel araştırma yapma kaygısını etkilediği saptandı.

Anahtar Kelimeler: Uzmanlık öğrencisi, bilimsel araştırmalar, araştırma kaygısı

Nilufer Emre, Tamer Edirne, Aysun Özşahin, Burak Arikan. The Evaluation of the Anxiety Towards Scientific Research Among the Medical Faculty Residents. Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(1): 9-14

Corresponding Author: Nilufer Emre
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale