ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
The Effect of Cognitive Flexibility on Marital Adjustment [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(4): 118-124 | DOI: 10.54308/tahd.2023.43043

The Effect of Cognitive Flexibility on Marital Adjustment

Gamze İmamoğlu1, Ayşe Pınar Balakbabalar2, Onur Öztürk3
119 Mayıs District State Hospital, Family Medicine Clinic
2Samsun Education And Research Hospital, Department Of Psychiatry
3Samsun University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine

Objective: In this study, it was aimed to evaluate different factors, especially cognitive flexibility skills, which affect marital adjustment, which is closely related to family health.
Methods: This study, which has a cross-sectional design, was carried out between 01 April 2022 and 01 June 2022 with the participation of married personnel working in a hospital. The data were filled in by the researchers by face-to-face interview technique, using the Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS) and Cognitive Flexibility Inventory (CFI).
Results: The mean age of 332 people was 40.9±8.2, 194 (58.4%) of them were women. The average of the participants’ RDAS scores was 53.5±9.1, and the average of the CFI score was 76.1±10.9. No significant relationship was found between age, gender, duration of marriage, number of children, and RDAS and CFI. While no significant relationship was found between the number of marriages and the RDAS, a negative correlation was found with the score obtained from the CFI (p=0.005, r=-0.128). Although there was no significant relationship between education level and RDAS, a positive correlation was found with the score obtained from CFI (p=0.001, r=0.116). When the occupational groups were examined, no significant relationship was found with the RDAS score, but the lowest score obtained from the CFI was found in the worker-driver-safety occupational groups. A positive correlation was found between the RDAS and CFI scores (p=0.001, r=0.236).
Conclusion: It has been found that cognitive flexibility has a positive effect on marital adjustment. It is clear that there is a need for social policies that can contribute to individuals’ perception of each other’s feelings and ideas and to establish healthy communication.

Keywords: Marital relationship, Adjustment, Cognition, Flexibility, Family practice

Evlilik Uyumuna Bilişsel Esnekliğin Etkisi

Gamze İmamoğlu1, Ayşe Pınar Balakbabalar2, Onur Öztürk3
119 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Samsun, Türkiye
2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Samsun, Türkiye
3Samsun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, aile sağlığını yakından ilgilendiren evlilik uyumuna etki eden başta bilişsel esneklik becerisi olmak üzere farklı faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Kesitsel dizayna sahip olan bu çalışma 01 Nisan 2022 – 01 Haziran 2022 tarihleri arasında, bir hastanede çalışmakta olan evli personellerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği (YÇUÖ) ve Bilişsel Esneklik Envanteri (BEE) kullanılarak yüz yüze görüşme tekniğiyle, araştırmacılar tarafından doldurulmuştur.
Bulgular: Toplam 332 kişinin yaş ortalaması 40,9±8,2‘dir, 194’ü (%58,4) kadındır. Katılımcıların YÇUÖ puanlarının ortalaması 53,5±9,1’dir, BEE puanı ortalaması ise 76,1±10,9’dur. Yaş, cinsiyet, evlilik süresi, çocuk sayısı ile YÇUÖ ve BEE arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. Evlilik sayısı ile YÇUÖ arasında anlamlı ilişkiye ulaşılmazken, BEE’den alınan puanla negatif yönlü ilişki saptanmıştır (p=0,005, r=-0,128). Eğitim düzeyi ile YÇUÖ arasında anlamlı ilişki olmamasına rağmen, BEE’den alınan puanla pozitif yönlü ilişki saptanmıştır (p=0,001, r=0,116). Meslek gruplarına bakıldığında YÇUÖ puanı ile anlamlı ilişki saptanmazken, BEE’den alınan en düşük puanın işçi-şoför-güvenlik meslek gruplarında olduğu saptanmıştır. YÇUÖ ve BEE puanı arasında pozitif yönde korelasyon saptanmıştır (p=0,001, r=0,236).
Sonuç: Bilişsel esnekliğin evlilik uyumunu pozitif yönde etkilediği saptanmıştır. Bireylerin birbirlerinin hislerini ve fikirlerini algılayabilmelerine ve sağlıklı iletişim kurabilmelerine katkıda bulunabilecek sosyal politikalara gereksinim olduğu açıktır.

Anahtar Kelimeler: Evlilik ilişkisi, uyum, idrak, esneklik, aile hekimliği

Gamze İmamoğlu, Ayşe Pınar Balakbabalar, Onur Öztürk. The Effect of Cognitive Flexibility on Marital Adjustment. Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(4): 118-124

Corresponding Author: Onur Öztürk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale