ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Celiac disease suspected due to chronic iron deficiency anemia: Two case reports from the same family [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(2): 85-89 | DOI: 10.15511/tahd.19.00285

Celiac disease suspected due to chronic iron deficiency anemia: Two case reports from the same family

Latife Uzun1, Ruhuşen Kutlu1
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya

Celiac disease is an autoimmune disease caused by gluten in genetically predisposed individuals. In addition to classical symptoms, it may occur at any age with atypical findings affecting many systems. The most common extraintestinal finding is iron deficiency anemia. The prevalence of the disease of first-degree relatives of celiac patients was higher than the general population. Anti-gliadin, anti-endomysium and anti-tissue transglutaminase antibodies are first used in the diagnosis. The gold standard is the small intestine biopsy. The risk of complication development is reduced with early diagnosis, diet and replacement therapy. The clinic can be very variable. Therefore, it is very important to suspect the diagnosis of family physicians working in primary care. In this paper, were reported two cases from the same family who were application to family medicine outpatient clinic with diarrhea and abdominal pain in addition to chronic iron deficiency anemia, were diagnosed in adult.

Keywords: iron deficiency anemia, celiac disease, first-degree relative, primary care

Kronik demir eksikliği anemisi nedeni ile şüphe edilen çölyak hastalığı: Aynı aileden iki olgu sunumu

Latife Uzun1, Ruhuşen Kutlu1
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya

Çölyak hastalığı genetik olarak yatkın bireylerde glutenin sebep olduğu otoimmun bir hastalıktır. Klasik semptomların yanında birçok sistemi etkileyen atipik bulgular ile her yaşta ortaya çıkabilir. En sık saptanan bağırsak dışı bulgu demir eksikliği anemisidir. Çölyak hastalarının birinci derece akrabalarında prevelans genel nüfusa göre daha yüksektir. Tanıda ilk olarak anti-gliadin, anti-endomisium ve anti-doku transglütaminaz antikorları kullanılır. Altın standart ince bağırsak biyopsisidir. Erken tanı, diyet ve replasman tedavisi ile komplikasyon gelişme riski azalır. Klinik çok değişken olabilir. Bu nedenle birinci basamakta çalışan aile hekimleri için tanıda şüphe duymak çok önemlidir. Bu yazıda, yıllardır devam eden kronik demir eksikliğine ilaveten ishal ve karın ağrısı ile aile hekimliği polikliniğine başvuran, erişkin yaşta tanı konulan, aynı aileden iki olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği anemisi, çölyak hastalığı, birinci derece akraba, birinci basamak

Latife Uzun, Ruhuşen Kutlu. Celiac disease suspected due to chronic iron deficiency anemia: Two case reports from the same family. Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(2): 85-89
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale