ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Relation of emotional intelligence and emphaty among medical students in Muğla Sıtkı Koçman University [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 99-107 | DOI: 10.15511/tahd.15.02099

Relation of emotional intelligence and emphaty among medical students in Muğla Sıtkı Koçman University

Emine Neşe Yeniçeri1, Ece Yıldız2, Ayşe Seydaoğulları2, Samet Güleç2, Esin Sakallı Çetin3, Ercan Baldemir4
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Muğla
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Öğrencisi, Muğla
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Yrd. Doç.Dr., Muğla
4Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Prof.Dr., Muğla

Objective: In medical education recently, noncognitive skills such as communication skills, interpersonal competence and empathy started to have greater importance as much as cognitive skills, Considering the importance of having the ability to read and manage emotions, greater emotional intelligence and empathy levels are expected from physicians. Greater emotional intelligence could also improve health care quality by improving interactions and relations among members of the health care team. This study aimed to investigate the relation of emotional intelligence and empathy in Muğla Sıtkı Koçman University first, second and third year medical students. Methods: In this study, three different questionnaires are used: Personal Information Form, Bar-On Emotional Quotient Inventory. Empathic Tendency Inventory. Results: In our study 120 students were participated. 55 of them (%45.8) were female and 65 of them (%54.2) were male. The analyses of the data were obtained by using student t test, ANOVA and descriptive statistical tests in SPSS 20.0. A positive correlation is found between subscales of Emotional Quotient Inventory (Intrapersonal skills, interpersonal skills, adaptability, stress management and general mood) and empatic levels. Conclusion: Noncognitive skills are able to be learned. Developing both theoric and demonstrative educational programmes towards these skills are thought to be important.

Keywords: medical education, emotional intelligence, communication skills

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde duygusal zeka ve empati ilişkisi

Emine Neşe Yeniçeri1, Ece Yıldız2, Ayşe Seydaoğulları2, Samet Güleç2, Esin Sakallı Çetin3, Ercan Baldemir4
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Muğla
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Öğrencisi, Muğla
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Yrd. Doç.Dr., Muğla
4Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Prof.Dr., Muğla

Amaç: Tıp eğitimi açısından son yıllarda bilişsel beceriler kadar, iletişim becerileri, kişilerarası yeterlilik ve empati gibi bilişsel olmayan beceriler giderek önem kazanmaya başlamıştır. Hastalarla olan iletişimde duyguları anlama ve yönetme becerisinin önemli olduğu düşünüldüğünde hekimlerden duygusal zekalarının ve empati yeteneklerinin yüksek olması beklenmektedir. Aynı zamanda duygusal zeka sayesinde sağlık bakımı veren ekip üyeleri arasındaki olumlu etkileşim ve ilişkiler, sağlık bakım kalitesini de artırabilmektedir. Bu çalışmada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem I, dönem II ve dönem III öğrencilerinin duygusal zekalarıyla empati eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmada üç bölümden oluşan anket formu kulla-nılmıştır: Kişisel Bilgi Formu (Literatür ışığında araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur). Reuven Bar-On’un geliştirdiği Acar F’nin Türkçeye uyarlayıp geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yaptığı Bar-On Duygusal Zeka Ölçeği, Dökmen’in geliştirdiği Empatik Eğilim Ölçeği. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 20.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler, student t test, ANOVA ve korelasyon testleri kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Araştırmamıza 55’i (%45.8) kadın, 65’i (%54.2) erkek olmak üzere 120 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin duygusal zeka ölçeğinin kişisel beceri, kişilerarası beceri, uyumluluk, stresle baş etme , genel ruh hali alt boyutları ile empati düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı, orta düzeyde bir korelasyon saptanmıştır. Öğrencilerin duygusal zeka ölçeğinin kişisel beceri, kişilerarası beceri, uyumluluk, stresle baş etme, genel ruh hali alt boyutları ile empati düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı, orta düzeyde bir korelasyon saptanmıştır. Sonuç: Bilişsel olmayan beceriler öğrenilebilen becerilerdir. Tıp eğitiminde bu becerilere yönelik teorik ve uygulamalı eğitim programlarının oluşturulmasının önemli olduğu düşünülmektedir

Anahtar Kelimeler: Tıp eğitimi, duygusal zeka, iletişim becerileri

Emine Neşe Yeniçeri, Ece Yıldız, Ayşe Seydaoğulları, Samet Güleç, Esin Sakallı Çetin, Ercan Baldemir. Relation of emotional intelligence and emphaty among medical students in Muğla Sıtkı Koçman University. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 99-107
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale