ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Patient satisfaction in primary care and the relationship with physicians’ job satisfaction [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(2): 78-91 | DOI: 10.15511/tahd.18.00278

Patient satisfaction in primary care and the relationship with physicians’ job satisfaction

Sezgin Turgu1, Serdar Öztora2, Ayşe Çaylan2, Hamdi Nezih Dağdeviren2
1Çorum Uğurludağ İlçe Devlet Hastanesi 191302 No’lu Aile Hekimliği Birimi, Uzm.Dr., Çorum
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof.Dr., Edirne

Objective: The aim of this study, conducted by the Department of Family Medicine of Trakya University Medical School, was to determine the levels of patient satisfaction in Family Health Centers and job satisfaction of the doctors’ in these centers, and to evaluate their relationship. Methods: Doctors working in Family Health Centers in Edirne City center and patients above the age of 18 admitted to them were included in the study. In this cross-sectional study, data from 1170 patients were collected via a questionnaire comprising of sociodemographic questions with the Turkish version of European Patients Evaluate General/Family Practice (EUROPEP), whereas data from 39 Family Doctors were collected via a questionnaire comprising of sociodemographic questions with the Minnesota Job Satisfaction Questionnaire. Results: A relationship between the level of satisfaction of the patients and monthly house income, age, education level, marital status, child status, chronic disease and gender was determined. While there was a negative relationship with education status and monthly house income; there was a positive relationship with age, child status and the presence of chronic disease.The level of job satisfaction of the doctors included in the study was high among 33.3% and medium among 66.7%. While the job satisfaction only related with age, there was a significant relationship between doctors’ job satisfaction and patients’ satisfaction levels. Conclusion: Considering the importance of primary care health services on health system and community health, it is extremely important to determine the factors affecting the primary care doctors’ job satisfaction and the satisfaction of patients who are seeking medical help in order to improve the quality of the provided service.Thus, periodic evaluations of the primary and other health care services by the patients and determinations of the job satisfaction levels of the doctors and other health care providers seem to have a positive effect on eliminating the drawbacks of the health care services and improving the health care quality.

Keywords: Patient satisfaction, EUROPEP, doctor job satisfaction, Minnesota Job Satisfaction Questionnaire

Birinci basamakta hasta memnuniyeti ve hekim iş doyumu ile ilişkisi

Sezgin Turgu1, Serdar Öztora2, Ayşe Çaylan2, Hamdi Nezih Dağdeviren2
1Çorum Uğurludağ İlçe Devlet Hastanesi 191302 No’lu Aile Hekimliği Birimi, Uzm.Dr., Çorum
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof.Dr., Edirne

Amaç: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından yu¨ru¨tu¨len bu çalışma; Edirne il merkezi aile sağlığı merkezlerine başvuran hastaların memnuniyet düzeyleri ile bu sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin iş doyumu düzeylerini ölçmek ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışmaya Edirne il merkezindeki aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimler ve aile sağlığı merkezlerine başvuran, 18 yaş üzerindeki hastalar alındı. 39 aile hekimi ve 1170 hasta ile yapılan, kesitsel tipte olan çalışmadaki verilerin toplanmasında, hastalar için kişisel bilgiler formu ile European Patients Evaluate General/Family Practice (EUROPEP) Ölçeği Tu¨rkçe Versiyonu, hekimler için ise kişisel bilgiler formu ile Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların memnuniyet düzeylerinin; aylık hane geliri, yaş, eğitim seviyeleri, medeni durum, çocuk sahibi olma, sürekli hastalık varlığı ve cinsiyet ile ilişkili olduğu saptandı. Hastaların eğitim seviyeleri ve aylık hane gelirleri ile memnuniyet düzeyleri arasında negatif yönde bir ilişki varken; yaş, çocuk sahibi olma ve su¨rekli hastalık varlığı ile aralarındaki ilişki pozitif yöndeydi. Çalışmaya katılan hekimlerin %33,3’u¨ yu¨ksek, %66,7’si orta du¨zeyde genel iş doyumuna sahipti. Hekimlerin iş doyumu du¨zeyleri sosyodemografik özelliklerinden sadece yaş ile ilişkili bulunurken, hekimlerin iş doyumu du¨zeyleri ile hastaların memnuniyet dereceleri arasında anlamlı bir ilişki saptandı. Sonuç: Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sağlık sistemi ve toplum sağlığındaki önemi du¨şu¨nu¨ldu¨ğu¨nde, birinci basamakta çalışan hekimlerin iş doyumuna ve sağlık hizmeti almak için bu merkezlere başvuran hastaların memnuniyet düzeylerine etki eden faktörleri belirlemek, verilen hizmeti daha da iyileştirebilmek açısından son derece önemlidir. Bu nedenle birinci basamak başta olmak üzere sağlık hizmeti veren tu¨m merkezlerin hastalar tarafından belirli aralıklarla değerlendirilmesinin ve hekimler ile diğer sağlık çalışanlarının iş doyumu du¨zeylerinin ölçu¨lmesinin, sağlık hizmetlerindeki eksikliklerin giderilmesinde ve kalitenin arttırılmasında etkili olacağı du¨şu¨nu¨lmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hasta memnuniyeti, EUROPEP Ölçeği, hekim iş doyumu, Minnesota İş Doyum Ölçeğ

Sezgin Turgu, Serdar Öztora, Ayşe Çaylan, Hamdi Nezih Dağdeviren. Patient satisfaction in primary care and the relationship with physicians’ job satisfaction. Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(2): 78-91
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale