ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Evaluation of polypharmacy and complementary therapy use in patients ?65 years, attending to Family Medicine Outpatient Clinic of fiiflli Etfal Training and Research Hospital [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(1): 35-41 | DOI: 10.2399/tahd.14.35220

Evaluation of polypharmacy and complementary therapy use in patients ?65 years, attending to Family Medicine Outpatient Clinic of fiiflli Etfal Training and Research Hospital

Çiğdem Taşkın Şayir1, Sinem Aslan Karaoğlu2, Dilek Evcik Toprak3
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Uzm. Dr., İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Asistan Dr., İstanbul
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Doç. Dr., İstanbul

Objective: Today, as the prevalence of chronic diseases increase, the elderly people use more drugs. The aim of our study is to evaluate the frequency of polypharmacy and complementary therapy and their relation with sociodemographic features in 65 and over age group attending to our policlinics. Methods: Patients ?65 years, applied to Family Medicine Outpatient Clinic of fiiflli Etfal Training and Research Hospital between SeptemberOctober 2012 included in this descriptive, study. To evaluate the sociodemographic features, mediciation and complementary therapy use, a questionnare was applied by face to face method. Results: A total of 100 people participated in the study; 73 (73%) were female and 27 (27%) were male and the mean age was 73.42±6.81; and the most of them (43%) were primary school graduates. As chronical diseases hypertension (80%), hyperlipidemia (47%), diabetes (46%) and gastrointestinal diseases (41%) were common in patients. 91% of the elderly were using 3 and more drugs at least for 3 months. 88% of them were taking their medicines themselves and 12% with aid. 39% of them did not know the side effects of their drugs. While 24% of the participants were sometimes forgetting to take their drugs, 62.5% of them were putting the drugs on a visible place at home. Analgesics were the most used (60.6%) drugs among the patients who use medication without a doctor recommendation (33%). 59% of them were using herbal products and lime was the first choice (66.1%). 43% of the participants were taking vitamin or mineral supplements. 32.6% (n=14) of them were using multi-vitamin, 30% (n=13) calcium and vitamin D, 18.6% (n=8) were using vitamin B12. Vitamin and mineral supplement use increased as the education level was increased (p=0.003). Conclusions: It was determined that polypharmacy was very common among elderly who were included in our study. Herbal products, vitamin and mineral supplement use were common especially in high educated patients. These complementary therapies make the drug use more complex. The informed guidance of the individuals ?65 years and their relatives on polypharmacy would be appropriate.

Keywords: Elderly, polypharmacy, complementary therapy.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne başvuran 65 yaş üstü hastalarda polifarmasi ve tamamlayıcı tedavi kullanımlarının değerlendirilmesi

Çiğdem Taşkın Şayir1, Sinem Aslan Karaoğlu2, Dilek Evcik Toprak3
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Uzm. Dr., İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Asistan Dr., İstanbul
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Doç. Dr., İstanbul

Amaç: Kronik hastalıkların prevalansının artması nedeniyle yaşlı bireyler günümüzde daha fazla sayıda ilaç kullanmaktadır. Çalışmamızın amacı polikliniğimize başvuran 65 yaş ve üzeri hastalarda polifarmasi ve tamamlayıcı tedavi kullanım sıklığı ve bunların sosyodemografik özelliklerle ilişkisini değerlendirmektir. Yöntem: Tanımlayıcı özellikteki bu çalışlmaya, Eylül-Ekim 2012 tarihlerinde şişlli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği polikliniklerine başvuran 65 yaş ve üzeri hastalar dahil edildi. Sosyodemografik özellikleri, ilaç ve tamamlayıcı tedavi kullanım durumlarını sorgulayan bir anket formu yüzyüze uygulandı. Bulgular: Çalışlmamıza katılan toplam 100 kişinin 73’ü (%73) kadın, 27’si (%27) erkek olup yaş ortalaması 73.4±6.8 ve çoğu (%43) ilkokul mezunu idi. Kronik hastalıklardan en fazla hipertansiyon (%80), hiperlipidemi (%47), diyabet (%46), mide-barsak hastalığı (%41) mevcuttu. Yaşlıların %91’i en az bir aydır üç ve daha fazla sayıda ilaç kullanmaktaydı. Yüzde 88’i ilaçlarını kendisi içiyor, %12’si yardım alı- yordu. Yüzde 39’unun, kullandığı ilaçların yan etkisini hiç bilmediği görüldü. Katılımcıların %24’ü bazen ilaç almayı unuturken, %62.5’i ilaçlarını evde görebileceği bir yere koyuyordu. Doktor önerisi olmadan ilaç kullananlar (%33) arasında en fazla ağrı kesici içildiği (%60.6) belirlendi. Yüzde 59’u bitkisel ürünler ve karışımlar kullanıyordu ve %66,1 ile ıhlamur ilk tercihti. Katılımcıların %43’ü ek vitamin veya mineral takviyesi alıyordu. Bunların %32.6’sı (n=14) multivitamin, %30’u (n=13) kalsiyum ve D vitamini, %18.6’s› (n=8) B12 vitamini kullanmaktaydı. Öğrenim düzeyi arttıkça vitamin ve mineral takviyesi kullanımının arttığı belirlendi (p=0.003). Sonuç: Çalışmamıza katılan yaşlılarda polifarması oldukça yaygın olduğu belirlendi. Bitkisel ürünler, vitamin ve mineral desteği kullanımı özellikle eğitim düzeyi yüksek olanlarda daha fazlaydı. Destekleyici tedaviler ilaç karmaşasını artırmaktadır. Altmış beş yaş üzeri bireylerin ve yakınlarının polifarmasi konusunda doğru bilgilendirilip yönlendirilmesi uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, polifarmasi, tamamlayıcı tedavi.

Çiğdem Taşkın Şayir, Sinem Aslan Karaoğlu, Dilek Evcik Toprak. Evaluation of polypharmacy and complementary therapy use in patients ?65 years, attending to Family Medicine Outpatient Clinic of fiiflli Etfal Training and Research Hospital. Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(1): 35-41
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale