ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Research the relationship between obesity and depression ın outpatient clinics [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(2): 58-65 | DOI: 10.15511/tahd.18.00258

Research the relationship between obesity and depression ın outpatient clinics

Hülya Çakmur1, Ümit Baran Güneş2
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç.Dr., Kars
2Tekman Devlet Hastanesi, Uzm.Dr., Erzurum

Objective: Obesity and depression, is an important health problem whose frequency is ever-increasing. The aim of this study is to examine whether there is a relationship between obesity and depression in obese and non-obese participants. Methods: A total of 199 individuals in the 18-65 age group, 92 obese and 107 non-obese, were included in this study. Age groups were categorized according to mean values. Body measurements were conducted through Bio-electrical Impedance Analysis. Obesity was classified as ?30 according to body mass index of the World Health Organization. Depression cases in both groups were studied by using The Hamilton Rating Scale for Depression. Depression was graded according to the scale in which all participants had a scale point average. Results: A total of 118 cases of depression were detected in both groups (59.3%). The risk of depression in women with obesity was 3.1 times higher (OR=3.111, GA:1.262-7.667) than in men, and the difference was statistically significant. The risk of depression in non-obese participants was found to be 2.4 times higher in women (OR=2.449, GA: 0.939- 4.387) than in men, but the confidence interval was found to be including “1” number, and the difference was close to statistical significance. In all participants, the risk of depression was found to be 2.7 times higher in women (OR=2.680, GA:1.246-5.938) than in men, and the difference was found to be statistically significant. The risk of depression in obese subjects was 2.9 times higher (OR=2.453, GA:1.363-6.713) than in the non-obese subjects, and the difference was statistically significant. Conclusion: In this study, the risk of depression in obese and female participants was found to be statistically significantly higher than that in non-obese and males.

Keywords: Obesity, depression, bio-electrical impedance analysis, demography

Poliklinik başvurularında obezite ve depresyon ilişkisinin incelenmesi

Hülya Çakmur1, Ümit Baran Güneş2
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç.Dr., Kars
2Tekman Devlet Hastanesi, Uzm.Dr., Erzurum

Amaç: Obezite ve depresyon, tüm dünyada ve ülkemizde, sıklığı giderek artan önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmanın amacı; obez ve obez olmayan katılımcılarda obezite ve depresyon arasında ilişki olup olmadığını incelemektir. Yöntem: Bu çalışmaya 18 - 65 yaş grubunda, 92 obez ve 107 obez olmayan toplam 199 birey alınmıştır. Yaş grupları, ortalamaya göre sınıflandırılarak incelenmiştir. Beden bileşimi ölçümleri, Biyoelektriksel İmpedans analizi ile yapılmıştır. Obezite, Dünya Sağlık Örgütü tanımlanmasına göre; Beden Kütle İndeksi ?30 olarak sınıflandırılmıştır. Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği kullanılarak her iki grupta depresyon durumu incelenmiştir. Depresyon, tüm katılımcıların ölçek puan ortalamasının yer aldığı gruba göre derecelendirilmiştir. Bulgular: Her iki grupta toplam 118 olguda “hafif depresyon” saptanmıştır (%59,3). Obez olgularda kadınlarda depresyon riski 3,1 kat (OR=3.111, GA:1.262-7.667) yüksek ve fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Obez olmayan olgularda depresyon riski kadınlarda 2,4 kat (OR=2.449, %95 GA=0.939-4.387) yüksek bulunmuş, ancak güven aralığının “1” değerini içerdiği ve farkın istatistiksel anlamlılık değerine yakın olduğu görülmüştür. Tüm katılımcılarda, depresyon riski kadınlarda 2,7 kat (OR=2.680, GA: 1.246-5.938) yüksek bulunmuş ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Obez olgularda depresyon riskinin obez olmayan olgulara göre 2,9 kat (OR=2.453, GA:1.363-6.713) yüksek olduğu ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmada, obez ve kadın katılımcılarda depresyon riski, obez olmayanlara ve erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Obezite, depresyon, biyo-elektrik impedans analizi, demograf

Hülya Çakmur, Ümit Baran Güneş. Research the relationship between obesity and depression ın outpatient clinics. Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(2): 58-65
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale