ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Evaluation of Vitamin D levels among overweight and obese children [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(3): 102-109 | DOI: 10.15511/tahd.19.00302

Evaluation of Vitamin D levels among overweight and obese children

Volkan Atasoy1, Elif Ateş Altunbaş2, Turan Set2
1Kanuni Aile Sağlığı Merkezi, Trabzon, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Objective: This study aimed to assess vitamin D levels among overweight and obese children and to investigate its relationship with Body Mass Index (BMI). Methods: Serum 25(OH)D data of 6-18 years old children admitted to Trabzon Ortahisar Kalkınma Family Healthcare Center between December 2015-December 2016 and diagnosed as overweight or obese and referred to Karadeniz Technical University Medical Faculty Department of Family Medicine were obtained from medical records. Patients classified as overweight or obese according to World Health Organization growth reference for 5-19 years old children. Vitamin D deficiency defined as serum 25(OH) D level ?20 ng/ml, insufficiency as 21-29 ng/ml, and normal vitamin D level as ?30 ng/ml. Seasonal 25(OH)D levels evaluated. Participants divided into two groups of age 6-12 and age 13-18. 25(OH)D levels compared in both groups. Vitamin D levels and BMI relation investigated in overweight and obese children. Results: A total of 77 patients (30 male and 47 female) mean age was 13,4±2,9 years. 13% of the participants were overweight and 87% were obese. Vitamin D insufficiency was 10,4% and vitamin D deficiency was 89,6%. Seasonal 25(OH)D levels showed statistically significant difference (p=0,007). 25(OH)D levels were not varied through the age groups (p=0,365). Vitamin D levels and BMI were not related. Conclusion: Vitamin D deficiency and insufficiency are highly prevalent in overweight and obese children. Starting a public healthcare program would be useful to achieve sufficient vitamin D levels in these children.

Keywords: Vitamin D, children, overweight, obesity, body mass index

Fazla kilolu ve obez çocuklarda D Vitamini düzeylerinin değerlendirilmesi

Volkan Atasoy1, Elif Ateş Altunbaş2, Turan Set2
1Kanuni Aile Sağlığı Merkezi, Trabzon, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada fazla kilolu ve obez çocuklarda D vitamini düzeylerini tespit etmek ve Beden Kitle İndeksi (BKİ) ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Trabzon Ortahisar Kalkınma Aile Sağlığı Merkezi’ne Aralık 2015-Aralık 2016 tarihleri arasında başvuran 6-18 yaş arası çocuklardan kilo fazlalığı veya obezite teşhisi konularak Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Kliniği’ne yönlendirilenlerin serum 25 hidroksi vitamin D [25 (OH) D] verilerine tıbbi kayıtlardan ulaşıldı. Hastalar Dünya Sağlık Örgütü’nün 5-19 yaş grubundaki çocuklar için belirlediği fazla kiloluluk ve obezite tanımına göre sınıflandırıldı. Serum 25- 25(OH)D düzeyi ?20 ng/ml olanlar D vitamini eksik, 21-29 ng/ml olanlar D vitamini yetersiz, ?30 ng/ml olanlar D vitamini yeterli kabul edildi. Mevsimlere göre 25(OH)D düzeyleri değerlendirildi. Katılımcılar 6-12 yaş ve 13-18 yaş olarak iki gruba ayrıldı. 25(OH) D düzeyleri her iki grupta karşılaştırıldı. Fazla kilolu ve obez çocuklarda D vitamini düzeyi ile BKİ ilişkisi araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 77 hastanın (30 erkek, 47 kadın) yaş ortalaması 13,4±2,9 yıldı. Katılımcıların %13’ü fazla kilolu, %87’si obezdi. D vitamini yetersizliği %10,4 oranında, D vitamini eksikliği %89,6 oranında saptandı. Mevsimlere göre 25(OH) D değerleri istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdi (p=0,007). Yaş grupları arasında 25(OH)D düzeyi açısından fark bulunmadı (p=0,365). D vitamini düzeyi ile BKİ arasında ilişki saptanmadı. Sonuç: D vitamini eksikliği ve yetersizliği fazla kilolu ve obez çocuklarda oldukça yaygındır. Bu çocuklarda yeterli D vitamini seviyelerinin yakalanması amacıyla bir halk sağlığı programının başlatılması yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vitamin D, çocuk, fazla kilo, obezite, beden kitle indeksi

Volkan Atasoy, Elif Ateş Altunbaş, Turan Set. Evaluation of Vitamin D levels among overweight and obese children. Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(3): 102-109
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale