ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Dijital ve manşonlu manuel tansiyon cihazları ile ölçülen brakiyal ve radiyal ölçüm değerlerinin karşılaştırılması [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(4): 133-140 | DOI: 10.15511/tahd.17.00433

Dijital ve manşonlu manuel tansiyon cihazları ile ölçülen brakiyal ve radiyal ölçüm değerlerinin karşılaştırılması

Murat Çeliktepe1, Oktay Sarı2, Ümit Aydoğan2, Özlem Ciğerli3, Alper Sönmez4, Bayram Koç5
1SBU Gülhane Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Uzm. Dr., Etlik, Ankara
2SBU Gülhane Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Doç. Dr., Etlik, Ankara
3Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi, Aile Hekimliği AD, Doç. Dr., Altunizade, İstanbul
4SBU Gülhane Tıp Fakültesi, Endokrinoloji BD, Prof. Dr., Etlik, Ankara
5SBU Gülhane Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları BD, Prof. Dr., Etlik, Ankara

Giriş: Kan basıncının doğru ölçülmesi, hipertansiyon tanı ve tedavi takibinde çok önemlidir. Gereç ve Yöntem: Referans olarak kabul edilen manşonlu manuel tansiyon cihazı (CTÖC) ilekan basıncı ölçüm değerlerinin, 3 farklı brakiyal ve 3 farklı radiyal dijital tansiyon ölçüm cihazları (DÖC) ile karşılaştırarak, klinik olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya alınan 110 hipetansif hasta ve 100 normotansif birey arasındaki tansiyon ölçüm farkları ile yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksine (VKİ) göre tansiyon ölçümleri analiz edildi. Ölçümler arasında klinik anlamlı fark >5mmHg olarak kabul edildi. Bulgular: Araştırmaya katılan toplam 210 kişinin (ortalama yaş 53.77±15.31yıl), %51,9’u kadın (n=109) idi. Normotansif grupta, CTÖC sistolik kan basıncı değerleri ile bilekten ölçüm yapan DÖC ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Normotansif grupta, bilekten ölçüm yapan DÖC’nın diyastolik ölçümleriyle, CTÖC ölçümleri arasında klinik önemli, istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi. Hipertansif hasta grubunda CTÖC diyastolik kan basıncı ölçümleri ile bilekten ölçüm yapan DÖC’nın ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmasına rağmen, klinik önemli fark tespit edilmedi. Yaşa, cinsiyete ve VKİ’ne göre, CTÖC ile DÖC kan basıncı ölçümleri arasında klinik önemi olan anlamlı fark tespit edilmedi. CTÖC kan basıncı ölçümleri ile koldan ve bilekten DÖC ölçüm değerleri arasında pozitif yönde anlamlı ve güçlü korelasyon saptandı. Sonuç: Hipertansiyon tanısı ve takibinde, referans kabul edilen ölçüm cihazları ile karşılaştırıldığında, normotansif bireylere göre hipertansif hastalarda, dijital tansiyon cihazlarının doğru ve korele ölçüm sonuçları verdiği saptandı.

Anahtar Kelimeler: Arteriyel basınç, hipertansiyon, kan basıncı ölçüm cihazları

Comparison of the brachial and the radial measurement values measured by the digital devices and mercury sphygmomanometer

Murat Çeliktepe1, Oktay Sarı2, Ümit Aydoğan2, Özlem Ciğerli3, Alper Sönmez4, Bayram Koç5
1SBU Gülhane Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Uzm. Dr., Etlik, Ankara
2SBU Gülhane Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Doç. Dr., Etlik, Ankara
3Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi, Aile Hekimliği AD, Doç. Dr., Altunizade, İstanbul
4SBU Gülhane Tıp Fakültesi, Endokrinoloji BD, Prof. Dr., Etlik, Ankara
5SBU Gülhane Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları BD, Prof. Dr., Etlik, Ankara

Objective: Accurate blood pressure monitoring is essential for the diagnosis and management of hypertension. Material-Method: We aim to assess the clinical evaluation of the blood pressure readings obtained by using three different brachial and three different radial Oscillometric Blood Pressure Monitors (OBP) and compared them with the manual brachial Mercury Column Auscultatory device (MCA) which is used for reference readings. We analyzed the differences of the blood pressure readings according to age, gender and Body Mass Index (BMI) in 110 hypertensive and 100 normotensive individuals. We have noted a difference of >5mmHg between the measurements as clinically significant. Results: A total of 210 participants (mean age 53.77±15.31 years) of which 51.9% (n=109) were female were enrolled in the research,. There was no significant difference between the systolic blood pressure (SBP) measurements with the MCA device and the OBP wrist monitor in normotensive subjects. A significant e clinical and statistical difference was observed between the diastolic blood pressure (DBP) measurings with the OBP wrist monitors and MCA devices in the normotensive group. In the hypertensive group a significant difference between the DBP with the MCA device and OBP wrist monitors was noted, however there was no marked clinical difference. There was no clinical significant difference between the readings with the MCA and OBP according to age, gender and BMI. There was a significantly strong positive correlation between the measurements with the MCA and OBP from the arm and the wrist. Conclusion: In the diagnosis and management of hypertension, unlike MCA reference devices, OBP monitors provide mora accurate and correlated results in the hypertensive patients compared to normotensive individuals.

Keywords: Arterial pressure, hypertension, blood pressure monitors

Murat Çeliktepe, Oktay Sarı, Ümit Aydoğan, Özlem Ciğerli, Alper Sönmez, Bayram Koç. Comparison of the brachial and the radial measurement values measured by the digital devices and mercury sphygmomanometer. Türk Aile Hek Derg. 2017; 21(4): 133-140
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale