ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin mediko-sosyal merkezi hakkındaki bilgi ve memnuniyet düzeyleri [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(2): 107-116 | DOI: 10.15511/tahd.20.00207

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin mediko-sosyal merkezi hakkındaki bilgi ve memnuniyet düzeyleri

Eda Bıyıklı Sarı1, Nur Ece öztaş şükür1, Tuba Karaçoban1, Tuncay Müge Alvur1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Kocaeli

Amaç: Bu çalışmada bir üniversite hastanesinin mediko-sosyal merkezi polikliniğine başvuran öğrencilerin mediko-sosyal merkezini kullanım oranlarının, memnuniyet düzeylerinin ve mediko-sosyal merkezinin yeterliliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel nitelikte olan bu araştırma, Kocaeli Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından poliklinik hizmetinin verildiği, üniversite mediko-sosyal merkezine başvuran öğrencilerin katılımıyla yürütülmüştür. Veri toplama formu, katılımcılara yüzyüze görüşme şeklinde uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya 351 kişi katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 21,8±2,54’tür. Katılımcıların %47,3’ü (n=166) kadın, %52,7’si (n=185) erkektir. Katılımcıların %4,9’unun sosyal güvencesi yokken, %15,2’si ise sosyal güvencesinin ne olduğunu bilmemektedir. Sonuç: Katılımcıların çoğunluğu mediko-sosyal merkezinin 3. basamağa bağlı aile hekimliği polikliniği olarak hizmet verdiğini ve bu durumun sağlık giderleri açısından fark yarattığını bilmemektedir. Mediko-sosyal merkezi aile hekimliği polikliniğinden memnuniyet oranı %72,6’dır. Çalışmaya katılan öğrenciler mediko-sosyal merkezi bünyesinde laboratuvar hizmeti olmamasını merkezin eksik yönlerinin başında belirtmişlerdir (%60,1).

Anahtar Kelimeler: Mediko-sosyal, memnuniyet düzeyi,Kocaeli Üniversitesi

Knowledge and satisfaction levels of Kocaeli University students about the medicosocial center

Eda Bıyıklı Sarı1, Nur Ece öztaş şükür1, Tuba Karaçoban1, Tuncay Müge Alvur1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Kocaeli

Objective: In this study, we aimed to evaluate the use of family medicine out-patient clinic at the medico-social centre of Kocaeli University campus, the satisfaction levels and to what extend the center meets the needs. Methods: This cross-sectional study was carried out with the participation of students who applied to the centre. The questionnaire was applied to the participants via face-toface interviews. Results: Three hundred fifty one people participated in the study. The average age of the participants was 21.8 ± 2.54 years. 47.3% (166) of the participants were female, and 52.7% (185) were male. While 4.9% of the participants didn’t have social security, 15.2% didn’t know about their social security. Conclusion: The majority of the participants didn’t know that the centre serves as a tertiary family medicine outpatient clinic and they have to pay contribution out of pocket. Satisfaction rate of the centre’s family medicine out-patient clinic was 72.6%. The students who participated in the study stated that there was no laboratory in the medical department as the number one deficiencies of the unit (60.1%).

Keywords: Medico-social, satisfaction level, Kocaeli University

Eda Bıyıklı Sarı, Nur Ece öztaş şükür, Tuba Karaçoban, Tuncay Müge Alvur. Knowledge and satisfaction levels of Kocaeli University students about the medicosocial center. Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(2): 107-116
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale