ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Okul Çağı Çocuklarında Obezite, Hipertansiyon ve Anemi Sıklığı: Bir Aile Sağlığı Merkezinden Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(3): 69-75 | DOI: 10.5222/tahd.2021.63935

Okul Çağı Çocuklarında Obezite, Hipertansiyon ve Anemi Sıklığı: Bir Aile Sağlığı Merkezinden Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma

Selin Ay Akdağ, Melike Mercan Başpınar, Okcan Basat
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği

Amaç: Bu araştırma 6-19 yaş arası okul çağı çocuk ve ergenlerin periyodik izlemlerinde obezite, hipertansiyon ve anemi sıklığının değerlendirilmesini amaçlamıştır.
Yöntem: Retrospektif kesitsel tipte planlanan çalışmada Ocak 2018 ve Ağustos 2019 tarihleri arasında bir aile sağlığı merkezinde gerçekleştirilen çocuk ve ergen izlemlerindeki kilo, boy, beden kitle indeksi (BKİ), sistolik/diyastolik kan basıncı ölçümleri ve tam kan sayımı sonuçları derlenmiştir. Periyodik tarama amacıyla muayene olan ve ölçüm kayıtları tam olan okul çağı çocuk ve ergenler çalışmaya dahil edilmiş, kayıtları eksik olanlar çalışma harici bırakılmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS 22.0 programı kullanılmış ve istatiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Tarama sonuçları, yaş ortalaması 11,4±3,2 yıl ve 536’sı erkek, 513’ü kız olan 1049 çocuğun verilerini kapsamaktadır. Obezite, hipertansiyon, anemi, boy kısalığı ve düşük kilo sıklığı sırasıyla %7,3, %24,5, %76,6, %1,9 ve %21,3 olarak saptanmıştır. Kızlarda (%85,2) anemi sıklığı erkeklere (%68,6) göre daha fazla izlenmiştir (p<0,001). Yaş grupları ve cinsiyetler arasında hipertansiyon varlığı açısından anlamlı fark görülmezken (p=0,299 ve p=0,270), hipertansiyon tanısı alanlar arasında ilkokul çağı çocukları (%26,1), ortaokul (%24,3) ve liseye (%19,9) gidenlerden anlamlı düzeyde daha fazla sayıda görülmüştür (p<0,001 ve p<0,001). Obez olan gruplarda diğer gruplarla karşılaştırıldığında hipertansiyon (%31) ve anemi (%85) sıklığı daha yüksek olsa da istatiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p=0,151 ve p=0,196).
Sonuç: Birinci basamak bir sağlık kuruluşunda yapılan çalışma; Önceki çalışmalara benzer oranda obezite sıklığına karşılık, her dört çocuktan birinin hipertansif veya düşük kilolu, kız çocuklarının ise tamamına yakınını anemik saptayarak, büyüme gelişme sorunları, yetişkin dönem kardiyovasküler ve maternal-fetal mortalite riskinin önlenmesi açısından uyarıcı sonuçlara ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anemi, çocukluk çağı, pediatri, obezite, hipertansiyon

The Frequency of Obesity, Hypertension, and Anemia in School-Aged Children: A Retrospective Cross-Sectional Study from a Family Health Center

Selin Ay Akdağ, Melike Mercan Başpınar, Okcan Basat
University Of Health Sciences Gaziosmanpaşa Training And Research Hospital

Objective: This study aimed to evaluate the frequency of obesity, hypertension and anemia in the periodic follow-up of school-age children and adolescents aged between 6-19 years.
Methods: In this retrospective cross-sectional study, weight, height, body mass index (BMI), systolic/diastolic blood pressure measurements and complete blood count results were compiled between January 2018 and August 2019 at a family health center. School-age children and adolescents examined for periodic screening purposes and whose completed measurement records were included while incompleted records were excluded from the study. IBM SPSS 22.0 program was used to analyze the data, and statistical significance was accepted as p<0.05.
Results: The follow-up results include the data of 1049 children, (536 boys; 513 girls), with an average age of 11.4±3.2 years. The frequency of obesity, hypertension, anemia, short height, and underweight was 7.3%, 24.5%, 76.6%, 1.9%, and 21.3% respectively. The frequency of anemia was observed higher in girls (85.2%) than in boys (68.6%) (p<0.001). While there is no significant difference between age groups and genders in terms of the presence of hypertension (p=0.299 and p=0.270), a higher hypertension diagnosis rate was observed in primary school children (26.1%) than children with hypertension diagnosis in secondary school (24.3%) and high school (19.9%), significantly (p<0.001 and p<0.001). Although the frequency of hypertension (31%) and anemia (85%) was higher in obese groups compared to other groups, it was not found statistically significant (p=0.151 and p=0.196).
Conclusion: This study was performed in a primary health care institution; despite the prevalence of obesity at a similar rate to previous studies, it has demonstrated that one out of every four children was hypertensive or underweight, and almost all of the girls were anemic, resulting in cautionary results in terms of preventing growth and development problems, adult cardiovascular and maternal-fetal mortality risks.

Keywords: Anemia, childhood, pediatrics, obesity, hypertension

Selin Ay Akdağ, Melike Mercan Başpınar, Okcan Basat. The Frequency of Obesity, Hypertension, and Anemia in School-Aged Children: A Retrospective Cross-Sectional Study from a Family Health Center. Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(3): 69-75

Sorumlu Yazar: Melike Mercan Başpınar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale