ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sağlık okur yazarlık düzeyi: Kesitsel bir çalışma [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(2): 117-125 | DOI: 10.15511/tahd.20.00217

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sağlık okur yazarlık düzeyi: Kesitsel bir çalışma

Zerrin Gamsızkan1, Mehmet Ali Sungur1
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Düzce

Amaç: Sağlık okuryazarlığı; bireylerin sağlığını korumak ve geliştirmek için bilgiye ulaşma, yorumlama ve bu bilgileri kullanma yönündeki bilişsel ve sosyal becerileri ve motivasyon düzeyleri olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız; Düzce Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin sağlık okuryazarlık düzeyini tespit etmekti. Yöntem: Bu çalışma, Kasım 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi merkez kampüsünde tıp ve sağlık bilimleri dışındaki fakültelerde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı düzeylerini incelemek üzere tanımlayıcı-kesitsel bir çalışma olarak planlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak öğrencilere Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (HLS-EU) ve öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ve sağlık hizmeti kullanım alışkanlıklarının sorgulandığı bir anket kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza katılan 686 öğrencinin yaş ortalaması 21,01 olarak tespit edilmiştir. Çalışmamıza dahil edilen öğrencilerin %50,3 (n=345)’ü erkek, %49,7 (n=341)’si kadın öğrenciydi. Öğrencilerin %14,9 (102)’u birinci sınıf, %25,2 (n=173)’si ikinci sınıf, %34,0 (n=233)’ü üçüncü sınıf, %25,9 (n=178)’u dördüncü sınıf öğrencisiydi. Öğrencilerin sağlık durumlarını değerlendirme sonuçlarına göre; öğrencilerin %17,8 (n=122)’i sağlık durumunu ‘çok iyi’, %55 (n=377)’i ‘iyi’, %25,2 (n=173)’si orta, %1,7 (n=12)’si ‘kötü’, %0,3 (n=2)’ü ‘çok kötü’ olarak nitelendirmişlerdir. HLS-EU ölçeğine göre öğrencilerin sağlık okuryazarlığı düzeyleri; %21,1 (n=145)’i yetersiz, %41,8(n=287)’i sınırlı, %30,9 (n=212)’u yeterli, %6,1 (n=42)’i mükemmel olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin sağlık okuryazarlık düzeyleri, cinsiyet, medeni durum, okudukları fakülte ve sınıf düzeylerine göre anlamlı olarak farklı değildi. Sonuç: Sağlık okuryazarlığı; sağlığı geliştirmek, yaşam kalitesini artırmak, bireylerin ve toplumun refah düzeyini yükseltmek ve ekonomik yarar sağlamak için önemlidir. Yetersiz sağlık okuryazarlığı, yetersiz hastalık yönetimi ile sağlık hizmetlerine erişimin ve koruyucu sağlık hizmeti kullanımının eksikliğine neden olur. Üniversite öğrencilerinde koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi konusunda farkındalık oluşturulmalıdır. Üniversite öğrencileri sağlık bilgisine ulaşma, hastalıklardan korunma ve sağlıklarını geliştirme konusunda desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık okuryazarlığı, Genel sağlık, Üniversite öğrencileri

Health literacy level of Düzce University students: A cross-sectional study

Zerrin Gamsızkan1, Mehmet Ali Sungur1
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Düzce

Objective: Health literacy is defined as the level of cognitive and social skills and motivation to access, interpret and use information in order to protect and improve the health of individuals. The aim of this study was to determine the health literacy level of the students studying at Düzce University. Methods: This study was planned as a descriptive-crosssectional study to examine the health literacy levels of university students studying in faculties other than medicine and health sciences at the central campus of Düzce University between November 2018 and February 2019. In the study, the European Health Literacy Scale (HLS-EU) and a questionnaire regarding the students’ socio-demographic characteristics and health service usage habits were used as data collection tools. Results: The average age of 686 students who participated in our study was determined as 21.01 years. Of the students included in our study, 50.3% (n=345) were male and 49.7% (n=341) were female. 14.9% (102) of the students were first class, 25.2% (n=173) were second class, 34.0% (n=233) third class, 25.9% (n=178) was a fourth grader. According to the results of assessment of students’ health status; 17.8% (n=122) of the students declared as ‘very good ‘, 55.0% (n=377) ‘good’, 25.2% (n=173) ‘moderate’ 1.7% (n=12) ‘bad’, and 0.3% (n=2) as ‘very bad’. According to HLS-EU-Q47 scale; 21.1% (n=145) of the students were inadequate, 41.8% (n = 287) were limited, 30.9% (n=212) of them were sufficient, 6.1% (n=42) of them were perfect. Health literacy levels of the students were not significantly different according to gender, marital status, faculty and class levels. Conclusion: Health literacy; it is important for improving health, improving the quality of life, increasing the welfare level of individuals and society and providing economic benefits. Inadequate health literacy results in inadequate disease management and lack of access to health services and the use of preventive health care. Awareness should be raised on the importance of preventive health services for university students. University students should be supported in accessing health information, protection from diseases and improving their health.

Keywords: Health literacy, General health, University students

Zerrin Gamsızkan, Mehmet Ali Sungur. Health literacy level of Düzce University students: A cross-sectional study. Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(2): 117-125
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale