ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Yaşlılarda Kronik Ağrı Durumu ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(3): 76-83 | DOI: 10.5222/tahd.2021.92400

Yaşlılarda Kronik Ağrı Durumu ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Önder Sezer1, Duygu Devran2, Hamdi Nezih Dagdeviren1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne
2Akyaka Aile Sağlığı Merkezi, Kars

Amaç: Yaşlılarda hastalıklar daha sık görülmekte, buna bağlı olarak ağrı da beraberinde bir seyir göstermektedir. Hissedilen ağrı yaşam kalitesini önemli ölçüde bozmakta ve ilaç kullanımı yoğunlaşmaktadır. Çalışmamızın amacı yaşlılarda kronik ağrı şiddetini belirlemek ve ağrıyı etkileyen durumları değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmamıza 456 yaşlı birey dahil edilmiştir. Yaş ortalaması 71,19±6,27 (min: 65, maks: 93) olarak saptanmıştır. Katılımcılara sosyodemografik bilgileri, hastalıkları, kullandıkları ilaçları, kronik ağrı varlığı ve etkileyen durumları, kronik ağrıları için uygulanmış tıbbi tedavileri sorgulayan 45 soru; ek olarak yaşlı bireylerin ağrı durumlarını değerlendiren 24 soruluk Geriatrik Ağrı Ölçeği uygulanmıştır.
Bulgular: Katılımcıların 272’si (%59,6) kadındı. Geriatrik Ağrı Ölçeği skorlarına göre 279 (%61,2) kişinin orta şiddette, 85 (%18,6) kişinin ise şiddetli ağrısı vardı. Kronik ağrı nedeniyle %87,7 ile en yoğun ilaç tedavisi kullanılmaktaydı. Katılımcıların sadece 200’ü (%43,9) kullandığı ilaçlar ile ilgili yeterli bilgisi olduğunu düşünüyordu. Kronik ağrı şiddeti ile kadın cinsiyet (p<0,001), ileri yaş (p=0,012), sigara kullanmak (p=0,01), non-steroid antiinflamatuar ilaç kullanmak (p=0,003), daha yüksek beden kitle indeksi (p=0,016) arasında anlamlı ilişki tespit edildi.
Sonuç: Yaşlılarda kronik ağrı, çok sık görülen bir şikayettir. Ağrı varlığı hayat kalitesini bozmakta, sağlık sistemine ek yükler getirmektedir. Ağrıya sebep olan ve şiddetini arttıran önlenebilir durumların tespit edilmesi, az uygulanan ilaç harici tedavilere önem verilmesi, kullanılan ilaçlar ile ilgili hasta okuryazarlığının arttırılması, hastalıklara karşı etkin politikaların hayata geçirilmesi kronik ağrı şiddetini azaltarak yaşam kalitesinde artmaya ve sağlık maliyetlerinde ciddi azalmaya neden olacaktır.

Anahtar Kelimeler: kronik ağrı, yaşlı, risk faktörleri, birinci basamak

Evaluation of Chronic Pain and Affecting Factors in the Elderly

Önder Sezer1, Duygu Devran2, Hamdi Nezih Dagdeviren1
1Department of Family Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey
2Akyaka Family Health Center, Kars, Turkey

Objective: Diseases are more seen in the elderly population, therefore pain also gains a severe probleme in this situation. It is well known that pain impairs significantly the quality of life and gives raise to an increase use of drugs. The aim of our study is to determine the severity of chronic pain in the eldely and to evaluate the conditions affecting chronic pain.
Methods: We included 456 elderly patients in our study. The mean age was 71.19±6.27 (min: 65; max: 93). Patient’s sociodemografic information, diseases, use of medications, presence of chronic pain, affecting conditions and treatment applied for chronic pain, and Geriatric Pain Scale were evaluated.
Results: The females integrated in tis study were 272 with a rate of 59.6 %. Regarding the geiatric pain scale 61.2 % (n: 279) had a mild pain while the other 18.6% (n: 85) had severe pain. The 87.7% were in medication of analgesics for their chronic pain. The patient’s knowledge of the used of medications was with a rate of 43.9% (n: 200). We founded a statistically significant relationship between the chronic pain and femele gender (p<0.001), older age (p=0.012), smoking users (p=0.01), nonsteroidal antiinflamatory drug users (p=0.003) and inidviduals with higher mass body index (p=0.016).
Conclusion: Chronic pain in the elderly is a common complaint. The presence of pain disrupts the quality of life and puts additional burdens on the healthcare system. Detecting preventable situations that cause pain and increases severity, giving importance to non-drug treatments, increasing health literacy about the drugs used, implementing effective policies against diseases will reduce the severity of chronic pain, increasing the quality of life and significantly reducing health costs.

Keywords: chronic pain, elderly, risk factors, primary care

Önder Sezer, Duygu Devran, Hamdi Nezih Dagdeviren. Evaluation of Chronic Pain and Affecting Factors in the Elderly. Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(3): 76-83

Sorumlu Yazar: Önder Sezer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale