ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 13 (3)
Cilt: 13  Sayı: 3 - 2009
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Ateşli çocuğa yaklaşım
Management of children with fever
Ayça Vitrinel
doi: 10.2399/tahd.09.113  Sayfalar 113 - 118
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Aile hekimlerinde durumluk ve sürekli anksiyete düzeyi: Bir vaka kontrol çalışması*
State and trait anxiety among family physicians: a case control study
Nazan Karaoğlu, Sercan Bulut, Aylin Baydar, Francesco Carelli
doi: 10.2399/tahd.09.119  Sayfalar 119 - 126
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Doğumsal hipotiroidinin nedenini belirlemede güvenilir bir parametre: Serum tiroglobulin düzeyi
Serum thyroglobulin levels: a reliable parameter in determining the etiology of congenital hypothroidism
Nihal Hatipoğlu, Selim Kurtoğlu, M. Mümtaz Mazıcıoğlu, Mehmet Keskin, Mustafa Kendirci
doi: 10.2399/tahd.09.127  Sayfalar 127 - 131
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Gebeliğin son 3 ayında anksiyete bozukluğu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi
Assessment of anxiety disorders and related factors at the third trimester of pregnancy
İmran Tekgöz, Didem Sunay, Ayşe Çaylan, Cebrail Kısa
doi: 10.2399/tahd.09.132  Sayfalar 132 - 136
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Van ilinde birinci basamakta hasta memnuniyeti: Ankete dayalı kesitsel çalışma
Patient satisfaction in a primary care setting in Van: a cross-sectional survey study
Tamer Edirne, Dilek Kuşaslan Avcı, Burçak Atmaca
doi: 10.2399/tahd.09.137  Sayfalar 137 - 147
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Valeriana officinalis kök ekstraktının antidepresan etkisinin zorlu yüzme testi ile değerlendirilmesi
Evaluating the antidepressant effect of Valeriana officinalis root extract with forced swim test
Yusuf Hakan Doğan, Sıdıka Doğan, Serdar Demirgören
doi: 10.2399/tahd.09.148  Sayfalar 148 - 152
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
7.
Etkin bir okul sağlık biriminin fiziksel koşulları, yerleşimi ve donanımı
Physical conditions, settlement and equipment of an effective school health department
Halûk Çağlayaner, Hafize Gönenli
doi: 10.2399/tahd.09.153  Sayfalar 153 - 158
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
8.
Demir eksikliği anemisi ve farklı bir pika maddesi: Olgu sunumu
An iron deficiency anemia and a different pica substance: a case report
Suheyl Asma, Ahmet Ferit Erdoğan, Kutlu Abacı
doi: 10.2399/tahd.09.159  Sayfalar 159 - 161
Makale Özeti |Tam Metin PDF

HABER
9.
Güneydoğu Avrupa Genel Pratisyen/Aile Hekimleri Derneği 1. Konferansı izlenimleri

Sayfalar 162 - 163
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
5. Ulusal Aile Hekimliği Günleri

Sayfa 164
Makale Özeti

LookUs & Online Makale