ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Vulvovajinal kandidiyazis tanısına sendromik yaklaşım [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(4): 175-188 | DOI: 10.15511/tahd.14.04175

Vulvovajinal kandidiyazis tanısına sendromik yaklaşım

Ayşen Mert Bengi1, Vildan Mevsim2, Ediz Yıldırım3
1Kemalpaşa Armutlu 6 Nolu ASM, Uzm. Dr., İzmir
29 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., İzmir
39 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Öğ. Gör. Uzm. Dr., İzmir

Amaç: Vulvovajinal kandidiyazis tanısında, öykü ve jinekolojik bakı bulguları kullanılarak oluşturulacak olan sendromik tanı bileşenlerinin saptanmasıdır. Yöntem: Araştırma Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi jinekoloji, onkoloji ve aile planlaması polikliniklerine vajinal yakınmalarla başvuran 15-49 yaş arasında, dahil edilme ölçütlerine uygun 245 kadın hasta ile tamamlanmıştır. Bu araştırma metodolojik desende bir çalışmadır. Bir tanı aracı önerilmiştir. Tüm hastaların sosyo demografik özelliklerini ve yakınmalarını sorgulayan anket formu yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak doldurulmuş ve sonrasında hastaların jinekolojik bakısı yapılmıştır. Bakı sırasında laboratuvar tetkikleri için gerekli materyaller uygun yöntemlerle alınmıştır. Vulvovajinal kandidiyazis tanısında altın standart tanı yöntemi olarak Sabouraud Dekstrose Agar kültür tetkiki kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular, istatistiksel analizler için SPSS for Windows 16.0 ve Microsoft Office Excel 2003 programları kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde tanımlayıcı analizler (ortalama, yüzde ve standart sapma) ile ki-kare testi uygulanmıştır. p<0,05 anlamlı olarak kabul edilmiştir. Anlamlı bulunan ölçütlerin duyarlılık, seçicilik, pozitif ve negatif olabilirlik oranı (LR) ve test sonrası olasılık değerleri hesaplanmıştır. Bu ölçütler +LR değerlerine göre zayıf, orta ve kuvvetli olarak üç gruba ayrılmıştır. Her bir gruptaki değişkenler ve farklı gruptaki değişkenler için zincirleme LR yöntemi kullanılarak test sonrası olasılık değerleri hesaplanmıştır. Bulgular: Hesaplanan +LR değerlerine göre ölçütler on iki zayıf, altı orta ve iki kuvvetli ölçüt olarak üç gruba ayrılmıştır. On iki zayıf ölçütten beş tanesinin, altı orta ölçütten üç tanesinin, iki kuvvetli ölçütten bir tanesinin varlığında tanıya yaklaştıracak seviyede (>%65) test sonrası olasılık elde edilebilmektedir. En düşük +LR değerlerine sahip bir zayıf, bir orta ve bir kuvvetli ölçüt varlığında, zincirleme LR yöntemi kullanılarak hesaplanan test sonrası olasılık değeri ile tanıya %86,2 doğrulukla yaklaşılmaktadır. Sonuç: Hekimler, vajinal yakınmalar ile kendilerine başvuran kadınlarda, sendromik yaklaşımın indekslerini kullanarak (aldıkları tıbbi öykü ve yaptıkları jinekolojik bakı sonuçlarına göre) vulvovajinal kandidiyazis tanısını koyabilirler.

Anahtar Kelimeler: Vulvovajinal kandidiyazis, tanı testi, geçerlilik

Syndromic approach to vulvovaginal candidiasis

Ayşen Mert Bengi1, Vildan Mevsim2, Ediz Yıldırım3
1Kemalpaşa Armutlu 6 Nolu ASM, Uzm. Dr., İzmir
29 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., İzmir
39 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Öğ. Gör. Uzm. Dr., İzmir

Objective: The aim of this study is to form syndromic components in which patient history and gynaecological examination findings could be used for diagnosis of vulvovaginal candidiasis. Method: The study was completed with 245 female patients who applied to Dr. Ekrem Hayri Ustundag Gynaecology and Obstetrics Hospital’s oncology, gynaecology and family planning departments with vaginal complaints aged between 15-49 in accordance with inclusion criteria. It is a methodological research. The questionnaire form examining the sociodemographic characteristics and complaints of all participants was filled by face-to-face interview method and following this step, gynaecological examination of the patients was carried out. Required materials for laboratory workups were obtained by appropriate methods in the course of examination. Sabouraud Dekstrose Agar (SDA) culture examination was utilized as a gold standard method in the diagnosis of vulvovaginal candidiasis. The evidence derived from the study was evaluated by SPSS for Windows 16.0 and Microsoft Office Excel 2003 programmes used for statistical analyses. In the statistical assessment of the data; descriptive analyses (average, percentage and standard deviation), chi-square analysis were employed. The sensitivity, specificity, positive and negative likelihood ratio (LR) and posttest probabilities of the criteria found significant were estimated. These criteria were divided into three groups as weak, medium and strong according to their +LR values. Posttest probabilities were calculated by using chain LR method for variables in each group and variables in different groups. Results: Criteria were divided into three groups according to their calculated LR values. 12 weak, 6 medium and 2 strong criteria were discovered. In the presence of 5 criteria out of 12 weak ones, 3 out of 6 medium ones and 1 out of 2 strong ones, post-test probability value can be obtained which is able to approach to the level of diagnosis (>65%). In the presence of 1 weak, one medium and one strong criteria having lowest +LR values, diagnosis can be reached with 86.24 % accuracy rate by posttest probabilities calculated by chain LR method. Conclusion: Physicians can diagnose vulvovaginal candidiasis in women presenting with vaginal complaints by using the indexes of the syndromic approach (based on their medical history and results of their gynaecological examination).

Keywords: Vulvovaginal candidiasis, diagnostic test, validity

Ayşen Mert Bengi, Vildan Mevsim, Ediz Yıldırım. Syndromic approach to vulvovaginal candidiasis. Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(4): 175-188
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale