ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Tıpta Uzmanlık Sınavı Dershanesine Devam Eden Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Anksiyete ve Mesleki Kaygı Düzeyi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(3): 91-101 | DOI: 10.5222/tahd.2021.39974

Tıpta Uzmanlık Sınavı Dershanesine Devam Eden Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Anksiyete ve Mesleki Kaygı Düzeyi

Sunay Kocabaş1, Süleyman Ersoy2, Ayşe Hilal Ersoy3, Emin Pala2
1Bilecik Toplum Sağlığı Merkezi, Bilecik
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul
3Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Kliniği, İstanbul

Amaç: Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinden bir Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) eğitim merkezine devam edenler arasında gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda anksiyete ve mesleki kaygı düzeyinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem: Çalışmamız Şubat-Mayıs 2020 tarihleri arasında gerekli izinlerin alındığı İstanbul’daki özel bir TUS eğitim merkezinde gerçekleştirildi. Tarafımızca hazırlanmış sosyodemografik verilerden oluşan bir anket formunu, Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ve Mesleki Kaygı Anketi (MKA) formunu uygun biçimde yanıtlayan tıp fakültesi son sınıf öğrencisi 210 katılımcıyla çalışma tamamlanarak istatistiksel analizler yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilenlerin yaş ortalaması 23,60±1,36 yıl, %53,3’ü (n=112) erkek ve %46,7’si (n=98) kadındı. Katılımcıların BAÖ puan ortalaması 14,15±11,01 ve 81’i (%38,6) minimal, 43’ü (%20,5) hafif, 48’i (%22,9) orta, 38’i (%18,1) ise şiddetli düzeyde anksiyete belirtileri göstermekteydi. MKA puan ortalaması 55,92±12,81 bulunurken 136’sı (%64,8) orta düzeyde kaygı göstermekteydi. BAÖ puan ortalamaları ile MKA puan ortalamaları arasında pozitif korelasyon izlendi (r=0,228, p=0,01).
Sonuç: Çalışmamızda tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin çoğunun minimal düzeyde anksiyete ve orta düzeyde mesleki kaygıya sahip olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Tıp öğrencileri, Mesleki kaygı,

Anxiety and Occupational Anxiety Level of Final Year Medical Students Who Attend a Course for Medical Board Exam

Sunay Kocabaş1, Süleyman Ersoy2, Ayşe Hilal Ersoy3, Emin Pala2
1Bilecik Community Health Center, Bilecik
2Department of Family Medicine, University of Health Sciences Turkey Hamidiye Medical Faculty, İstanbul
3Department of Emergency Medicine, Gaziosmanpaşa Training and Research Hospital, İstanbul

Objective: Our study aimed to evaluate anxiety and occupational anxiety level in final-year medical students attending a medical board exam course.
Methods: This study was conducted between February and May 2020 in a medical board exam course center in Istanbul within the necessary permissions. The study was completed with 210 final year medical students who responded appropriately to the Beck Anxiety Inventory (BAI) and Occupational Anxiety Questionnaire (MKA) form, and a questionnaire which is consisted of sociodemographic data prepared by us and statistical analyzes were performed.
Results: The mean age of participants was 23.60±1.36 years, with 53.3% (n=112) identified as male and 46.7% (n=98) identified as female. The mean score of BAI was 14.15±11.01, and according to the level of BAI, 81 (38.6%) of participants had minimal, 43 (20.5%) had mild, 48 (22.9%) had moderate, and 38 (18.1%) had severe anxiety. The mean score of OCQ was 55.92±12.81, and 136 (64.8%) participants had a moderate level of OCQ. There was a positive correlation between BAI and OCQ mean score (r=0.228, p=0.01).
Conclusion: The study results revealed that most final-year medical students had minimal anxiety levels and moderate occupational anxiety levels.

Keywords: Anxiety, Medical students, Occupational anxiety

Sunay Kocabaş, Süleyman Ersoy, Ayşe Hilal Ersoy, Emin Pala. Anxiety and Occupational Anxiety Level of Final Year Medical Students Who Attend a Course for Medical Board Exam. Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(3): 91-101

Sorumlu Yazar: Süleyman Ersoy, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale