ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Gıda sektörü çalışanlarının burun, boğaz ve gaita kültürü sonuçlarının değerlendirilmesi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(2): 80-86 | DOI: 10.15511/tahd.20.00280

Gıda sektörü çalışanlarının burun, boğaz ve gaita kültürü sonuçlarının değerlendirilmesi

Habibe İnci1, Nergiz Aşkın2, Fatih İnci3, Didem Adahan1
1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Karabuk,
2Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Karabuk,
3Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, Karabuk,

Amaç: Bu kesitsel çalışmada, bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği’ne gıda sektörü alanında çalışmak için başvuran kişilerin burun, boğaz ve gaita kültürü sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya Ocak 2017- Kasım 2019 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne, gıda sektöründe çalışmak amacıyla sağlık raporu talebi için başvuran bireylerin yaş, cinsiyet gibi demografik verileri ile burun, boğaz ve gaita kültürü sonuçları retrospektif olarak analiz edildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 971 kişinin %38,2’si (n=371) kadın, %61,8’i (n=600) erkek, yaş ortalaması 32,0±11,1 yıl idi. Çalışmamızda kültür sonuçlarında üreme tespit edilen bireylerin çoğunun 20-39 yaş aralığında olduğu ve bu yaş grubunda burun kültüründe Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus taşıyıcılığının özellikle kadın bireylerde istatistiksel anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü (p<0.001). Bireylerin %2,9’unda boğaz kültüründe A Grubu Beta Hemolitik Streptokok taşıyıcılığı saptandı. Sıklık olarak 20-39 yaş aralığında fazla görülmekle birlikte, yaş ve cinsiyet grupları arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı. Gaita kültüründe sadece 20-39 yaş aralığındaki 5 (%0,5) erkek bireyde Shigella spp. pozitifliği saptanırken, bireylerin hiçbirinde Salmonella spp. tespit edilmedi. Sonuç: Gıda sektörü çalışanlarda burunda Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus taşıyıcılığı çoğunlukla kadın bireylerde gözlenirken boğazda A Grubu Beta Hemolitik Streptokok taşıyıcılığı açısından cinsiyetler arasında fark saptanmadı. Gaita kültüründe Shigella spp. üremesi olan bireylerin sayısı az olmakla birlikte tamamı erkekti. Bu sonuçlar göz önüne alındığında ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde portör taramalarının halen gerekli olduğu düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, gıda çalışanı, portör muayenesi

Evaluation of nose, throat and stool culture results of food sector employees

Habibe İnci1, Nergiz Aşkın2, Fatih İnci3, Didem Adahan1
1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Karabuk,
2Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Karabuk,
3Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, Karabuk,

Objective: In this cross-sectional study, it was aimed to evaluate the results of nasal, throat and stool culture results of people who applied to a Family Medicine Clinic of a Training and Research Hospital to work in the food sector. Methods: Demographic data such as age, sex and nose, throat and stool culture results of individuals who applied to Karabuk University Training and Research Hospital Family Medicine clinic for requesting workable report in the food industry between January 2017 and November 2019 were analyzed retrospectively. Results: Of the 971 individuals included in the study, 38.2% (n = 371) were female, 61.8% (n = 600) were male, and the mean age was 32.0 ± 11.1 years. It was seen that most of the individuals with culture growth were in the 20-39 age range and the Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus carriage in the nasal culture was found to be statistically significantly higher in female individuals (p<0.001). In 2.9% of individuals in the throat culture Group A Beta Hemolytic Streptococcus showed carriage. Although the frequency was higher in the 20- 39 age range, no statistically significant difference was found between the age and sex groups. Only 5 (0.5%) males aged 20-39 years were found to have Shigella spp positivity in the stool culture, while none of them had Salmonella spp. Conclusion: Nasal MRSA carriage was observed mostly in female individuals in food sector workers, but no difference was found between genders in terms of Group A Beta Hemolytic Streptococcus carriage in throat. The number of individuals with Shigella spp growth in stool culture was small but all were male. According to these results, it may be considered that porter screening is still necessary in developing countries like our country.

Keywords: Family Practice, food-handling personnel, porter examination

Habibe İnci, Nergiz Aşkın, Fatih İnci, Didem Adahan. Evaluation of nose, throat and stool culture results of food sector employees. Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(2): 80-86
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale