ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Evlilik öncesi danışmanlık ve rapor alma amacıyla aile hekimligˆi poliklinigˆine bas¸vuran bireylerin degˆerlendirilmesi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(3): 92-101 | DOI: 10.15511/tahd.19.00392

Evlilik öncesi danışmanlık ve rapor alma amacıyla aile hekimligˆi poliklinigˆine bas¸vuran bireylerin degˆerlendirilmesi

Güzin Zeren Öztürk1, Zeynep Yılmaz1, Mehmet Taşkın Egici2, Güven Bektemur3
1Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul / Türkiye
2Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul / Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul / Türkiye

Amaç: Bu çalışmamızda son iki yıl içerisinde evlilik öncesi rapor alma nedeniyle hastanemizin aile hekimliği polikliniğine başvuran bireylerin tıbbi tetkiklerinin değerlendirilerek güncel rapor uygulaması ve evlilik öncesi danışmanlık hizmetleriyle ilgili durumu ortaya koymak ve hukuki bağlamda eksikliklere dikkat çekmek amaçlanmıştır. Metod: Ocak 2016-Ocak 2018 tarihleri arasında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine evlilik öncesi rapor almak amacıyla başvuran bireylerin test sonuçları geriye dönük dosya tarama yöntemi ile değerlendirildi. Analiz için SPSS 16 kullanılmış ve p?0,05 anlamlı olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Evlilik raporu almak için 1863 kişi başvurmuş olup, başvuran bireylerden 918 (%49,3)’i kadın, 945 (%50,7)’i erkekti. Başvuran bireylerden 74 kadının kan grubu Rh Negatif olarak saptandı. Hemoglobin elektroforezi 990 kişiden istendi; 22 (%2,2)’sinde talasemi taşıyıcılığı saptandı. HBsAg testi 1579 kişiden istendi ve 26 (%1,7) kişide pozitiflik saptandı. Öte yandan anti-HBs istenen 1526 kişiden; 657(%43,1) kişide anti-HBs pozitifliği mevcuttu. HCV testi 1570 kişiden istendi; pozitif saptanan 3 (%0,2) kişiydi. VDRL 1565 kişiden istendi; VDRL pozitifliği ise 6 (%0,4) kişide saptandı. Akciğer grafisi 1862 kişiden istendi ve sadece 11 (%0,6) ’inin akciğer grafilerinde geçirilmiş tüberküloz lehine düşünülen fibrotik değişiklikler görüldü. Sonuç: Evlilik öncesi danışmanlık sadece bireysel sağlıkta değil aynı zamanda sağlıklı nesillerin oluşmasında önemli basamaktır. Bu nedenle evlilik öncesi danışmanlığın önemini belirten gerekli toplumsal ve bireysel bilgilendirmelerin yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Evlilik raporu, evlilik danıs¸manlıgˆı, sagˆlık raporu

Evaluation of individuals admitted to family medicine outpatient clinic for pre-marriage report and counseling

Güzin Zeren Öztürk1, Zeynep Yılmaz1, Mehmet Taşkın Egici2, Güven Bektemur3
1Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul / Türkiye
2Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul / Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul / Türkiye

Aim: In this study, it was aimed to evaluate the medical reports of individuals who applied to the family medicine outpatient clinic of our hospital in the last two years and to draw attention to the deficiencies in the legal context. Method: Between January 2016 and January 2018, the test results of the individuals who applied to the Family Medicine Outpatient Clinic of Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital before the marriage were evaluated with retrospective file screening method. SPSS 16 was used for analysis and p?0,05 was considered significant. Results: In order to obtain a marriage report, 1863 people applied, 918 (49.3%) were female and 945 (50.7%) were male. The blood group of 74 women was Rh-Negative. 990 subjects required hemoglobin electrophoresis; Thalememia was detected in 22 (2.2%) patients. The HBsAg test was done from 1579 people; 26 (1.7%) were positive. On the other hand, 1526 people done anti-HBs; 657(43.1%) had antiHBs positivity. HCV test was done from 1570 people; 3 (0.2%) were positive. VDRL was done from 1565 people; VDRL positivity was detec-ted in 6 (0.4%) patients. Chest radiography was requested in 1862 and only 11 (0.6%) of the patients had fibrotic changes in favor of tuberculosis. Conclusion: Pre-marriage counseling is not only an individual health, but also an important step in the formation of healthy generations. For this reason, we think that the necessary social and individual informations should be done indicating the importance of pre-marital counseling.

Keywords: Pre-marriage reports, pre-marriage counseling, health report

Güzin Zeren Öztürk, Zeynep Yılmaz, Mehmet Taşkın Egici, Güven Bektemur. Evaluation of individuals admitted to family medicine outpatient clinic for pre-marriage report and counseling. Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(3): 92-101
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale