ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Doğuma hazırlık sınıfına katılan gebelerin tetanoza karşı aşılanma sıklığı ve etkileyen faktörler [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 84-89 | DOI: 10.15511/tahd.15.02084

Doğuma hazırlık sınıfına katılan gebelerin tetanoza karşı aşılanma sıklığı ve etkileyen faktörler

Nuriye Büyükkayacı Duman1, Gülay Yılmazel1, Ayşe Burcu Başcı2, Derya Yüksel Koçak3
1Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Yrd. Doç. Dr., Çorum.
2Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Arş. Gör., Çorum
3Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Öğr. Gör., Çorum.

Amaç: Bu çalışmada doğuma hazırlık sınıflarına katılan gebelerin tetanoza karşı aşılanma sıklığı ve bunu etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmaya Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doğuma hazırlık sınıflarına katılan ve gebeliğinin son trimestrinde olan (36-40. haftasında olan) 100 gebe kadın katılmıştır. Literatüre dayanarak hazırlanan veri toplama formu araştırmacılar tarafından katılımcılarla Şubat-Mayıs 2012 tarihlerinde yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların %30,0’unun tetanoz aşısı olmadıkları tespit edildi. Kadınların gebeliklerinde tetanoz aşısı yaptırmama nedenleri ise sırasıyla üşengeçlik/ihmal (%40,0), doktorun tavsiye etmemesi (%30,0), bilgisizlik (%20,0) ve bebeğe zarar gelir endişesiydi (%10,0). Yaş, eğitim düzeyi, meslek, eşin eğitim düzeyi, gelir düzeyi, telefon ile aşının hatırlatılması, doğum öncesi bakım ve doğum öncesi eğitim alma durumu ile tetanoza karşı aşılanma durumu arasında anlamlı bir ilişki saptanmazken (p>0,05), aşı kartının olması durumu ile tetanoza karşı aşılanma durumu arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,009). Sonuç: Tetanoza karşı aşılanmayı teşvik etmek amacıyla gebe kadınlara aşı kartı ve her bir gebeye özel aşılanmaya ilişkin destekleyici eğitim ve danışmanlık verilmesi sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tetanoz, aşılanma sıklığı, etkileyen faktörler, gebelik

Frequency of tetanus vaccination in pregnant women attending to the child birth preparation classes and influencing factors

Nuriye Büyükkayacı Duman1, Gülay Yılmazel1, Ayşe Burcu Başcı2, Derya Yüksel Koçak3
1Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Yrd. Doç. Dr., Çorum.
2Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Arş. Gör., Çorum
3Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Öğr. Gör., Çorum.

Objective: The aim of the study is to examine the frequency of tetanus immunization of pregnant women attending to the childbirth preparation classes and affecting factors. Methods: One hundred pregnant women in the last trimester of their pregnancy (36th-40th week of their pregnancy) who attended to the child birth preparation classes in Hittit University Training and Research Hospital have participated in this study. The data have been collected by researchers with face to face interviews using a questionnaire which has been prepared by the researchers based on the literature. Results: We found that 30.0% of pregnant women were not vaccinated against tetanus. Reasons for not being vaccinated during pregnancy were respectively indolence/negligence (40.0%), no recommendation by the doctor (30.0%), ignorance (20.0%) and concern for baby coming to harm (10.0%). There was no statistically significant relation between tetanus vaccination and age, education level, occupation, spouse’s education level, income level, reminding for vaccination by phone, antenatal care and antenatal education (p>0.05). Whereas, we found a statistically significant relation between having tetanus vaccination card and the status of tetanus vaccination (p =0.009). Conclusion: We concluded that each pregnant woman should be given vaccination card and supporting training and counselling for vaccination against tetanus.

Keywords: tetanus vaccination, frequency, affecting factors, pregnancy.

Nuriye Büyükkayacı Duman, Gülay Yılmazel, Ayşe Burcu Başcı, Derya Yüksel Koçak. Frequency of tetanus vaccination in pregnant women attending to the child birth preparation classes and influencing factors. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(2): 84-89
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale